2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ile ilgili sorular
a aa
Tarih : 04 Ocak 2012 11:30
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ile ilgili sorular
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ile ilgili sorular
reklam

Osmanlı devleti dağılma dönemi kpss tarih sorularında en çok karşımıza çıkan konulardan birisidir, bu konu ile alakalı olarak her sene yaklaşık 2-3 soru sorulmaktadır, bu nedenle bu konuyu iyi kavramak faydanıza olacaktır.

osmanlı devleti dağılma dönemi ders videosu

 


Osmanlı devleti dağılma dönemi kpss çıkmış sorular

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

2001 KPSS

1: Osmanlı Devleti’nde

 1. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 2. Islahat Fermanı’nın ilanı
 3. 31 Mart Olayının bastırılması

Gelişmelerinden hangileri, mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir ?

Cevap: 31 Mart olayı II. Meşrutiyet’e karşı istanbul’da çıkan isyandır.

 

2:Fatih Sultan Mehmet’ten sonra hangi padişah halka, Osmanlı devletinin vatandaşları arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir ?

Cevap:  II.Mahmut

2003 KPSS

1:Osmanlı Devleti’nde  aşağıdaki kesimlerden hangileri I.Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışmışlardır?

 1. Aydınlar
 2. Yeniçeriler
 3. Ulema

Cevap:   Sadece Aydınlar

2:  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinin içişlerine karışmak için yararlandıkları konulardan biri değildir ?

 1. Kapitülasyonlar
 2. Azınlık hakları
 3. Taht kavgaları
 4. Müsadere sistemi
 5. Borçlar

Cevap: müsadere sistemi ; devlet hazinesinden haksız yere kazanç sağlayarak zenginleşen kişilerin mallarına devletçe el konulması usulüdür. Bu konuda Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışması sözkonusu olmamıştır.

3: 19.yy’da Osmanlı devletinde

 1. Sened-i ittifakın imzalanması
 2. Kanuni esasinin kabul edilmesi
 3. Tanzimat fermanının ilanı
 4. Islahat fermanının ilanı

Gelişmelerinden hangileri, toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlanmasına yöneliktir ?

Cevap: Sened-i ittifak II.Mahmut döneminde Ayanlarla  yapılan anayasal nitelikli bir anlaşmadır( Türk tarihindeki ilk anayasal belge). Kanun-i Esasi Osmanlı devletinin ilk anayasasıdır. Bazı hak ve özgürlükler getirmiştir. Yine Islahat fermanı ve Tanzimat fermanı da bireyler arasında eşitlik sağlamaya çalışmıştır. Cevap: II-III-IV

2004 KPSS

1: II.Meşrutiyet’in ilanında aşağıdakilerden hangileri etkili olmuştur ?

 1. Hürriyet ve itilaf partisi
 2. Ahali iktisat partisi
 3. Terakkiperver cumhuriyet partisi
 4. İttihat ve terakki partisi
 5. Ahrar partisi

Cevap: Hürriyet ve itilaf partisi II.Meşrutiyet döneminde İttihat ve terakki partisine karşı kuruldu, ahali iktisat 1918 de kuruldu, terakkiperver 1924te kuruldu. Ahrar partisi II.Meşrutiyet dönemi partisidir. 31 Mart olayında başroldedir.  Bu bilgilere göre cevap İttihat ve terakki partisi olacaktır.

2: Osmanlı devletinde ilk dış borç hangi padişah döneminde alınmıştır ?

Cevap: ilk dış borç Abdulmecit döneminde Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den alınmıştır

 

2005 KPSS

1: II.Abdulhamit’in tahttan indirilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ?

 1. 31 mart olayı
 2. Anayasanın askıya alınması
 3. Duyun-i umumiyenin kurulması
 4. Babı ali baskını
 5. Osmanlı devletinin balkan savaşlarına girmesi

Cevap:  II.Meşrutiyete karşı gerçekleşen 31 mart olayı ile ilgisi olduğu düşünülen II.Abdulhamit , heyet-i mebusan tarafından tahttan indirildi.

2: Tanzimat döneminde hangi alanlarda ikili uygulama başlamıştır ?

 1. Maliye
 2. Eğitim
 3. Yargı

Cevap:  Tanzimat döneminde medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim okulları açıldı. Yine bu dönemde  kurulan modern mahkemelerin yanında şeriye mahkemelerinin de varlığının devam etmesi yargı alanında ikiliğe sebep oldu  ( II-III )

 

2006 KPSS

1: Osmanlı devletinde devlet memurlarına setre , pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir ?

Cevap: II.Mahmut

2: Aşağıdakilerden    hangisi Osmanlı devletinde , Tanzimat döneminde görülen gelişmelerden biridir ?

 1. İlk Osmanlı matbaasının açılması
 2. Müslüman olmayanların askerlik yapabilmesi
 3. İlk resmi gazetenin çıkarılması
 4. Yeniçeri ocağının kaldırılması
 5. Nizam-ı cedit ordusunun kurulması

Cevap:  matbaa lale devrinde ( 18.yy) açıldı. İlk resmi gazete olan takvim-i vekayi II.Mahmut döneminde çıkarıldı, Yeni çeri ocağının kaldırılması da II.Mahmut dönemi olayıdır. Nizam-ı cedid ordusu III.Selim döneminde kurulmuştur. Cevap B şıkkı

 

2007 KPSS

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan

biridir?

A) Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanmasının önlenmesi

B) Veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek için bazı kuralların konulması

C) Osmanlı hanedanının üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi

D) Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması

E) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

Cevap:  Osmanlı devleti anayasal düzene I.Meşrutiyetin ilan edilmesi ve  Kanun-i esasi’nin kabulü ile geçti.  Amaç Azınlıkları yönetime katarak Avrupa devletlerinin azınlıklar üzerinden içişlerimize karışmasını önlemekti. Cevap A şıkkı.

 

2008 KPSS

1: Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önleme amaçlı olması

B) Müslüman olmayanları memnun edecek çeşitli düzenlemeleri içermesi

C) Avrupa devletlerinin desteğinin sağlanmasının amaçlanması

D) Avrupa kültürünün etkisinde hazırlanması

E) Sadece askerlik alanında yapılması

Cevap:  E şıkkı . 19 yy ıslahatları eğitim-hukuk-yönetim-askerlik alanlarında oldu.

 

2: Osmanlı Devleti’nde eski ve yeni kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüştür.

Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır?

 1. Kuruluş  B) Yükselme C) Duraklama  D) Tanzimat E) Meşrutiyet 

Cevap:   2005 yılında aynı konuda bir soru daha vardı. Tanzimat döneminde yargı ve eğtiim alanında ikili uygulamalar oluşmuştur.

3: Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa devletlerinin pazarı hâline gelmiştir?

A) Paris Antlaşması

B) Boğazlar Sözleşmesi

C) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi

D) Hünkâr İskelesi Antlaşması

E) Meşrutiyetin ilan edilmesi

Cevap:  İngiltere ile yapılan balta limanı anlaşmasıyla Osmanlı  Devleti Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi

 

2009 KPSS

1: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde dağılmayı önlemek amacıyla birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştır.

Bu düşünce akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesinde,

I. Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkması,

II. Meşrutiyet’in ilanına rağmen azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini sürdürmesi,

III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

 1. Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

Cevap:  I-II

 

2: Osmanlı Devleti’nde gerekli görüldüğünde herhangi bir yöneticinin mal varlığına el konulabilmesi (müsadere) usulü Tanzimat Fermanı’yla kaldırılmıştır.

Bu usulün kaldırılmasıyla yöneticinin,

I. Devlete olan güveni artmıştır.

II. Özel mülkiyet hakkına güvence getirilmiştir.

III. Yöneticilik yetkileri artırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 1. Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II  D) I ve III E) II ve III

Cevap:  C şıkkı  I-II

3: Osmanlı Devleti’nde,

I. Tanzimat’ın ilanı,

II. Meşrutiyet’in ilanı,

III. Islahat Fermanı’nın ilanı

gelişmelerinin hangilerinde Avrupa’da görülen 1848 ihtilallerinin etkisi olduğu savunulabilir?

 1. Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

Cevap:  Tanzimat Fermanı 1839 tarihli olduğu için bunu devre dışı bırakabiliriz. I.Meşrutiyet 1876, ıslahat fermanı ise 1856 tarihlidir. 1848  Avrupa ihtilalleri devrim ve özgürlük hareketleridir. Bu ihtilallerin Osmanlı devletine etkisi Meşrutiyet ve Islahat Fermanı ile görülmüştür.

,

2010 KPSS

1:Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nda cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin, kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış; cemaatlerin, mevcut imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esaslarına göre teşkilatlandırılmasını istemiştir.

Rusya’nın bu tutumuyla, Osmanlı Devleti’nin,

I. toprak bütünlüğünü korumak,

II. rejimini değiştirmeye çalışmak,

III. bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?

 1. Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II  E) I, II ve III

Cevap:  Sadece III

 

2: XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden biri olduğu savunulamaz?

A)  İthalatın azalması

B)  İşsizliğin artması

C) Paranın değerinin düşmesi

D) Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması

E) Üretimde kullanılan ham maddenin dışarıya çıkması

Cevap:   A şıkkı

 

3: Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir?

A) Mebusan Meclisi üyelerinin dört yılda bir seçilmesi

B) Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından belirlenmesi 

C) Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması 

D) Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmiş olması

E) Birden fazla siyasi parti (fırka) kurulması

Cevap:  E şıkkı

DİĞER KPSS TARİH VİDEOLARI HABERLERİ

  • KPSS Tarih-İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

   KPSS Tarih-İslamiyet Öncesi Türk Devle...

   Tarih dersinde sıkıntısı olan arkadaşlar İçin hazırladığımız bir video. Devamı Gelecek. En Çok sıkıntı çektiğiniz tarih konularını yorum kısmına yazabilirsiniz, Gelen istekler baz...

  • 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti – Dağılma Dönemi

   19. Yüzyılda Osmanlı Devleti – D...

   X akademi 2012 KPSS Tarih Sezon Finali Hakan DEDE'nin Müthiş Anlatımıyla 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti - Dağılma...

  • kpss 2012 tarih soru analizleri

   kpss 2012 tarih soru analizleri

   kpss 2012  tarih dersinde çıkabilecek soru analizleri. geçmiş yıllarda sorulan  tarih sorularından  yola çıkılarak  yapılan analiz, 2012 kpss tarih dersin hangi...

  • KPSS Tarih Ders Videoları

   KPSS Tarih Ders Videoları

   KPSS tarih ders videolarından oluşan muhteşem bir döküman. Anlatım kısa ve öz olarak yapılmış, örnek sorularla pekiştirilmiştir, özellikle kpss tarih dersini anlamıyorum diyen...

  • kpss çözümlü tarih soruları- Video

   kpss çözümlü tarih soruları- Video

   100  Soruyla  tarih  soru çözümleri Video  100  Tarih sorusu ve 100 Cevaptan Oluşmaktadır. Sorulardan Bazı örnekler kpss çözümlü ...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR