2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Program Geliştirme Ders Notları ve Önemli Noktalar
a aa
Tarih : 05 Mayıs 2011 10:56
Program Geliştirme Ders Notları ve Önemli Noktalar
Program Geliştirme Ders Notları ve Önemli Noktalar
reklam

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME SÖZLÜĞÜ VE ANAHTAR KELİME LİSTESİ

1.   Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.
2.   Formal eğitim: amaçlıdır, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde ve belirli ilkelere göre uygulamaya konulan bir  eğitimdir.
3.   Örgün Eğitim: Belli bir yaş gurubundaki bireylere, Milli Eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programları ile okul çatısı altında yapılan eğitimdir.
4.   Yaygın Eğitim: Örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tümüdür.
5.   İnformal eğitim; Aile içinde, akran gruplarında ve usta-çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışları içeren doğal, kendiliğinden oluşur.
6.   Öğretim: Eğitimin okulda planlı ve programlı yürütülen kısmıdır.
7.   Öğrenme: Bireyin, çevresiyle etkileşimi (yaşantısı) sonucu davranışlarında meydana gelen, kalıcı, izli değişikliklerdir.
8.   Eğitim programı: Eğitimin hedeflerine ulaşmak için her türlü etkinliği de kapsayan uygulamaya ve yaşantıya dönük işlevsel bir yapıdır.
9.   Öğretim programı: Eğitim programı içinde önemli bir yeri olan okuldaki dersler ve bununla ilgili etkinliklerle sınırlandırılmış olan bir kılavuzdur.
10.   Ders programı: Öğretim programlarında yer alan “bilgi kategorilerini”, öğrenci davranışına dönüştüren programdır.
11.   Örtük program: Öğrencilerin öğrenme yaşantıları sürecinde yazılı olarak ortaya konulmayan fakat kazanmaları istenilen davranışlardır.
12.   Program geliştirme,  eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Program geliştimenin beş temeli vardır. Felsefi, Sosyal, Bireysel, Tarihi ve Ekonomik temeller.
13.   Ontoloji (Varlık Felsefesi): Varlık" ve "varoluş" ayrımını; "Varlık vardır ya da yoktur." fikirlerini tartışır.
14.   Epistemoloji (Bilgi Felsefesi): bilginin kaynağı, değeri, doğruluğu, sınırı ve problemleri
15.   Aksiyoloji (Değerler Felsefesi): etik ve estetik, , ahlaklı, ahlaksız, iyi, kötü, saygılı, özgürlük, tutsaklık, erdem,
16.   Mantık: Akıl nedir? Aklın kuralları var mıdır? Varsa nelerdir? Evrensel ve genel geçerli midir?
17.   Daimicilik: okul değişmez sabit bilgilerin aktarım yeridir. öğretmen ise bu sabit değişmez doğruları akratan kişidir. Anahtar Kelimeler: değişmezlik, klasik eserler, maddi ve manevi değerlerin öğretimi, elit, seçkin
18.   Esasicilik: okul konuların aktarım yeridir. Öğretmen ise otokrat zorlayıcı yapısıyla ezberleten kişidir. Anahtar Kelimeler: konu, konu öğretimi, otokrat öğretmen, ezber, öğretmen merkezlilik
19.   İlerlemecilik: Okul çağdaş ve işlevsel bilgilerin aktarım yeridir. öğretmen ise rehber ve koordinatördür Anahtar kelimeler: birey, demokrasi, okul-yaşam bağlantısı yapılandırmacılık, öğrenci ilgi ve yeteneği
20.   Yeniden kurmacılık: okul değişimin merkezidir. Öğretmen ise bu değişimin temsilcisidir Anahtar kelimeler: toplumun; yeniden kurulması, yeniden inşası, yeniden şekillendirilmesi, sosyal reform, sürekli dönüşüm
21.   Sosyal temeller:  Programlar bireyin sosyal gelişimini ve topluma uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır.
22.   Bireysel Temeller: Programlar bireylerin gelişim özelliklerine, öğrenme-öğretme kurumlarına göre hazırlanmalıdır.
23.   Konu merkezli program tasarımı: Öğrenci bilgileri alıcı ve ezberleyicidir. Öğrencinin bakış açısı temel alınmamıştır. Çocuğun dünyasında yer almayan olgular sunulmakta, yoğun bir bilgi aktarımı söz konusu olmaktadır. Daimicilik-Esasicilik-Davranıçcı
24.   Konu Tasarımı: Program konu konu düzenlenir.
25.   Disiplin Tasarımı: Program ders ders düzenlenir. Dersler arasında ilişki kurulmasına gerek yoktur. Çünkü her ders kendi içinde bir bütün olarak kabul edilir.
26.   Geniş Alanlı Tasarım: Aynı alandaki benzer derslerin bir araya getirilerek bütünleştirilmesi biçiminde oluşturulan tasarıdır.  Anahtar Kelimeler:Dersler arası bütünleşme, birleşme, Fen Bilgisi, Hayat bilgisi, Sosyal Bilgiler
27.   Disiplinlerarası (ilişkisel-korelasyonel tasarım): Üniteler, belli kavramlar etrafında ilişkilendirilerek anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulur. Anahtar Kelime: İlişki
28.   Süreç tasarımı: Her konu için ayrı ayrı öğrenme ortamı düzenleme yerine, tüm konular için ortak öğrenme ortamı düzenlenmesi. . Anahtar Kelime: Ortak öğrenme ortamı ve yöntemi
29.   Öğrenci merkezli tasarım: Öğrencilerin ilgi ve gereksinimleridir. Öğrencinin özellikleri, hazırbulunuşlukları, tasarımın merkezindedir. İçerik kesin olarak planlanmamıştır. Esnek bir yapıdadır. Öğretmen süreçte rehber ve koordinatördür. İlerlemeci-Yapısalcı


30.   Çocuk merkezli tasarım: Tasarımın genel içeriği, öğrencilerin ortak ilgilerinden oluşur.
31.   Yaşantı merkezli tasarım: Çocukların gereksinim ve ilgilerinin önceden kestirilemeyeceği yaklaşımından hareket edilir. Öğrenci ilgi ve gereksinimleri gerçek programı oluşturur.
32.   Romantik (Radikal) Tasarım :Doğacı eğitim, Eğitime alternatif ve farklı bir açıdan yaklaşırlar. Okulun işlev ve yapısının yeniden düzenlenmesini savunurlar.Kişinin en iyi öğretmeni kendi doğasıdır anlayışı hakimdir. Erkin KORAY ve KIZI
33.   Hümanistik (insancıl) tasarım: Davranışçı öğrenme kuramlarına dayalı öğretim programı tasarımlarına tepkidir. İnsan davranışlarının basit bir etki-tepki ilişkisinden çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
34.   Sorun Merkezli   Tasarım: Bireysel ve toplumsal sorunlar odaklıdır. Karşılanmamış gereksinimler önemlidir. Problem çözme becerisini geliştirme amaçlıdır. Yeniden kurmacıdır.
35.   Yaşam Şartları Tasarımı:   Bu tasarımla, eğitimciler öğrencilerin kavrayışlarını geliştirmekte ve "gerçek" dünya ile ilgili sorunları konusunda genelleme becerisi kazanmalarında yardımcı olmaktadırlar.
36.   Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı:   Bu tasarımcılar toplumun sosyal, politik, ekonomik gelişmelerinin program tasarımı ile bağlantısı konusu üzerinde ilgilenirler. Program tasarımı ile eğitimcilerin, toplumun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceklerine inanırlar.
37.   Çekirdek (CORE) Tasarımı:   Bu tasarım da konu merkezlidir ve genel eğitim üzerinde odaklaşmıştır. Öğrenen merkezli program tasarımına pek yakınlığı yoktur. Tasarımlar, öğrenci sisteme girmeden önce yapılır.

38.   Program geliştirme işlemi bir süreçtir. Dört ana süreçten oluşur.
 
Program Geliştirmenin Planlanması (çalışma kurullarının belirlenmesi, ihtiyaç belirleme)
Program Tasarısı Hazırlama (hedef-kazanım , içerik, eğitim durumları, ölçme değerlendirme)
Programın Denenmesi
Programın Değerlendirilmesi

39.   PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI

40.   Çalışma Gruplarının Oluşturulması
I. Grup: Program Karar ve Koordinasyon Grubu: Üst Kurul-bürokratlar, Karar verici
        II. Grup: Program Çalışma Grubu: Program geliştirme uzmanı. Ölçme uzmanı,Konu alanı uzmanları (öğretmenler), Alan Uzmanı (üniversite öğretim elemanları)
III. Grup: Program Danışma Grubu: Eğitim bilimi uzmanlarından oluşur.

41.   İhtiyaç Belirleme Süreci:
İhtiyaç belirleme çalışmaları program geliştirenlere programın kapsamı, izlenecek sıra ve programın diğer öğeleri ile ilgili kararları vermede; programların hedeflerinin gerçek ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını ortaya koymada yardımcı olur. İhtiyaç belirleme bir süreçtir. Bu süreç beş aşamadan oluşur:
1. Hazırlık
2. Bilgi toplama
3. Bilgilerin analizi
4. Bilgilerin rapor edilmesi
5. Bilgilerin kullanılması

42.   İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları

43.   Farklar Yaklaşımı
Bu yaklaşım gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır. Olması gereken özellikler – olan özellikler: Fark

44.   Demokratik Yaklaşım
İhtiyaç, toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar. Çoğunluğun isteklerine göre ihtiyaç belirlenir.

45.   Analitik Yaklaşım: Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. Mevcut durumdan yararlanılarak  geleceğe yönelik durumlar hakkında karar verilir. Bu yaklaşımda eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranır. Anahtar kelimesi gelecektir.

46.   Betimsel Yaklaşım: Belirli olgu ya da eğitim yaşantılarından ortaya çıkan durumla ilgilenilir. Bir nesnenin yokluğu, eksikliği ile ortaya çıkan zararla o nesnenin varlığının ortaya koyacağı, sağlayacağı yarardan hareketle ihtiyaç belirlenir. Anahtar kelimeler: Bilgi ve Becerilerin varlığı ya da yokluğu

47.   İhtiyaç Belirleme Teknikleri
48.   Delphi Tekniği

Yazılı olarak ortak çoğunluğun ihtiyacı belirlenir.   
Anket, e-mail,  mektup, yazılı mülakat gibi araçlar kullanılabilir.
Ekonomik ve hızlı bir süreçtir.
Bireyler gruptan etkilenmeden kendi öznel yargılarını ifade ederler.

46.   Progel-Dacum Tekniği: Program geliştirme ( Development a currilum )  kavramının kısaltmasıdır. Bir alandaki ihtiyaçlar gerçek alanda o alanın uzmanı, erbabı ile birlikte belirlenir. Usta-Erbap-Uzman

47.   Gözlem: Bir alandaki ihtiyaçlar işin yapıldığı doğal ortamında gözlemlenir ve gözlem işlerine aktarılarak listelenir. İzleme süreci

48.   Meslek Analizi Bir mesleği oluşturan bilgi, beceri ve tutumlar analiz edilerek çözümlenir ve bireylerin ne tür özelliklere ihtiyaç duyacakları belirlenir. Diğer teknikler şunlardır:
   Ölçme araçları-Testler
   Görüşme-Grup toplantıları
   Kaynak tarama
   Literatür tarama
   Raporları değerlendirme
   Mevcut programı inceleme
 
49.   PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA
50.   HEDEF- KAZANIM; NİÇİN ÖĞRETELİM?
plânlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencinin kazanması kararlaştırılan bilgi, beceri, değer ve tutumlardır Bireyin planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği olarak nitelendirmeye uygun özelliklerdir.
51.   Uzak Hedefler: Politik felsefeyi yansıtır, fonksiyonu yön göstermek, eğitim hizmetlerinin amaçlarını belirtmektedir.
52.   Genel Hedefler: 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu-Okul tür ve Kademelerinin hedefleri.
53.   Özel Hedefler:  Bir disiplin ya da çalışma alanı için hazırlanır. Belli bir ders ya da kurs için saptanacak özel hedeflere örnek teşkil eder.

54.   Bilişsel Alan (BİLKAUYANSENDE): Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır.

   Bilgi (En Düşük Seviye) aktarma, belli bir parça aktarma, ezber, aynen aktarma
   Kavrama:  Yorumlama -açıklama, bildirme, yeniden kelimelere dökme,
   Uygulama -kullanım, gösteri, deneme,
   Analiz -inceleme, araştırma, deney,
   Sentez – oluşturma, tasarım, öngörme,yaratma, özgünlük
   Değerlendirme (En üst düzey) hüküm verme, oranlama, destekleme davranışlarıdır.

53.   Duyuşsal Alan: İlgi, tutum, sevgi, nefret,güdülenmişlik, kaygı, benlik, kişilik, değer yargıları gibi özellikleri içermektedir.

I. Alma   Karşılaşılan bilgi ve uyarıcıya dikkat etme Söz konusu olay, olgu ve objeye karşı seçici davranma
II. Tepkide Bulunma   Bilgi ve uyarıcıya ilgili olma Bilgiye tepkide bulunma
III. Değer Verme Söz konusu olay, olgu ve objeye değer verme
Başka bilgi ya da değerlere kıyasla tercih etme.
Bilgi ve değere kendini adama
IV. Örgütleme   Farklı değer ve bunlara ilişkin görüşlerini sistemli bir şekilde organize etme
V. Kişileştirme   İçselleştirilen ya da özümsenen değerle ilgili bir davranış kalıbı geliştirme İçselleştirilen değerle ilgili bireysel bir yaşam felsefesi geliştirme
   
54.   Psikomotor Alan: Becerilerinin kodlandığı alandır. Zihin-Kas Koordinasyonu
I. Algılama/Uyarılma   Bir becerinin gerçekleşme aşamalarını izleme Beceri birimlerinin (Edimlerinin) farkına varma
II. Hazırlık / bedensel kurulma   Bir beceri için zihinsel yönden hazır olma Beceriye bedensel olarak kurulma Beceriye duygusal yönden hazır olma
III. Kılavuzlama öğretici ya da kılavuz yardımıyla yapma   Ustalık ürünü bir beceriyi taklit etme.Bu beceriyi kendi kendine yapmaya çalışma
IV. Beceri haline getirme  Bir beceriyi istenen standartlarda yapma
Beceriyi otomatikleştirme
V. Yaratma   Orijinal bir beceri örüntüsü geliştirme

55.   İÇERİK-(KAPSAM, MUHTEVA) NE ÖĞRETELİM? Hedeflerin gerçekleşmesi için bireylere hangi dersler, üniteler ya da hangi konuların verilmesi sürecidir. Bu nedenle içerik hedeflerle tutarlı olmalıdır. İçerik, hedefe göre düzenlenir. Öğretim programlarının hedeflerini gerçekleştirmek için bireylere hangi dersler, hangi üniteler ya da hangi konuların verilmesi sürecidir. Bu nedenle içerik hedeflerle tutarlı olmalıdır.

56.   İÇERİK DÜZENLEME STRATEJİLERİ

1.   Doğrusal Programlama Yaklaşımı (BLOOM VE TYLER)
Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konula¬rın düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşı¬mı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. Örnek; hayat bilgisi, sosyal bilgiler gibi.
Anahtar kelimesi ARDIŞIKLIK VE SIRADIR.

2.   Sarmal Programlama Yaklaşımı (BRUNER)
Konuların yeri geldikçe tekrarlandığı, konuların kendi içinde ve birbirleriyle ardışıklık ilişkisinin bulunduğu, özellikle dil öğretiminde ağırlıklı olarak kullanılan bir programlama yaklaşımıdır.
Anahtar kelimesi TEKRAR, BRUNER,DİL ÖĞRETİMİDİR.

3.   Modüler Programlama Yaklaşımı (VYGOTSKY)İçerik düzenlenirken konular öbekler, üniteler halinde düzenlenir. Bu öbeklerin (ya da modüllerin) birbiriyle ilişkili olması beklenmez. Bu programla öğre¬tim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Konuların hangi sırayla öğrenileceği açısından esnektir. Öğrenme ünitelerinin, aşamalı olup ol¬madıklarına bakılmadan anlamlı parça-lara ayrılarak düzenlenmesidir.
Anahtar kelimesi PARÇA, ÜNİTE, ÖBEK, PARÇALARDAN BÜTÜN

4.Çekirdek Programlama Yaklaşımı
Çekirdek programda ise ilk önce ortak öğrenilecek konular verilir. Sonra öğrencilere seçenekler sunularak İlgi duyduğu alanlar¬da ders almaları sağlanabilir.
Anahtar kelimesi SEÇİMLİK DERS, MERKEZ DERS, ZORUNLU DERS

5-Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı
Konu Ağı-Proje merkezli program yaklaşımında öğrencilere konuların ağı bir harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi ken¬dine ya da grup halinde karar verirler. Konular küçük projeler olarak da belirlenebilir.
Anahtar kelimesi PROJE-HARİTA

6- Piramitsel  Programlama Yaklaşımı

İlk yıllarda geniş tabanlı konuların yer alması, ileriki yıllarda alanın git¬tikçe daralarak uzmanlaşmanın küçük birimlerde olması söz ko¬nusudur.
Anahtar kelimeler: Geniş Birimlerden Küçük birimlere, Uzmanlık
UYARI EN SABİT-KONU MERKEZLİ YAKLAŞIMDIR

7.Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı (J.DEWEY)
Baştan içerik belli değildir. İçerik düzenlemesi öğrencilerin ihtiyaçları ve sorularına göre oluşturulur. Bu yakla-şım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre dayanır.UYARI EN ESNEK-DEĞİŞEBİLİR YAKLAŞIMDIR.

57.   Belirtke Tablosu (Hedef-İçerik Tablosu)
Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla, program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesidir.

58.   EĞİTİM DURUMLARI (SÜREÇ- NASIL ÖĞRETELİM)
Program geliştirme çalışmalarının süreç boyutudur. Belirlenen hedef davranışların öğrencilere nasıl kazandırılacağı sorusuna cevap aranır. Öğretim durumlarında öğrenci, öğretmen, yöntem, teknik, araç-gereç, strateji, içerik vb. konuların birbirleriyle etkileşimleri ile ilgili etkinlikler söz konusudur.

59.   Değişkenleri (PİDE)
•   İpuçları,
•   Öğrenci katılımı,
•   Pekiştirme,
•   Geri bildirim (dönüt) ve düzeltmedir..
•   Ipuçları, öğrenme sürecinde öğrenciye neyi öğrenebileceğini, bunları öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanılan faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
•   Öğrenci katılımı, öğrencinin istenilen davranışı kazanması için kendisine sağlanan ipuçları ile belli bir düzeyde açık ya da kapalı şekilde etkileşmesi ve bu çabayı davranışı kazanıncaya kadar devam ettirmesidir.
•   Pekiştirme, davranışın tekrar edilme sıklığını artırma işidir. Olumlu ya da olumsuz olarak pekiştirme yapılabilir.
•   Dönüt düzeltme, öğrenciye kendi öğrenmesiyle ilgili sonuçları, geldiği düzeyleri bildirme işidir. Düzeltme ise, ulaşılamayan hedeflerin, gerçekleşmeyen veya olumsuz olarak ortaya çıkan durumların gerek öğretmen ve gerekse öğrencinin kendi etkinliği içerisinde düzeltilmesidir.

60.   ÖLÇME VE DEĞELENDİRME (SINAMA DURUMLARI)NE KADAR ÖĞRETTİK?   
Ölçme ve değerlendirme, sürecin son ve tamamlayıcı ögesidir. Programların istenilen başarıyı gösterip gösteremediği, öğrencilerde gelişmesi beklenilen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, arzu edilen sınıf ve okul gelişimlerinin oluşup oluşmadığı ölçme ve değerlendirme ile yapılabilir. Bu nedenle de ölçme ve değerlendirme eğitim ve öğrenimi sürekli izleyerek aksaklıkları zamanında tespit ve düzeltme şansını verir.

61.   PROGRAMIN DENENMESİ (PİLOT OKULLAR)
Bu aşamaya kadar hazırlanan öğretim programı asıl uygulamadan önce mutlaka deneme uygulaması yapılmalıdır. Yapılan bu deneme uygulaması sonuçlarına göre asıl uygulamaya geçilir ya da değerlendirmeye alınarak program geliştirme süreçlerine geri dönülür.
 
62.   PROGRAMIN DEGERLENDİRİLMESİ (KARAR SÜRECİ)
Eğitim programını değerlendirme; program geliştirmenin temel bir aşamasıdır. Belirli bir zamanda gerçekleştirilen programın başarısını, aksaklıklarını ortaya çıkarmak, standartlarını belirlemek, kaynakları en iyi şekilde kullanarak planlanan sürede işlemin tamamlanmasına yönelik işlemler bütünüdür.

63.   ÖĞRETİMİ PLANLAMA
Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak amacıyla öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğinin önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanmasıdır.

64.   ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
Öğretim etkinlikleri için hazırlanan planlar içerisinde en genel ve kapsamlı olanı ünitelendirilmiş yıllık plandır. Ünitelendirilmiş yıllık plan bir öğretmenin, bir öğretim yılı boyunca ders vermekle yükümlü olduğu sınıflarda program uyarınca belli ünite ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar sürede işleyeceğini gösteren ve öğretmenler tarafından hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen bir çalışma planıdır.

65.   DERS PLANI: Bir ünitenin bir ders içinde gerçekleştirilecek bölümü için hazırlanan plandır. Bir başka deyişle ders planı, bir derste işlenecek konu ya da konularla ilgili amaç ve davranışsal amaçlara ulaştıracak öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasıdır.
Giriş : Bu bölümünde dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme ve geçişe yer verilir. Amaç, öğrencinin derse hazırlanması, davranış değiştirmeye hazır hale getirilmesidir.
Dikkat çekme : Bir dersin işlenişindeki ilk basamak dikkati çekmektedir. Öğretmen dersin başında, öğrencilerin dikkatlerini kazanacakları davranışlara çekmek zorundadır. Öğretmen, ders başında, bir söz, örnek olay, kıssa, hikâye, fıkra, anı, tarihi olay, şarkı, şiir, levha, tablo, resim vb. şeyleri anlatarak, okuyarak okutarak tepegözle yansıtarak, fotokopi çekerek, bilgisayarda göstererek, filmini seyrettirerek öğrencilerin dikkatlerini konuya çekebilir.
Güdüleme : Güdü (Motivasyon), bireyin amaçları doğrultusunda hareket etmesini, eylemde bulunmasını sağlayan eğilim veya enerjidir. Güdülenmiş birey, amacına ulaşmak için devamlı çaba sarf eder ve zaman harcar. Güdüleme; öğrencilerin belirlenen davranışları kazanmaya istekli hale gelmelerini sağlayıcı etkinlikleri içerir.
Gözden geçirme (Ön öğrenmeleri hatırlatma): Öğrencilerin, kendilerinden beklenen bilmeleri öğrenmeye yön verir. Anlatılacak konuyla ilgili, öğrencinin daha önceki öğrendikleri hatırlatılır, ilişki kurulur. Giriş davranışları ise öğrenciye kazandırılacak davranışlara ilişkin geçmişteki yaşantılarla ilgili yetenek ve bilgileri kapsar.
Geliştirme Bölümü : Belirlenen davranışların öğrencilere kazandırılması için yapılacak etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler ara özet ve ara geçişlerle sonuç bölümüne kadar sürer. Bu bölüm, belirlenen davranışların öğrencilere kazandırılması için yapılacak etkinlikleri kapsar.
Sonuç Bölümü : Son özet, tekrar güdüleme, transfer, ödev verme, değerlendirme ve kapanıştan oluşmaktadır. Son özet, ana noktanın ve yardımcı noktaların son kez açıklanmasıdır. Bu, kazandırılan davranışların pekişmesini; eksikliklerin giderilmesini ve yanlışların düzeltilmesini sağlar.

66- YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ EĞİTİM ANLAYIŞI VE İLKELERİ
   Her çocuk öğrenebilir.
   Öğrenmeyi öğrenme, kişinin sorunlara nasıl yaklaştığını fark etmesi, bilgiyi nasıl alıp işlediğini öğrenmesidir.
   Öğrenciler, düşünme, sorgulama, iletişim ve etkileşimde bulunma becerileri edinebilir.
   Öğrenciler, millî kimliklerini koruyarak evrensel değerleri içselleştirebilir.
   Öğrencilerimiz örf, adet ve geleneklerimiz çerçevesinde ruhî, ahlâkî ve kültürel yönlerden gelişebilir.
   Sorumluluk bilinci geliştirilen öğrenciler bağımsız karar verebilir.
   Öğrencilerin sosyal duyarlılıkları geliştirilebilir.
   Yaparak ve yaşayarak, deneyime dayalı bir öğrenme ortamı oluşturulabilir.
   Öğrenme-öğretme sürecinde her türlü öğretim yöntem ve tekniği kullanılarak öğrenme gerçekleştirilebilir.
   Öğrenme öğrenci merkezlidir. Öğrenme bireyin sosyal, biyolojik ve duygusal gelişimi ile doğrudan ilgilidir.
   Öğrenme durumsaldır ve çevresel şartlara göre şekillenir.

Hazırlayan: Dr. Eren Arslan

DİĞER EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI HABERLERİ

  • Ankara İİBF İçin Bağışta Bulunanlar.

   Ankara İİBF İçin Bağışta Bulunanlar.

   1) Gökhan AKIN : 20 TL 2)Salih GÜLSEVER : 10 TL 3) Deniz ÖZER : 20 TL 4) İsmail ÖZKAN : 25 TL 5) Ahmet TATLIDİL: 40 TL 6) Gülşah BILDIR  : 20 TL 7) Onur AVŞAR  : 50 TL 8) Selin BAKİ : 30...

  • Çanakkale Zaferi’ne özel sergi

   Çanakkale Zaferi’ne özel sergi

   Çanakkale tarihini daha iyi anlatmak için 20 yıldır Çanakkale Savaşı Harp Malzemeleri ve Belgeleri'ni biriktiren Koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay, Topkapı Sarayı Müzesi'ne kayıtlı 2000 parça eserini halka açtı....

  • Kadir Has Ödülleri tıp ve mühendisliğe

   Kadir Has Ödülleri tıp ve mühendisliğe

   "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon" alanında verilen "Üstün Başarı Ödülü"nün sahibi, dünyaca ünlü beyin cerrahı, Hacettepe Tıp Fakültesi ve Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts General Hospital'da araştırmalarını...

  • Yeniçeri Ocağı hakkında bilgiler

   Yeniçeri Ocağı hakkında bilgiler

   Yeniçeri ocağı, Osmanlı Devletinde en önemli askeri sınıflardan biri olan yeniçerileri yetiştiren yerlerdir, bir nevi kışlalardır. Yeniçeri ocağının kurulmasına dair farklı...

  • Bilgi kuramı konuları

   Bilgi kuramı konuları

   BİLGİ KURAMI KONULARI Dogruluk fikri, akıl-dışı, anlam Sıg düşünce, ancak şeyleri bilir ve kendini bilinç olarak bilmez. Örnegin, kendiligimden, "Önümde bir lamba var;...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR