2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
KPSS anayasa önemli noktalar
a aa
Tarih : 18 Nisan 2012 0:49
KPSS anayasa önemli noktalar
KPSS anayasa önemli noktalar
reklam

KPSS anayasa önemli noktalar

1982 anayasasına göre, cumhurbaşkanının ka­nunları yayımlaması yetkisi:

*      Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gön­derilen bir kanunun 15 gün içinde inceler ve anaya­saya aykırı gördüğü maddelerini meclis’e geri gön­derip diğer maddelerini onaylayabilir.

 

Yasama yetkisinin genelliği ilkesi:

*      Yasama organının, anayasadaki şartlan sağlayan istediği kişiyi cumhurbaşkanı seçebilmesi

*      Yasama organının, anayasaya aykırı olmamak şar­tıyla istediği konuda ve istediği ayrıntıda düzenleme yapabilmesi

 

Temel hak ve özgürlüklerden olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin konusu:

*      Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi

 

Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine ilişkin yetkisi:

*      Görüş bildirme

 

1982 anayasasına göre kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebilmesi ile ilgili:

*      Taksitlerin eşit olarak ödenmesi gerekir

*      Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçmemesi gerekir

*      Taksitle ödenecek olan kamulaştırma bedeli için, kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması gerekir

*      Küçük çiftçinin arazisinin kamulaştırılması halinde taksitle ödemenin öngörülememesi gerekir

 

Yönetmelik çıkarma yetkisi olan:

*      İzmir Büyükşehir belediyesi

*      Karkamış belediyesi

*      Devlet su işleri genel müdürlüğü

*      Sermaye piyasası kurulu

 

Çoğulcu demokrasilerin özellikleri:

*      Eşit oy

*      Adil seçimler

*      Plebisit (halkoylaması)

*      Genel oy

 

Parlamenter sistemin esasını oluşturan unsurlar:

*      Yürütme organının ikili (düalist) bir yapıda oluşturulması

*      Hükümetin parlamentoya karşı kolektif siyasal so­rumluluk ilkesi çerçevesinde sorumlu olması

*      Devlet başkanının (veya yürütme organının) yasa­ma organı seçimlerini yenileme yetkisine sahip ol­ması

*      Cumhurbaşkanının bireysel siyasal sorumluluğu­nun söz konusu olmaması

 

Anayasanın ‘yakalanan veya tutuklanan kişi en geç 48 saat içinde hâkim önüne çıkarılır’ hükmü:

*      Kişi hürriyeti ve güvenliği temel hak ve hürriyetin korunmasına yöne­liktir

 

1982 anayasasında siyasal hak ve ödevler arasında düzenlenen:

*      Dilekçe hakkı

 

1982 anayasasına göre, TBMM genel seçimlerin­den önce yerine bağımsızlardan biri atanan bakan:

*      Ulaştırma bakanı

 

1982 anayasasının düzenlemesine göre kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi konusunda bakanlar kuruluna yetki veren kanun içermesi zorunlu olanlar:

*      Kanun hükmünde kararnamenin amacını

*      Kanun hükmünde çıkarma yetkisinin kullanım süre­sini

*      Kanun hükmünde kararnamenin kapsamını

*      Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin süresi içinde birden fazla kararname çıkarılabilip çıkarılamayacağını

 

 

1982 anayasasının düzenlemesine göre bütçe ka­nununa ilişkin olarak:

*      Cumhurbaşkanının, bütçe kanunlarını tekrar görü­şülmesi için TBMM’ye geri gönderme yetkisi yoktur.

 

Anayasa mahkemesi üyelerini seçme yetkisi:

*      Bütün üyeleri cumhurbaşkanı tarafından seçilir

 

Olağanüstü hal yöneti­mini sıkıyönetimden ayıran özellik:

*      Kolluk yetkilerinin sivil makamlar tarafından kullanıl­ması

 

Toplum hayatına ilişkin gerekli her türlü tedbiri al­ma yetkisine sahip olup kendisini hukukla bağlı saymayan devlet türüne:

*      Polis devleti denir

 

1924, 1961 ve 1982 ana­yasalarının ortak hükümleri:

*      İllerin idaresinin yetki genişliği esasına dayanması

*      Bakanlar kurulunun başının milletvekili olması

*      İlköğretimin devlet okullarında parasız olması

*      Kanun önerilerinin sadece milletvekilleri tarafından yapılabilmesi

 

Hukuk devleti ilkesinin esasları:

*      Temel hak ve özgürlüklerin anayasada sayılarak yargısal korumaya alına alınması

*      Yargı bağımsızlığı ilkesinin tanınması

*      İdarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimi altında olması

*      İdarenin mali sorumluluğu

 

Laiklik ilkesiyle bağ­daşan:

*      Vatandaşların anayasada belirlenen kısıtlara uy­mak kaydıyla ibadet hürriyetine sahip olmaları

 

*      Anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri:

*      Türkiye cumhuriyetinin bir sosyal devlet olduğu

*      Milli marşın istiklal marşı olduğu

*      Türkiye devletinin bir cumhuriyet olduğu

*      Türkiye cumhuriyetinin resmi dilinin Türkçe olduğu

 

1982 anayasasında yer alan doğruya sosyal adaleti sağlamaya, sosyal eşitsizlikleri azaltmaya ve ekonomik bakımdan zayıf olan top­lum kesimlerini korumaya yönelik olan hak ve hürriyetler:

*      Toprak mülkiyeti grev hakkı sosyal güvenlik hakkı

 

*      1982 anayasasının düzenlemesine göre, olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlükler için anayasada ön­

görülmüş bulunan bazı güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

*      Vatandaşların suç nedeniyle yabancı ülkeye geri verilemeyeceği güvencesine aykırı tedbir alınabilir

*      Hak arama hür­riyeti: herkesin yargı mercileri önünde davacı veya dava­lı olarak iddia ve savunma hakkına sahip olması

 

1982 anayasasının düzenlemesine göre bazı tüzel ki­şiler kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve göste­ri yürüyüşü düzenleyemez. Bu sınırlamaya tabi olanlar:

*      Vakıflar

*      Dernekler

*      İşçi sendikaları

*      Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 

1982 anayasasının çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri arasında yer alanlar:

*      Çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olması

*      Kimseye angarya yapılamaması

*      Devletin çalışanları korumak için gerekli önlemleri alması

*      Çalışma hayatında kadınların ve küçüklerin özel olarak korunması

 

 

 

Suç ve cezalara ilişkin anayasal ilkeler:

*      Cezai sorumluluğun şahsi olması

*      Herkesin aksi yargı kararıyla saptanmadıkça ma­sum sayılması

*      Vatandaşın suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilememesi

*      Genel müsadere cezasının verilemeyecek olması

 

1982 anayasasının düzenlemesine göre siyasi hak ve hürriyetler ara­sında düzenlenen:

*      Kamu hizmetine girme hakkı

 

TBMM’nin oluşumuna ilişkin anayasal kurallar:

*      TBMM’nin genel oyla seçilen 550 milletvekilinden kurulması

*      TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması TBMM genel seçimlerine 1 yıl kala ara seçim yapı­lamaması

*      TBMM seçimlerinin 5 yıllık yasama dönemi bitme­den de yapılabilmesi

 

TBMM’nin ça­lışma düzenine ilişkin kurallar:

*      Meclisin her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanması

*      Meclisin bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapa­bilmesi

*      Siyasal parti grubu oluşturmak için en az 20 millet­vekilinin gerekmesi

*      Meclisin bazı durumlarda içtüzükteki usulü uygula­yarak kapalı oturumlar yapabilmesi

 

TBMM’nin görevleri:

*      Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de konuşlandırıl­masına izin vermek

*      Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

*      Para basılmasına karar vermek

*      Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek

 

1961 anayasasının yürütmeyi "görev" olarak nitelemiş olmasına rağmen 1982 anayasası "yetki ve görev" olarak nitelenmesinin bir sonucu olan yetki:

*      Sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumunda cum­hurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuru­lunun kanun hükmünde kararname çıkarabilene yet­kisi

 

Cumhurbaşkanı se­çilebilmek için gerekli koşullar:

*      Türk vatandaşı olmak

*      Yüksek öğrenim yapmış olmak

*      Askerliğini yapmış olmak

*      40 yaşını doldurmuş olmak

 

1982 anayasasında cumhurbaşkanına ilk defa tanınmıştır yetki:

*      Üniversite rektörlerini seçmek

 

1982 anayasasına göre, seçimler yapılmadan önce bakanlar kurulunun yapısında bazı değişiklikler yapılmaktadır:

*      TBMM genel seçimlerinden önce, adalet, içişleri ve ulaştırma bakanları çekilir ve yerlerine başbakanca TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.

*      TBMM’nin sahip olduğu denetim araçlarından meclis soruşturması bakanlar kurulunun veya bir bakanın görevin­den düşürülmesi sonucunu doğurabilir

*      Olağan dönem ka­nun hükmünde kararnamesi yapılabilmesi için ön şart: kanun hükmünde kararname yapılması için TBMM tarafından bir yetki kanunu yapılması

 

Anayasa hukukunda karşı-imza:

*      Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler dı­şında kalan bütün işlemlerinin ilgili bakan ve başba­kan tarafından imzalanmasında attıkları imzalar

 

TBMM’ne karşı milli güvenliğin sağlanmasından sorumlu organ aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

*      Bakanlar kurulu

 

 

1982 anayasasının düzenlemesine göre bağımsız yargı organlarının bir güvencesi olarak düzenlenen:

*      Hâkim ve savcıların her durumda özlük hakların­dan yoksun bırakılamamasıdır

 

1982 anayasasında yük­sek mahkemeler arasında sayılanlar:

*      Danıştay

*      Yargıtay

*      Askeri Yargıtay

*      Uyuşmazlık mahkemesi

 

TBMM’nin irade biçimlerinden biri olan parlamento ka­rarları aleyhine kural olarak anayasa mahkemesine başvurulamayacağı kuralına uyan TBMM kararları:

*      TBMM seçimlerinin savaş nedeniyle bir yıl için geri­ye bırakılması kararı

*      Savaş ilanı kararı

*      Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanının onaylanma­sına ilişkin karar

*      Görev sırasında güvenoyu istemine karşılık güve­noyu vermeme kararı

 

1982 anayasasına göre, anayasa mahkemesinin kararlarına ilişkin bir hükümler:

*      Bütün kararların kesin olması

*      Bütün kararların resmi gazetede yayımlanması

*      İptal kararlarının geriye yürümemesi

*      Anayasa değişiklilerinde iptale karar verilebilmesi için beşte üç oy çoğunluğunun aranması

 

Uyuşmazlık mahke­mesinin yetkileri:

*      Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev uyuş­mazlıklarını çözümlemek

*      Askeri ve idari yargı mercileri arasındaki hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemek

*      Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemek

*      Anayasa mahkemesi ile diğer mahkemeler arasın­daki görev uyuşmazlıklarını çözümlemek

 

Seçimler ve halkoylamasıyla ilgili olarak 1982 anayasasında yer al­anlar:

*      Silâhaltında bulunan er ve erbaşların oy kullana­maması

*      Kamu haklarından kısıtlanmış olanların oy kullana­maması

*      Oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanın gerekli olması

 

1982 anayasasında siyasal partilere ilişkin olarak:

*      Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler

*      Siyasi partilerin üyeleri 18 yaşından küçük olamaz

*      Siyasi partiler AYM tarafından kapatılmış partilerin amblemlerini kullanmazlar

*      Siyasi partilerin faaliyetleri demokrasi ilkesine uy­gun olmak zorundadır.

 

1982 anayasasında sayılan inkılâp kanunları:

*      Tevhidi tedrisat kanunu

*      Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanunu

*      Efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kaldı­rıldığına dair kanun

*      Beynelmilel Erkan’ın kabulü hakkında kanun

 

İdarenin yetkilerden sadece olağanüstü dönemlerde kullanabileceği yetkisi:

*      İstimval yetkisi

 

1982 anayasasının düzenlemesine göre temel hak ve hürriyetlerden pozitif statü hakları:

*      Sosyal güvenlik hakkı

 

Laiklik ilkesi açısından zorunlu olan ilke:

*      Vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğüne sahip olması

 

 

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili ola­rak 1982 anayasası 1961 anayasasından farklı kriter­ler kabul etmiş ancak sonradan yapılan değişikliklerde benzer kriterler kabul edilmiştir. 1961 ne de 1982 anayasasının ilk şeklinde yer almış hü­kümler:

*      Sınırlandırmanın kanunla yapılabilmesi

*      Sınırlandırmanın anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olması

*      Sınırlandırmanın demokratik toplum düzeninin ge­reklerine aykırı olmaması

*      Sınırlandırmanın temel hak ve hürriyetin özüne do­kunmaması

 

1982 anayasasına göre, milletvekili seçildikten sonra yargılanarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve cezası kesinleşen bir milletvekilinin durumuna ilişkin:

*      Milletvekilinin milletvekilliği, kesin hükmün TBMM genel kuruluna bildirilmesiyle düşer

 

Somut norm denetimine ilişkin:

*      Bir kanunun anayasa aykırılığının ilk derece mah­kemeleri tarafından ileri sürülmesine somut norm denetimi denir.

*      Somut norm denetimine defi yolu da denmektedir.

*      Somut norm denetimine sadece kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler konusunda işletilebilir.

*      Anayasa mahkemesi, önüne somut norm denetim yoluyla gelen bir normun anayasa aykırı olmadığı­na karar verirse, on yıl süreyle o normun anayasa aykırılığı ileri sürülemez.

 

1982 anayasasının değiştirilmesine ilişkin:

*      TBMM üye tamsayısının üçte birinin önerisi, beşte üçünün kabulü, cumhurbaşkanınca geri gönderilirse üçte ikisinin kabulü

 

Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin olarak 1982 anayasasında öngörülmediği halde anaya mahkemesinin içtihadıyla ihdas edilen ve kanun hükmünde kararnameler için anayasaya aykırılık gerekçesi olan kriter:

*      Kanun hükmünde kararnamenin ivedi ve kısa süre­li olmayan bir konuyu düzenlemesi

 

2001 anaya­sa değişikliğinden sonra, kendisine milli güvenlik kurulunda yer bulan görevliler:

*      Genelkurmay başkanlığı genel sekreteri

*      Milli istihbarat teşkilatı başkanı

*      Başbakan müsteşarı

*      Başbakan yardımcıları

*      Ekonomiden sorumlu devlet bakanı

 

1961 anayasasının yürütmeyi "görev" olarak nite­lemiş olmasına rağmen 1982 anayasası "yetki ve görev" olarak nitelemiştir. Bu nitelemenin bir sonucu olan yetki ola­rak sayılan:

*      Cumhurbaşkanının sadece cumhurbaşkanı genel sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve atamalarını cum­hurbaşkanlığı kararnamelerime yapabilmesi

 

Yürütme organı işlemlerinden başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan anayasadan kaynaklanan düzenleme yetkisine dayanan:

*      Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

 

1982 anayasasında 2001 yılında yapılan değişiklik­ler dikkate alındığında anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin "genel sınırlama" se­bepleriyle ilgili olarak:

*      Genel sınırlama sebepleri 1982 anayasasından bütünüyle çıkarılmıştır

 

1982 anayasasına göre, milletvekili dokunulmazlı­ğına ilişkin olarak:

*      Milletvekili dokunulmazlığının anayasada öngörülen istisnalarından biri ağır cezayı gerektiren suçüs­tü halidir

*      Cumhurbaşkanının yayımlanmak üzere kendisine gönderilen kanunları bir kez daha görüşülmek üze­re TBMM ye geri göndermesi mümkündür. Söz ko­nusu kanunun TBMM tarafından aynen kabul edil­mesi halinde Cumhurbaşkanının yetkisi:

*      Yasayı yayımlamak durumundadır

 

Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi metotlarından itiraz yoluyla denetime ilişkin:

*      İtirazın görülmekte olan bir davaya ilişkin görevli ve yetkili bir mahkeme tarafından yapılmamış olması anayasa mahkemesinin talebi reddetmesi için ye­terlidir

 

1982 anayasasının anayasa mahkemesinin kararlarına ilişkin öngördüğü hükümlerden:

*      Anayasa mahkemesinin iptal kararlan ancak gerek­çesi yazılarak açıklanabilir

*      Anayasa mahkemesinin iptal kararları geriye yürü­mez,

*      Anayasa mahkemesi siyasi partilerin kapatılmasına ancak beşte üç oy çokluğu ile karar verir

*      Anayasa mahkemesi bir kanun ve kanun hükmün­de kararname hükmünü iptal ederken kanun koyu­cu gibi hareket edemez

 

1982 anayasasında cumhurbaşkanına ilk defa tanınan yetkiler:

*      Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları veto et­mek

 

1982 anayasasına göre TBMM’nin yetkileri:

*      Para basılmasına karar vermek

 

1982 anayasasına sadece tüzel kişiler için tanınmış olan temel hak ve özgürlük:

*      Siyasi partilerin uyacakları esaslar

 

1982 anayasasına göre kanunların anayasa mah­kemesi tarafından şekil bakımından denetlenmesine ilişkin :

*      Cumhurbaşkanı şekil bakımından anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesinde dava açabi­lir

*      TBMM üyelerinin beşte biri tutarındaki milletvekili şekil bakımından anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesinde dava açabilir

*      Şekil aykırılığına dayanan iptal davası, kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden 10 gün içinde açılmalıdır

*      Kanunların şekil bakımından anayasaya uygunlu­ğunun denetimi, son oylamanın öngörülen çoğun­lukla yapılıp yapılmadığı hususuyla sınırlıdır

 

1982 anayasasına göre anayasa mahkemesine verilen yetkiler:

*      Kendi üyeleri arasından birini uyuşmazlık mahke­mesine başkanlık etmek üzere görevlendirmek

*      Sayıştay yardımı almak kaydıyla siyasi partilerin yabancı gerçek veya tüzel kişilerden mali yardım alıp almadığının denetimini yapmak

*      Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğini düşüren TBMM kararının anayasaya uygunluğunu denetlemek

*      Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılan ve bir kanunda değişiklik getiren olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesini esastan incelemek

 

1982 anayasasına göre, ekonomik ve sosyal hak ve ödevler:

*      Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı

*      Konut hakkı

*      Eğitim öğretim hakkı

*      Çalışma hakkı

 

1982 anayasasına göre, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren kanunda yer al­ması gerekenler:

*      Çıkarılacak KHK’nın amacı

*      Khk çıkarma yetkisinin kapsamı

*      Khk çıkarırken uyulacak ilkeler

*      Khk çıkarma süresi

 

1982 anayasasına göre cumhurbaşkanının TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisini doğuran sebepler:

*      Yeni oluşan TBMM’de başkanlık divanının kurul­masını takip eden 45 gün içinde bakanlar kurulu­nun kurulamaması halinde

*      Yeni oluşan TBMM’de kurulan ilk bakanlar kurulu­nun güvenoyu alamaması üzerine 45 gün içinde yeni bakanlar kurulunun kurulamaması halinde

*      Başbakanın istifasını takip eden 45 gün içinde yeni bakanlar kurulunun kurulamaması halinde

*      Bakanlar kurulunun görev sırasında güvenoyu ala­maması üzerine 45 gün içinde yeni bakanlar kuru­lunun kurulup da güvenoyu alamaması halinde

 

 

1982 anayasası (kamu) tüzel kişiliğini anayasada hükme bağladıkları:

*      Üniversiteler

*      Köy idaresi

*      Belediyeler

*      Devletçe kurulacak tek radyo ve televizyon kurumu

 

1982 anayasasına göre, hâkimlik teminatının bir unsuru:

*      Hâkimler azlolunamazlar

*      Hâkimler kendileri istemedikçe anayasada gösteri­len yaştan önce emekliye ayrılamazlar

*      Hâkimler bir kadronun kaldırılması sebebiyle de ol­sa aylık, ödenek ve öteki özlük haklarından yoksun bırakılamazlar

*      Hâkimler bir mahkemenin kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve öteki özlük haklarından yok­sun bırakılamazlar.

 

Hâkim ve savcıların adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev yapacaklarını düzen­leyen:

*      Anayasa

 

Anayasa adli yargı ile idari yargı mahkemeleri arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarının kesin karara bağlanacağını amir mahkeme:

*      Uyuşmazlık mahkemesi

 

Anayasa seçimlerin yargısal yönetim ve denetimi­nin:

*      Üyeleri Yargıtay ve Danıştay’ın genel kurulla­rından seçilen hâkimlerden oluşan yüksek seçim kurulu tarafından yapılacağını amirdir

 

Anayasa göre Sayıştay ile Danıştay arasında çıkacak bir kısım uyuşmazlıklarda hangisi esas alınır?

*      Danıştay kararları

 

1982 anayasasına göre, devletin mali kaynaklarının yeterliliği bazı hakların gerçekleşmesi sağlar:

*      Sosyal güvenlik hakkı

*      Toprak mülkiyeti hakkı

*      Konut hakkı

*      Sağlık hakkı

 

1982 anayasasına göre şu seçimlerde TBMM üyelikleri­nin bütünü yenilenir:

*      Son yasama yılının bitmesinden üç gün sonra baş­layacak seçim süreci sonucunda ekim ayının ikinci pazar günü yapılan seçimlerde.

*      Cumhurbaşkanlığı seçiminin dördüncü turunu mü­teakip başlayacak 90 günü takip eden ilk pazar gü­nü yapılacak seçimlerde

*      Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerinin yenilenme­sine kararını müteakip bakanlar kurulu tarafından ilan edilen seçim tarihinde yapılan seçimlerde

*      Yasama dönemi devam ederken TBMM’nin tarafın­dan verilen seçim kararı üzerine belirlenen tarihte yapılan seçimlerde

 

1982 anayasasına göre, TBMM’nin yaptığı toplantının olağanüstü toplantısı sayıldığı dönem:

*      TBMM’nin çalışmalarına ara verdiği dönemde

 

1982 anayasasına göre kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğunun denetiminde anayasada yer al­madığı halde anayasa mahkemesi tarafından bir ölçü olarak kullanıldığı:

*      İvedi olmayan konuları düzenlemek

 

1982 anayasasına hâkim ilkelerden kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulamalar:

*      Anayasa mahkemesi kanun koyucu gibi bir hareket­le yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği ilkesi

*      Mahkeme bağımsızlığı ilkesi

*      Milletvekili dokunulmazlığı ilkesi

*      Mahkemelerin idarenin takdir yetkisini kaldıracak ni­telikte hüküm tesis edemeyeceği ilkesi

 

1982 anayasasına göre, cumhurbaşkanının ka­nunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermesiyle ilgili:

*      Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde yayımla­mazsa geri göndermek zorundadır

*      TBMM cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunda değişiklik yapabilir

*      Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları da geri gönderebilir

*      TBMM, cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, cumhurbaşkanı kanu­nu yayımlamak zorundadır

 

1982 anayasasına göre anayasaya uygunluk denetimine ta­bii olan kanunlar:

*      Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanunlar

*      Kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesinin uygun bulunduğuna dair kanunlar

*      Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi veren yetki kanunu

*      Para basılmasına dair kanunlar

*      1982 anayasasına göre, yüksek seçim kurulu üyelerinin bir kısmı Danıştay bir kısmı Yargıtay tarafından seçilir

 

Anayasa mahkemesi itiraz yolunda ilk inceleme ev­resinde neyi denetler:

*      Başvuran mahkemenin o davaya bakmaya görevli ve yetkili olup olmadığını

 

İdare ve idare hukukuyla ilgili ilke­lerden 1982 anayasasında öngörülmüş olanlar:

*      İdari işlemlerin gerekçeli olması ilkesi

 

1982 anayasasına göre, yönetmeliklere ilişkin:

*      Sadece kanunda belirtilen yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur

*      Yönetmelikler tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için çıkarılır

*      Yönetmeliklerin Danıştay incelemesinden geçiril­mesi zorunlu değildir

*      Sadece bazı yönetmeliklerin cumhurbaşkanı tara­fından imzalanması zorunludur

 

Anayasa yaparken hiçbir hukuk kuralına bağlı dav­ranmayan iktidara :

*      Asli kurucu iktidar

 

1982 anayasasında 2001 yılında yapılan değişiklik­le idare ve idarenin işlemlerine, ilişkin tanınan ilke:

*      İdari işlemlerinde o işleme karşı hangi süre içinde hangi yargı merciine başvurulacağını bildirmesi ilke­si

 

1982 anayasasının verilen hükümlerinden hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmeye yö­nelik olanlar:

*      Vatandaşlıktan çıkarma işlemlerine karşı yargı yolu­nun kapatılamayacağına ilişkin hüküm

*      Kimsenin suçu işlediği zaman kanunda o suç için öngörülen cezadan daha ağır bir cezaya çarptırılamayacağına ilişkin hüküm

*      Kimsenin işlediği zaman yürürlükte bulunan kanu­nun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırıl­mayacağına ilişkin hüküm

*      Hiçbir kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mah­kemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyece­ği ilkesi

 

1982 anayasasına göre, TBMM seçimlerinin kendiliğinden yenilen­mesi sonucunu doğuran:

*      Cumhurbaşkanının seçim süreci sonunda seçilememesi

 

1982 anayasasına göre, TBMM başkanının meclisi olağanüstü toplantıya çağırması için :

*      1/5millet ve­kilinin yazılı istemi gerekir

 

1982 anayasasına göre, TBMM’nin yetkileri:

*      Bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak

*      Bir milletvekilinin istifasını kabul etmek

*      Bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürmek

*      Bir kanun hükmünde kararnameyi kabul etmek

 

 

 

 

 

1982 anayasasına göre, aşağıda verilenlerden hangisi cumhurbaşkanının yetkileri :

*      Kesin hesap kanunlarını bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

*      Yetki kanunlarını bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

*      Bir milletlerarası antlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

*      Başbakanın talebi üzerine bakanlar kurulu toplantı­sına katılmayan bir bakanı görevinden azletmek

 

1982 anayasası uyarınca devlet denetleme kuru­lu denetleyebilecekleri:

*      Türkiye eczacılar birliği

*      Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu

*      Üniversite rektörlükleri

*      Diyanet işleri başkanlığı


DİĞER ANAYASA NOTLARI HABERLERİ

  • Anayasa mahkemesi hakkında bilgiler

   Anayasa mahkemesi hakkında bilgiler

   KPSS anayasa dersinde karşımıza soru gelebilecek olan konulardan birisi de Anayasa mahkemesi ve anayasa mahkemesinin işlevleri şeklinde olabilmektedir. Bu konumuzda anayasa mahkemesi hakkında bilgiler...

  • TBMM’nin Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları

   TBMM’nin Bilgi Edinme Ve Denetim...

   TBMM’NiN BiLGi EDiNME VE DENETiM YOLLARI Soru Önergesi : TBMM üyelerinin herhangi bir bakan veya Başbakan’dan, bir konu üzerine bilgi istemesidir. - Yazılı olarak istenir - Yazılı...

  • Meclis Çalışmaları Hakkında Bilgiler

   Meclis Çalışmaları Hakkında Bilgiler

   Meclis ne zaman toplanır? Meclis Bir yasama yılında ne kadar tatil yapabilir? MECLİS ÇALIŞMALARI  Meclis, her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.  Meclis, bir yasama...

  • KPSS sınav kazandıracak Vatandaşlık Notları

   KPSS sınav kazandıracak Vatandaşlık N...

   KPSS sınav kazandıracak  Vatandaşlık Notları Lisans sınavına sayılı günler kala bu notlara göz atmanız oldukça faydanıza olacaktır. Geçmiş yıllarda sorulan Vatandaşlık...

  • KPSS Anayasa Yasama Konu Özeti

   KPSS Anayasa Yasama Konu Özeti

     Meclis genel oylama ile seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili için 25 yaş şartı vardır. İlkokul mezunu olmak, taksirli suçlar dışında 1 yıldan fazla...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR