2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
Tarih : 01 Nisan 2011 10:10
Devlet Bütçesi Çalışma Soruları-3
Devlet Bütçesi Çalışma Soruları-3
reklam

Devlet  Bütçesi  Çalışma  Soruları-3

1-) Bütçenin malların ve ihtiyaçların nisbi değerleri konusunda sağladığı uzlaşmaya ne ad verilir?
A) Sosyal fikirbirliği
B) Mali şizofreni
C) Siyasi yatırım
D) Seçmene selam
E) Politik fırsat maliyeti

2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin hukukî işlevini ifade eder?
A) Bütçenin, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması
B) Bütçelemenin kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımına ilişkin bir uzlaşma sağlaması
C) Bütçelemenin bireysel ve toplumsal refahın arttırılmasıyla ilişkili olarak kaynak dağılımında ve gelir bölüşümünde optimizasyonu sağlama süreci olması
D) Bütçenin kamu yönetim birimlerini bağlayıcı bir tasarruf olması
E) Kıt kaynakların sonsuz ihtiyaçlar arasında dağıtılması nedeniyle bütçenin, alternatif harcamalar arasında tercihte bulunma mekanizması olması

3-) ABD’de bağımsızlık hareketinin mali temeli, aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?
A) Yasasız vergi olmaz
B) Temsilsiz vergi olmaz
C) Krallık genel meclisinin onayı olmaksızın zorla koruma ve yardım parası salınamaz.
D) Etats Generaux’un onayı olmadıkça vergi alınamaz.
E) Yasasız harcama yapılamaz.

4-) Bütçenin her türlü geliri bütünüyle kapsaması, bütçe dışında hiçbir devlet gelir ve giderinin bırakılmaması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
A) Genellik ilkesi
B) Teklik ilkesi
C) Açıklık ilkesi
D) Alenilik ilkesi
E) Doğruluk ilkesi

5-) Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yapılmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genellik ilkesi
B) Birlik ilkesi
C) Bölüm onayı ilkesi
D) Açıklık ilkesi
E) Samimiyet ilkesi

6-) Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçe sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Kamu harcamalarının denetlenmesi ve israfın önlenmesi
B) Borçlanma ve finanse edilmesi
C) Maliyet değişimlerinin dikkate alınması
D) Sosyal faydanın belirlenmesi
E) Tasarruf sağlayan alternatif üretim tekniklerini kullanması

7-) Devletin mal varlığının miktarında değişiklik yaratmayan, sadece malvarlığının yapısını değiştiren harcamalara ne ad verilir?
A) Cari harcamalar
B) Gerçek harcamalar
C) Transfer harcamaları
D) Yatırım harcamaları
E) Ekonomik harcamalar

En az maliyetle en fazla sosyal yararı sağlamayan çalışan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkenlik
B) Etkinlik
C) Verimlilik
D) Eşitlik
E) İndirgeme oranı

9-) Kamu muhasebe düzeninin bütünleştirilebilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımasına gerek yoktur?
A) Aynı kuruluş içinde olması
B) Birleştirme kapsamına alınacak hesapların belirlenmesi
C) Yazışmalarda aynı formların kullanılması
D) Hesapların aynı işlemleri kapsaması ve aynı kodları alması
E) Kuruluşların aynı hesap dönemini ve aynı kayıt esaslarını kullanması

10-) Bütçe hazırlandıktan sonra veya uygulama sırasında ortaya çıkan bir gereksinimle hükümet tarafından yerine getirilmesi zorunlu, olağanüstü hizmetler için ödenek sağlanmasına ne ad verilir?
A) Bölüm içi aktarma
B) Yedek ödenek
C) Ek ödenek
D) Düşünülmeyen giderler ödeneği
E) Bölümlerarası aktarma

11-) 1961 Anayasasına göre Bütçe yasa tasarısının TBMM genel kurulunda görüşülmesi sırasında meclis üyelerine getirilen kısıtlama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milletvekillerinin gider azaltıcı ve gelir arttırıcı öneri verememesi
B) Milletvekillerinin gider arttırıcı ve gelir azaltıcı öneri verememesi
C) Milletvekillerinin gelir ve gider arttırıcı öneri verememesi
D) Milletvekillerinin gelir ve gider azaltıcı öneri verememesi
E) Meclis üyelerinin bütçe yasa tasarısı hakkında görüş belirtmeleri

12-) Bir tıp fakültesinde tıp eğitimi ve öğretimi yapılırken sağlık hizmetleri personelinin bu eğitim ve öğretimin yan ürünü olarak poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerini bir bedel karşılığı hastalara satabilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara ne ad verilir?
A) Katma bütçeli kuruluş
B) Özel bütçeli kuruluş
C) Fon uygulaması
D) Döner sermayeli işletme
E) Özerk bütçeli kuruluş

13-) Sermayenin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak için kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla, ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu kuruluşlarına ne ad verilir?
A) Kamu İktisadi Teşebbüsü
B) Kamu İktisadi Kuruluşu
C) İktisadi Devlet Teşekkülü
D) Döner Sermayeli İşletme
E) Katma Bütçeli Kuruluş

14-) Türkiye’de yıllık programların hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet Meclisi Kararı
B) Kanun
C) Tüzük
D) Bakanlar Kurulu Kararı
E) Kanun Hükmünde Kararname

15-) Her kuruluşun ödeneklerini program, alt – program, faaliyet ve proje düzeyinde ve ödenek türüne göre gösteren tablolara ne ad verilir?
A) A cetveli
B) B cetveli
C) C cetveli
D) L cetveli
E) H cetveli

16-) Devlet namına taahhüt ve tahakkuk etmiş bir borcun alacaklısına ödenmesi için, ita amiri tarafından saymana yazılı emir verilmesi, gider aşamalarından hangisinde söz konusudur?
A) Taahhüt
B) Tahakkuk
C) İta emrine bağlanma
D) Ödeme
E) Tarh

17-) Tahakkuk ve ita emri işlemlerinin tamamlanmasına tahammül olmayan ivedili giderler için belirtilecek mutemetlere para ödenmesine ne ad verilir?
A) Kredi
B) Avans
C) Yedek ödenek
D) Ek ödenek
E) Olağanüstü ödenek

1 Gider taahhüt belgelerinin denetimini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?
A) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay
B) Sayıştay ve Gelirler Genel Müdürlüğü
C) Maliye Bakanlığı ve Danıştay
D) Bütçe Dairesi Başkanları, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü ve Sayıştay
E) Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü, Danıştay ve Maliye Bakanlığı

19-) Saymanlar idare hesaplarını her mali yılın sonunda aşağıdakilerden hangisine sunarlar?
A) Hazine Müsteşarlığına
B) Sayıştaya
C) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne
D) Yargıtaya
E) Danıştaya

20-) Sayıştayın sayman hesaplarının incelenmesinde birinci sırada görevli olanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müfettişler
B) Uzmanlar
C) Sayıştay Başkanı
D) Denetçiler
E) Sayıştay Temyiz Kurulu

21-) I. Yetkiyi aşmak
II. Hesapta maddi hata
III. Yasaya aykırılık
IV. İbraz edilen belgede hile veya sahtekarlık bulunması
V. Hükme etki edebilecek bazı belgelerin hükümden sonra ortaya çıkması
VI. Yargılama usullerine uymamak
Yukarıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi nedenlerindendir?
A) I, II
B) I, II, III
C) I, III, VI
D) II, III, V
E) II, IV, V

22-) Sayıştay kararlarına karşı temyiz süresi ne kadardır?
A) 90 gün
B) 30 gün
C) 15 gün
D) 5 yıl
E) 1 yıl

23-) Bütçenin yargı denetimi ile ilgili asıl organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölge idare mahkemeleri
B) Sayıştay
C) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
D) Danıştay
E) TBMM

24-) Sayıştay’da sayman hesabı ile ilgili işlemlerden dolayı saymanın, tahakkuk memurunun ve ikinci derece ita amirinin bir ilişiği görülmemişse aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?
A) Zimmet
B) Tazmin
C) Beraat
D) İşten men
E) Erteleme

25-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme yollarından biri değildir?
A) Soru
B) Genel görüşme
C) Meclis soruşturması
D) Muhakemenin iadesi
E) Gensoru

26-) 1982 Anayasası’na göre Türkiye’de bütçenin siyasi bakımdan denetimini yapacak asıl organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütçe Komisyonu
B) Sayıştay
C) Meclis Genel Kurulu
D) KİT Komisyonu
E) Danıştay

27-) TBMM Genel Kurulu, kesin hesap kanun tasarısını ne zaman görüşür?
A) Genel uygunluk bildirimi ile birlikte
B) Mali yıl bitiminden 6 ay sonra
C) Yeni yıl bütçe kanun tasarısıyla birlikte
D) Yeni yıl bütçe kanun tasarısından 55 gün sonra
E) Yeni yıl bütçe kanun tasarısından 75 gün önce

2 Avrupa Toplulukları hangi tarihten itibaren tek bütçeye başvurmuştur?
A) 1970
B) 1973
C) 1975
D) 1965
E) 1968

29-) Avrupa Birliği Bütçesinde zorunlu olmayan harcamalar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Konseyi
B) Avrupa Parlamentosu
C) Avrupa Sayıştayı
D) Avrupa Komisyonu
E) Avrupa Adalet Divanı

30-) AB bütçesinde, zorunlu ve zorunlu olmayan harcamalar arasındaki aktarmalara ne ad verilir?
A) Karışık aktarmalar
B) Bölümiçi aktarmalar
C) Bölümlerarası aktarmalar
D) Ayrıştırılmış aktarmalar
E) Yedek ödenekten aktarmalar

1-) A
2-) D
3-) B
4-) A
5-) C
6-) A
7-) D
8-) B
9-) A
10-) D
11-) B
12-) D
13-) B
14-) D
15-) A
16-) C
17-) B
18-)D
19-) B
20-) D
21-) E
22-) A
23-) B
24-) C
25-) D
26-) C
27-) C
28-) E
29-) B
30-) A

RüzGaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!

Alıntı ile Cevapla

Etiketler :

DİĞER KPSS A GRUBU DERS NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS A grubu nedir,Kimler başvurabilir?

   KPSS A grubu nedir,Kimler başvurabilir?

   (A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve...

  • KPSS A grubu nedir? Nasıl çalışılmalı?

   KPSS A grubu nedir? Nasıl çalışılmalı?

   Bilindiği gibi 2013 Yılında yapılacak KPSS'ye KPSS eğitim bilimleri ve KPSS  A grubuna hazırlanan adaylat girebilecek. KPSS eğitim bilimleri sınavına Öğretmen adaylarının hazırlandığını bilmeyen...

  • Borçlar Hukuku Ders Notları

   Borçlar Hukuku Ders Notları

         BORÇLAR HUKUKU(GENEL...

  • Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular

   Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular

   Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular ve cevapları. AÖF uluslararası iktisat  dersin çıkmış sorular ve cevapları uluslar arasi ıktısat butunleme ...

  • KPSS A Grubu Tüm Ders Notları

   KPSS A Grubu Tüm Ders Notları

   KPSS  A Grubu  Ders  Notları Döküman  içerisinde kpss A  Grubu'na Ait  Tüm  Ders  Notları Meccuttur. Maliye, iktisat,İşletme,Kamu...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR