2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Kongreler ile ilgili sorular
a aa
Tarih : 24 Şubat 2012 12:12
Kongreler ile ilgili sorular
Kongreler ile ilgili sorular
reklam

Öncelikli olarak kongreler hakkında biraz bilgi edinelim.

KONGRELER

Havza Bildirisi (28 Mayıs 1919)
Mustafa Kemal, Samsun’dan Havza’ya geçti. Havza’da ilk bildirisini yayınladı.Bu bildiride işgallerin yurt genelinde protesto edilmesini isteyerek, ulusal bilinci oluşturmayı amaçlamıştır.
Havza Mitingi Mustafa Kemal Paşa’nın katıldığı Anadolu’daki ilk protesto mitingidir (30 Mayıs 1919).


AMASYA GENELGESİ VE ÖNEMİ
(22 Haziran 1919)
Mustafa Kemal’in asıl amacı Anadolu ihtilalini hazırlamaktı.
Havza Mitinginden sonra Amasya’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, burada hazırladığı bir genelgeyi
Anadolu’daki tüm valiliklere göndermiştir.
Amasya Genelgesi, Mustafa Kemal Paşa’nın daha önce askeri komutanlara ve mülki amirlere gönderdiği program ve karar ifadesidir.
Genelge Mustafa Kemal Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Genelgenin halk üzerindeki etkisini arttırmak için de Rauf Bey (Orbay), Ali Fuat Paşa (Cebesoy), ve Refet Bey (Bele) gibi Mustafa Kemal Paşa’nın yanında bulunan komutanlarca imzalanmıştır.
Amasya Genelgesi’nin içeriği:
. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.

YORUM: Bu madde Kurtuluş Savaşının asıl gerekçesini ifade etmektedir.

. İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizin yok olduğu izlenimini veriyor.

YORUM:
Bu madde Kurtuluş Savaşının gerekçesi olan İstanbul’daki hükümetin tutumunu ifade etmektedir.

. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

YORUM
: Bu madde Kurtuluş Savaşı’nın asıl amacını ve yöntemini ifade etmektedir. Buna göre tam
bağımsızlık, milli egemenlik benimsemiştir.

. Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak, haklarını dile getirip bütün dünyaya du¬yurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş, milli bir kurulun varlığı çok gereklidir. 
. Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır.
. Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
. Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır halinde tutulması ve delegelerin gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahatlerini yapmaları gerekir.

Amasya Genelgesi’nin Önemi
-Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini, amacını ve yöntemini belirtmiştir.
-İşgal kuvvetlerine ve onlarla işbirliği yapan İstanbul’daki hükümete karşı bir ihtilal çağrısıdır.
-Türk milletine, milli egemenliği eline olması için bir çağrıdır.
-Kurtuluş Savaşı’nın ancak milletçe yani birlik içerisinde kazanılabileceğini vurgulamıştır.

Amasya Genelgesi’nin Etkileri:
-Amasya Genelgesi, Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletlerini rahatsız etmiştir. Anadolu’da ulusal uyanışı başlamadan yok etmek için, bu gelişmelerin sorumlusu olan Mustafa Kemal İstanbul’a çağrılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın çağrıya uymaması üzerine Dahiliye Nazırı (İç İşleri Ba¬kanı) Ali Kemal Paşa 23 Haziran 

1919’da vali ve yerel idarelere gönderdiği gizli bir belge ile Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğinden alındığını ve resmi bir sıfatı kalmadığı için artık emirlerinin dinlenmemesi gerektiğini belirtmiştir.
-Genelge yurtta büyük bir sevinçle karşılanmış ve tüm yurtta işgalleri protesto eden miting ve gösteriler yapılmıştır.

NOT: Mustafa Kemal Paşa’nın görevden ayrıldığı günlerde 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın; "Ben ve Kolordum emrinizdeyiz Paşam!" demesi, ona ayrı bir güç ve moral kay¬nağı oldu.


ERZURUM KONGRESİ
(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti’nin çağrısı üzerine Bitlis, Erzurum, Sivas ve Trabzon delegelerinin katılmasıyla toplanmıştır. Kazım Karabekir’in bu çağrıya uyması ve Mustafa Ke¬mal’in ordudaki görevinden ayrılarak Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne üye olması kongrenin yapılmasını kolaylaştırmıştır.
Kongrenin Toplanmasının Nedenleri:
-Bölgenin sorunlarını görüşmek,
-Bölgede kurulması düşünülen Ermeni devletinin kuruluşunu engellemek, 
-Bölgedeki güçleri birleştirmek,
-Mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirtmek.
Kongrede Alınan Kararlar:
Mustafa Kemal, kongrede başkan seçildi ve şu kararlar alındı:

.Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür, parçalanamaz. (Onun hiçbir parçası kendisin¬den ayrılamaz.)

NOT
: Bu karar ileride ilan edilecek olan Misak-ı Milli kararlarını etkilemiştir.

• Her türlü yabancı işgal ve mücadelesine karşı, Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet,
hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
• Vatanın ve istiklalinin korunmasına ve sağlanmasına merkezi hükümetin (İstanbul Hükümeti) gücü yetmediği takdirde, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hü¬kümetin üyeleri milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti (Heyet-i Temsiliye) yapacaktır.

YORUM:
Bu kararı ilk kez yeni bir devletin kurulabileceği olarak yorumlayabiliriz.

• Kuva-yi Milliyeyi amil (etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
• Hristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar veri¬lemez.
• Manda ve himaye kabul olunamaz.

YORUM:
Bu karar tam bağımsızlığı ifade etmektedir.

• Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin Meclis denetiminde yürütülmesini sağla¬mak için çalışılacaktır.
Kongre, Mustafa Kemal başkanlığında, dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçerek çalışmalarını ta¬mamladı.
Kongrenin Önemi:
– Erzurum Kongresi, amacı, toplanış şekli ve niteliği bakımında bölgesel olmakla beraber aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Mustafa Kemal Paşa’nın cemiyete üye olması ulusal kararların alınmasını sağlamıştır.

-Ulusal mücadelenin esas programını hazırlamıştır.
-Sivas Kongresi’ne ışık tutmuş, ana ilkeleri saptayarak yaygınlaştırmış; ulusal birlik yolunda atılan önemli bir adım olmuştur.

SİVAS KONGRESİ
(4-11 Eylül 1919)

Amasya Genelgesi’nde alınan karar doğrultusunda yurdun çeşitli illerinden gelebilen delegeler, İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin tüm baskı ve engellemelerine rağmen kongreyi toplamışlar ve 4 Eylül 1919’da çalışmalarına başlamışlardır.
İstanbul’daki Damat Ferit Hükümeti, Sivas Kongresi’ni dağıtmak ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarını yakalatmak için Harput (Elazığ) Valisi Ali Galip’i görevlendirmişse de askeri birlikler ulusal mücadele karşıtı bu isyancıları dağıtmıştır. Bu olay Sivas Kongresi sonrası Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesini hızlandırmıştır.
Kongrede iki büyük konu tartışmalara neden olmuştur:
a. Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilip, getirilmemesi,
b. Padişaha bağlılığı bildirerek, İngiliz ve Amerikan mandası altına girmekten başka çare olmadığı konularıdır.
Alınan Kararlar:
-Rauf Orbay ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına seçilmiş ve yeni bir temsil heyeti oluşturulmuştur.
-Temsil Heyeti, Erzurum Kongresi’nin vatanın bütünlüğü ile ilgili kararlarını kabul ederek. Sivas Kongresi’ne mal etmiştir.
-Manda ve koruyuculuk kesinlikle reddedilmiştir.
-Yurtta dağınık halde bulunan bütün direniş örgütleri ve dernekleri "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir.

YORUM:
Böylece Kurtuluş Savaşı’nda ulusal birlik sağlandı.

-Padişah tarafından kapatılan Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına çalışacağı belirtilmiştir.
-Yayın yoluyla propaganda için "İrade-i Milliye" Gazetesi’nin çıkarılmasına karar verilmiştir.
-Batı Anadolu Kuva-yı Milliye komutanlığına Ali Fuat Paşa getirilmiştir.

YORUM: Böylece Temsil Heyeti ilk kez bir hükümet gibi davranarak yürütme gücünü kullanmıştır.

Kongrenin Önemi:
– Sivas Kongresi, toplanma biçimi ve aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.
– Kongrede vatanın bütününü kurtarmayı amaçlayan kararlar alınmıştır. Ulusal mücadelede yer alan dağınık örgütlerin birliği sağlanmıştır.

Kongreler ile ilgili sorular


Soru1:   Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.

   Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?

   

           Güney       Batı  

A)   İtalya       Fransa

B)   İngiltere      İtalya

C)   Rusya      Yunanistan

D)   Fransa      Yunanistan

E)   Yunanistan     ErmenistanSoru2.  I.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

           II. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

           III.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

   Amasya Genelgesinde yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri  milli mücadelenin hem amacını hem de yöntemini belirler?A)   Yalnız I 

B)   I ve III

C)   Yalnız  II

D)   I ve II

E)   II ve IIISoru3. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Anadolu’nun  hangi bölgesindeki direniş hareketlerini örgütleyerek  düzenli bir cepheye dönüşmesini sağlamıştır?A)   Batı 

B)   Doğu

C)   Güney

D)   Doğu Trakya

E)   Doğu AnadoluSoru4.  Erzurum kongresinde alınan kararlardan hangisi ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğini gösterir?A)   Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

B)   Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

C)   İşgallere karşı milletçe direnilecektir.

D)   Manda ve himaye kabul edilemez.

E)   Azınlıklara toplumsal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.Soru5.  Anadolu’da yapılan işgallere karşı: 

           I.Genelgeler yayınlandı.

           II.Miting ve gösteriler yapıldı.

           III.Kongreler toplandı.

           IV. Misak-ı milli kararları alındı

   Bu tepkilerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?A)   II,I,III,IV

B)   II,IV,III,I

C)   III,I,IV,II

D)   I,III,II,IV

E)   IV,III,II,I

Soru6.  Aşağıda verilenlerden hangisi Kurtuluş Savaşına hazırlık amacı içermez?A)   Havza Genelgesi

B)   Amasya Genelgesi

C)   Mudanya Ateşkesi Antlaşması

D)   Erzurum Kongresi

E)   Misak-ı Milli

Soru7.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetiminin Türk milletinin lehine yaptığı işlerden biri değildir?A)   Mebuslar meclisinin toplanması

B)   Yurt genelinde seçimler yapılması

C)   Misak-ı milli’nin kabulü

D)   Atatürk ve arkadaşlarının ittihatçı olduğuna dair propaganda yapılması

E)   Temsil heyeti ile Amasya görüşmesinin yapılması

Soru8.  Misak-i milliye göre siyası mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez.

Bu madde ile ilgili özellikle hangisine tepki gösterilmiştir?A)   Kapitülasyonlar

B)   Dış borçlar

C)   Azınlık hakları 

D)   Boğazlar üzerindeki egemenliğin kısıtlanması

E)   Vatan bütünlüğünün bozulmak istenmesiSoru9.  İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması aşağıdakilerden hanginin yok edilmek istendiğini gösterir?A)   Laiklik anlayışının 

B)   Yargı gücünün 

C)   Milli ekonominin 

D)   Siyasal partilerin 

E)   Milli iradeninSoru10.  23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek,Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır.   İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz?A)   Hükümet kurmak zorunludur.

B)   Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir

C)   Yasama ve yürütme görevi meclise aittir

D)   Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.

E)   İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür.

Soru11.  I.TBMM’nin güçler birliği ilkesini uygulayarak kendisini olağanüstü yetkilerle donatmasının temel nedeni hangisidir?A)   TBMM’nin üstünde bir gücün varlığını tanımaması

B)   Yeni meclisin milli iradeye saygılı olması

C)   Milli mücadelede kararların çabuk alınıp uygulama zorunluluğu 

D)   Osmanlıya tepki duyulması

E)   Bu sistemin en yaygın uygulanan bir yöntem olması

Soru12. TBMM’nin 1921 yılında çıkardığı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun bir maddesine göre Türkiye Devleti TBMM’ce yönetilir ve hükümetin adı da TBMM hükümeti adını taşır denilmektedir.

   1921 Anayasasının bu hükmü ile ilgili 

I.TBMM’nin yürütme görevini üstlendiği

II.Yeni devletin adının Türkiye olduğu

III.Yeni devletin ulusal egemenliği benimsediği 

   Yargılardan hangisi doğrudur?A)   Yalnız  I 

B)   Yalnız  II

C)   I ve II

D)   II ve III

E)   I,II ve III

Soru13.  Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının  temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A)    Rusya’nın savaştan çekilmiş olması

B)  Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri.

C)    Mondros’un  geçici bir anlaşma niteliği taşıması

D)   İngiltere’nin Ermeni devleti kurdurma yönündeki çabalarını Rusya’nın engellemesi

E)   Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesiSoru14.  I.Yunan ilerleyişinin durdurulmaması 

               II.Kuva-yı Milliye’nin bir kısmının halktan zorla mal ve para toplaması.

              III.Kuva-yı Milliye çeteleri  arasındaki çekişmeler

   Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?A)   İç isyanların bastırılmasına

B)   Çerkez Ethem’in isyan etmesine

C)   Moskova antlaşması’nın  imzalanmasına

D)   Düzenli ordunun kurulmasına

E)   İtalyanların Anadolu’dan ayrılmasınaSoru 15.   Erzurum Kongresi’nde,

I.  Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi,

II.  Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi,

III. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi,

IV. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması

         kararları alınmıştır.

     Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi’nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu göstermez?A)   Yalnız I

B)   Yalnız III

C)   I ve III

D)   II ve IV

E)   III ve IVSoru 16.   Erzurum Kongresi kararları arasında, "ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin, Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı" hükmü de yer almıştır.

Ulusal Egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasında, 

I.   Ortamın böyle bir değişikliğe hazır değildir.

II.  Osmanlı Hükümeti’nin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

III. Milli Mücadeleciler arasında Padişah ve Halife taraftarları da vardır.

        yargılarından hangilerine ulaşılır?A)   Yalnız I

B)   Yalnız II

C)   I ve II

D)   II ve III

E)   I, II ve IIISoru 17.  1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi’nde, Afyonkarahisar – İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.

   Bu bilgilere dayanarak, 

I.  Özsavunma gereksinimi artmıştır.

II.  İşgalin ortaya koyduğu tehdit vardır.

III. Hükümete güven duyulmamaktadır.

   sonuçlarından hangilerine ulaşılır?A)   Yalnız I

B)   Yalnız II

C)   I ve II

D)   II ve III

E)   I, II ve IIISoru 18.   Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında, ülke çapında bir kongre yaparak, Müdafaa – i Hukuk ve Reddi ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.

   Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar arasında,

I.   Saltanatı kaldırmak

II.  Yeni bir anayasa hazırlamak

III. Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek

   hangileri gösterilemez?A)   Yalnız I

B)   Yalnız III

C)   I ve II

D)   I ve III

E)   II ve III

Soru 19.   Sivas Kongresi’nde "manda" sorunu tartışmalara yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.

   Manda yönetiminin reddedilmesinin nedenleri arasında,

I.   İstanbul Hükümeti’nin kongreye açıkça cephe alması

II.  Manda yönteminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi

III.  Manda yönteminin iyi bilinmemesi

IV. İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması

   hangileri gösterilebilir?A)   Yalnız I

B)   Yalnız II

C)   II ve III

D)   I ve IV

E)   III ve IVSoru 20.   Sivas Kongresi ile ilgili gelişmelerden bazıları şunlardır, 

I.   İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasına rağmen toplanmıştır.

II.  Başkanlığına,  görevinden azledilen  Mustafa Kemal’i seçilmiştir.

III. Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nu seçmiştir.

IV. Manda ve Himayeye karşı çıkmıştır.

        Bunlardan hangileri Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?A)   Yalnız I

B)   Yalnız III

C)   II ve III

D)   I ve IV

E)   III ve IV

 

CEVAP ANAHTARI1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18  

D   E   A   B   A   C   D   A   E   B     C     E     B     D     B     C    E   C   19B   20B

 

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Tarih Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS Tarihde sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ila TBMM dönemi...

  • Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi KPSS Tarih'in en çok karıştırılan konularından birisi. Atatürk Dönemi Kronolojisi ile ilgili soruları kaçırmamak için Atatürk Döneminde gelişen olayların kronolojisini Bilmek oldukça...

  • 2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS az bir süre kala genel tekrar yapabilmeniz açısında oldukça faydalı olabilecek bu notları sizinle paylaşıyoruz. 2014 KPSS Pratik Ders Notları dökümanında neler var. * 2014 KPSS pratik tarih...

  • KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şimdiye kadar çıkmış kpss tarih soruları'nı bir araya getiren arkadaşımız ''Ahmet SARITAŞ''a teşekkür ederiz. KPSS tarih çıkmış sorular dökümanında neler var? ** KPSS tarih...

  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notla...

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi için hazırladığım ve 316 maddeden oluşan çalışma kağıdıdır. Cıktı alın ve çalışın gözünüz arkada kalmasın.. İçinize yarayacak bütün bilgiler icinde mevcuttur. 3 adet bilgi...

YORUMLAR
Bu Habere 2 Yorum Yapılmıştır.
 • Ak blog diyor ki ;
  27 Şubat 2012 23:12

  Allah razı olsun dostum.

 • damla diyor ki ;
  14 Haziran 2012 20:26

  bu yazı için ve sitedeki diğer tüm yazılar için teşekkür ediyorum ellerinize sağlık. çok yararlı oldu Allah razı olsun. :)

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR