2014 KPSS,ders notları,başvuru tarihleri,soruları
» 
Osmanlı Devletinde Bilim ve Bilim Adamları
a aa
Tarih : 15 Ağustos 2010 15:47
Osmanlı Devletinde Bilim ve Bilim Adamları
Osmanlı Devletinde Bilim ve Bilim Adamları
reklam
 • OSMALI DEVLETİNDE BİLİM
 •  

 • Osmanlı Devleti’nde Yapılan Çalışmalar ve Yetişen Bilim Adamları

 • Osmanlı tarihçiliği 15. yüzyılda başlamıştır.

 •  

 • Ahmed-i

  Destan-ı Tevah-i Ali Osman(ilk eser)

  Kâşifi

  Gazaname-i Rum

  Enveri

  Dusturname

  Âşık paşazade

  Tevarih-i Ali Osman

                                  16.Yüzyıl

  Hoca Sadettin

  Tacut-Tevarih

                                  17.Yüzyıl

  Kâtip Çelebi

  Fezleke, Takvimü’t Tarih+Cihannuma(Genel Dünya Coğrafyası)

 •  

 • BİLGİ

 • 18. yüzyıl’da resmi devlet tarihçiliği kurulmuştur.

 • İlk resmi tarihçi: Naima’dır.

 • Naima adlı bir eseri vardır.

 • Resmi devlet tarihçilerine Vakanüvis denilir.

 •  

 • Bilim adamları:

 • 1)Kadı Zade-i Rum       :Astronomi- Matematik

 •  

 • 2)Molla Fenari  : Osmanlının ilk Şeyhülislamı

 •  

 • 3)Akşemsettin              :Din ve pozitif bilimlerde uzmandır.

 •                                    Fatih Sultan Mehmet’in hocalığını yaptı.

 •  

 • 4)Ali Kuşçu                  : Uluğ Bey’in öğrencisi, matematikçi Fatih döneminde yetişti.Eseri: Fethiye’dir

 •  

 • 5)Seydi Ali Reis           :Portekizleri Hint Deniz seferinde yenmiştir.

 •                                       Coğrafyacıdır. Ünlü türk denizcisidir.

 • 1. Mirat-ı Matematik en ünlü eseridir. Memleketin aynası anlamına gelir.+2.Mühit

 •  

 • 6)Piri Reis                   :Ünlü Türk Denizcisi ve Coğrafyacısıdır.

 •     1.Kitab-ı Bahriye(denizcilerin el kitabı) en ünlü eseridir.2.Dünya Haritası

 •  

 • 7)Evliya Çelebi :En ünlü Eseri Seyahatnamedir. Seyyah

 •  

 • 8)Matrakçı Nasuh         :Geometri-Tarih-Coğrafya

 • Osmanlının ünlü minyatür sanatçısıdır. Aynı zamanda Silahşor+Hattat ve Ressamdır.

 • TARİHÇİLER

 • Devletin resmi tarihçilerine Vakanüist denir.

 • Ø  Âşık Paşa Zade;

 • Ø  Kemal Paşa Zade;

 • Ø  Hoca Saadettin

 • Ø  Naimaèİlk vakanüis

 •  

 •                                     COĞRAFYA

                                    15.YÜZYIL

  Yazıcızade Ahmet

  Acaibu’l Mahlûkat(ilk eseridir)

                                    16.yüzyıl

  Piri Reis

  Kiab-ül Bahriye

  Seyd-i Ali Reis

  Miratul Memalik, MiratulKainat ve Muhit adlı eseri vardır.

  Takıyüddin Mehmet

  Astronomdur. İstanbul’da ilk Rasathane (Gözlem evi) kurmuştur

                                   17.yüzyıl

  Evliya Çelebi

  Seyahatname

  Kâtip Çelebi

  Cihannüma, Mizanul Hak, Keşfüzzünün

  Lagari Hasan

  İlk Roket örneğini icat ederek uçmayı başarmıştır.

  Hezarfen Ahmet Çelebi

  Galata kulesinden atlayıp uçarak boğazın karşı yakasına geçmiştir.

 •  

 • Matematik astronomi

  Fatih döneminde yetişen Ali kuşçu ile matematik okulunu açmıştır.

  Ali Bin Hibetullah

  İlmi Hesap adlı bir eser yazmıştır.

  Takiyuddin Mehmet

  III . Murat döneminde İstanbul’da ilk rasathaneyi açmıştır

  Hazarfen Ahmet Çelebi

  Vücuduna taktığı kanatlarla uçma denemesi yapmıştır.

  İshak Efendi

  Mecmu-a Riyaziya adlı bir eser yazmıştır.

 •  

 • TIP ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Mumin Bin Mukbil                                           Zahire-i Muradiye

  Sabuncuoğlı Şerafettin                                      Cerahname-i İlhan

  Ömer Şifai                                                          Miracul Şifa

  Ek Olarak;

 •  
 • Osmanlı Devleti klasik dönemde her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da çağdaş olan Avrupalı devlet­lerden daha üstündü. Bu üstünlüğü 17. yy.’a kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde medreselerde İslami bilimler ile pozitif bilimler bir arada okutuluyordu.
 •  
 • Osmanlı Devleti’nde bu iki alanda da çok önemli bilginler yetişmiştir. Önemli bilim adamları şunlardır:
 •  
 • Kadızade-i Rumi: Matematik ve astronomi alanında çalış­malar yapmıştır. Ali Kuşçu, Kadızade-i Rumi’nin öğrencisidir.
 • Molla Fenari: Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamıdır. Man­tık, Matematik, Astronomi ve dini bilimler alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır.
 • Ali Kuşçu: Ünlü Matematik ve astronomi bilginidir. Semerkant’ta doğmuştur. Timur’un torunu Uluğ Bey’in hükümdarlığı sırasında Semerkant’ta bulunan rasathane’nin (gözlemevi) Müdürlüğünü yapmıştır. Uluğ Bey’in ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmet’in daveti ile İstanbul’a gelerek Ayasofya Medreselerinde matematik ve astronomi dersleri vermiştir.
 •  
 • En önemli eserleri: Risale fi’l Fethiye (Fetih Risalesi), Risale-Hisap (Matematik Risalesi), Risale Fi’l Hey’e (Astronomi Risalesi)’dir.
 •  
 • Piri Reis: Ünlü Türk denizcisi ve coğrafyacısıdır. “Kitab-Bahriye (Denizcilik Kitabı)” adlı eseri ve çizdiği dünya haritaları ile bilinen Piri Reis, Osmanlı Donanmasında komutan olarak görev yapmıştır. Hint-Deniz Seferlerine katılan Piri Reis Portekizlilere karşı savaştı. 1554 yılında donanmayı Basra Körfezi’nde bırakıp döndüğü için suçlu görülerek idam edildi.
 •  
 • Piri Reis’in 1513 ve 1528 yıllarında çizdiği iki dünya harita­sında Amerika Kıtası‘nı, Atlantik Okyanusu’nu, Afrika kıyıla­rını ve diğer pek çok ayrıntıyı büyük bir isabetle çizmiştir. Ayrıca Antarktika Kıtası‘nı keşfinden yaklaşık 350 yıl önce haritasında belirtmiştir.
 •  
 • Seydi Ali Reis: Ünlü Türk denizcisidir. Osmanlı Donanma­sında komutan olarak görev yapmıştır. Hint-Deniz Seferle­rinde Portekizlileri mağlup etti. Yoğun fırtına sebebiyle Hindistan kıyılarına kadar sürüklendi. Askerleri ile yaya olarak uzun süren bir yolculuktan sonra İstanbul’a döndü. Bu yolculuğu sırasında gözlemlediklerini ve yaşadıklarını "Mir’at’ül Memalik" (Memleketlerin Aynası) adlı eserinde toplamıştır.
 •  
 • Kâtip Çelebi: Tarih, coğrafya, astronomi alanında yaptığı çalışmaları ile tanınan 17. yy.’ın en önemli Türk bilginlerin­den biridir. Çalışmalarında pozitif bilimlerin önemini vurgu­lamış, medreselerden fen bilimlerinin çıkartılmasını eleştir­miştir.
 •  
 • En önemli eserleri: Keşfü‘z-Zünun (Bibliografya), Fezleke (Tarih), Cihannüma (Coğrafya), Tuhfetü‘l Kibar fi Esfar’l Bihar (Denizcilik Tarihi)
 •  
 • Evliya Çelebi: Ünlü Türk gezginidir. IV. Murat döneminde devlet hizmetine girdikten sonra yaklaşık elli yıl boyunca Anadolu, Rumeli, Mısır, Kırım, Hicaz, Irak, Suriye, Arnavut­luk, Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan, Begrat, Azerbaycan gibi Osmanlı toprakları ile komşu ülkeleri gezmiştir. Bu gezile­rinde gözlemlerini ve yaşadıklarını on ciltten oluşan "Seya­hatname" adlı eserinde toplamıştır.
 •  
 • Matrakçı Nasuh: Matematik, geometri, tarih ve coğrafya alanında çalışmaları ile ünlü Türk bilginidir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ünlü minyatür sanatçılarından biridir.
 •  
 • Kemal Paşazade (1468-1534): Tarih alanında yaptığı çalışmaları ile bilinen Osmanlı şeyhülislamıdır. En önemli eseri "Tevarih-i Ali Osman"dır.
 •  
 • Akşemsettin: Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır. Hem dini hem de pozitif bilimler alanlarında önemli çalışmalar yap­mıştır.
 •  
 • Ünlü Tarihçiler
 •  
 • *        Kemal Paşazade
 • *        Âşık Paşazade
 • *        Naima
 • *        Hoca Saadettin
 •  
 • Naima (Tarih): Osmanlı Devleti’nde devletin resmî tarihçi­sine "Vakanüvis" denirdi, ilk Osmanlı vakanüvisi Naima Efendi’dir.
 • Osmanlı Döneminde yetişen diğer bilim adamları:
 •  
 • *        Sinan Paşa à Matematik
 • *        Takiyüddin àAstronomi
 • *        Altunizade à Tıp Cerrah
 • *        Mehmet Paşa à Tıp
 • *        Âşık Paşazade àTarih
 •  
 • BU  DÖKÜMANI  BİLGİSAYARINIZA  İNDİRMEK  İÇİN BURAYA  TIKLAYINIZ…

Etiketler :

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Tarih Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS Tarihde sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ila TBMM dönemi...

  • Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi KPSS Tarih'in en çok karıştırılan konularından birisi. Atatürk Dönemi Kronolojisi ile ilgili soruları kaçırmamak için Atatürk Döneminde gelişen olayların kronolojisini Bilmek oldukça...

  • 2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS az bir süre kala genel tekrar yapabilmeniz açısında oldukça faydalı olabilecek bu notları sizinle paylaşıyoruz. 2014 KPSS Pratik Ders Notları dökümanında neler var. * 2014 KPSS pratik tarih...

  • KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şimdiye kadar çıkmış kpss tarih soruları'nı bir araya getiren arkadaşımız ''Ahmet SARITAŞ''a teşekkür ederiz. KPSS tarih çıkmış sorular dökümanında neler var? ** KPSS tarih...

  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notla...

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi için hazırladığım ve 316 maddeden oluşan çalışma kağıdıdır. Cıktı alın ve çalışın gözünüz arkada kalmasın.. İçinize yarayacak bütün bilgiler icinde mevcuttur. 3 adet bilgi...