2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Soru Ve Cevaplarla Tarih Tekrarı
a aa
Tarih : 17 Aralık 2011 17:44
Soru Ve Cevaplarla Tarih Tekrarı
Soru Ve Cevaplarla Tarih Tekrarı
reklam

1000 Den  fazla kaliteli tarih sorusu ve cevaplarıyla kpss  tarih  genel tekrarı..

 

KPSS Tarih  Dersi  kpss ‘de  dikkat edilmesi  gereken  derslerin başında gelmektedir, kpss tarih soruları  genel olarak  bilgiyi ölçmeye dayalı sorulardır,bu nedenle  kpss tarih dersinde sık olarak karşıladığımız bazı tanımları soru halinde bu başlıkta sizlere sunduk.

 

 

M.Ö (1700-1800) yılları arasında, Tanrı Dağları ve Baykal Gölü çevresinde görülen Türk kültürü döneminin adı nedir?

CEVAP:  Andronova Kültürü

 

Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?

CEVAP:   Göçebe toplum olmaları

 

Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?

CEVAP:  Uygurlar

 

Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?

CEVAP:  Manas Destanı

 

Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?

CEVAP:   Göktürk Alfabesi

 

Göktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?

CEVAP:  Ruddlof

 

Avrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde "Tanrının Kırbacı" olarak tanımlanan Türk Kağanı kimdir?

CEVAP:  Atilla

 

Türk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Hazarlar

 

Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?

CEVAP:   Kut İnancı

 

Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?

CEVAP:  Baga Tarkan

 

İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?

CEVAP:  Yuğ

 

Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?

CEVAP:  Mete Han

 

 

 

İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?

CEVAP:  Toy

 

Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)

CEVAP:  Avarlar

 

Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?

CEVAP:  Asya Hun Devleti—Selçuklular–Osmanlılar

 

Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Uygurlar

 

Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Uygurlar

 

Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Uygurlar

 

Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?

CEVAP:  Yerleşik yaşama geçmeleri

 

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?

CEVAP:  Karluklar

 

Türklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?

CEVAP:    Oğuzlar

 

Orta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanın olmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?

CEVAP:  Aygucu

 

Türkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?

CEVAP:  Çinliler

 

Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?

CEVAP:  Asya Hun Devleti

 

İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?

CEVAP: Ordu-millet anlayışı

 

 

İlk Türk-İslam devletlerindeki "Divan-ı İstifa"nın görevi nedir?

CEVAP:  Mali işlerden sorumludur

 

Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?

CEVAP:  Mete’nin tahta çıkış tarihi

 

Kavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?

CEVAP:  Hunlular

 

Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?

CEVAP:  Kırgızlar

 

Nizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)

CEVAP:  Siyasetname

 

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu vurgulayan eser nedir?

CEVAP:  Divan-ı Lügati-t Türk

 

Ağır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifade eden kurum nedir?

CEVAP:  Divan-ı Mezalim

 

Türk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için "Doğunun ve batının hakimi" unvanını almıştır?

CEVAP:  Tuğrul Bey

 

El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatına ne ad verilir?

CEVAP: Tezhip

 

Osmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?

CEVAP:   Karesi Beyliği

 

1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletle mücadele etmiştir?

CEVAP:  Venedik

 

Altın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile Ankara Savaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?

CEVAP:  Timurlar

 

Türk devletlerinden hangisinde ilk defa "Sultan" unvanı kullanılmıştır?

CEVAP:   Gazneliler

 

Türk-İslam Devletlerinde "Sultan" unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?

CEVAP:   Gazneli Mahmut

 

Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:   Karahanlılar

 

İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:   Karahanlılar

 

Selçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devlet yönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?

CEVAP:  Atabey

 

Selçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızı olurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?

CEVAP:   Gulam

 

Selçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?

CEVAP:   Müstevfi

 

1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türk devleti hangisidir?

CEVAP:   Eyyübiler

 

Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243’de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?

CEVAP:  Anadolu Türk Birliği bozuldu

 

Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?

CEVAP:  Babürler

 

Anadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?

CEVAP:  Mengücekler

 

İlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?

CEVAP:   Kutadgu Bilig

 

Firdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?

CEVAP:   Şehname

 

Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?

CEVAP:  Ahilik

 

Anadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?

CEVAP:  Malazgirt Meydan Muharebesi

 

Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?

CEVAP:  1176- Miryakefelon Savaşı

 

Türk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devleti kuran devlet hangisidir?

CEVAP:  Kutluk Devleti

 

Anadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?

CEVAP: Danişmentliler

 

Anadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?

CEVAP:  I. Mesut

 

İlk resmi gazete olan "Takvim-i Vaka-i" hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?

CEVAP:  II. Mahmut

 

Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?

CEVAP:  III. Selim

 

Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?

CEVAP:  Fatih Sultan Mehmet

 

İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?

CEVAP:  Abdülmecit

 

Osmanlı Devletinde "Kaime" adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?

CEVAP: Abdulmecit

 

 

 

 

Osmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?

CEVAP:  Russ Kalemi

 

Osmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?

CEVAP:  Sadrazam

 

Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?

CEVAP:  Molla Fenari

 

Osmanlıda "Muhibbi" mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?

CEVAP:  Kanuni Sultan Süleyman

 

Osmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?

CEVAP:  Kazasker

 

Osmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?

CEVAP:  Ulufe

 

Osmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim veren kurumlar hangi yüzyılda açıldı?

CEVAP:  19. Yüzyıl

 

Osmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açan gelişme nedir?

CEVAP:  Sanayi İnkilabı

 

Osmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?

CEVAP:  Seydi Ali Reis

 

Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesine verilmiştir?

CEVAP:   Reisü’l Küttab

 

Osmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelini oluşturmuştur?

CEVAP:  Ziraat Bankası

 

Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?

CEVAP:  Tarım

 

Avrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya en büyük zararı hangi alanda olmuştur?

CEVAP:  Askeri

 

Osmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?

CEVAP:  Osman Hamdi Bey

 

Osmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay nedir?

CEVAP:  Coğrafi Keşifler

 

Osmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devlete zarar vermemiştir?

CEVAP:  20. Yüzyıl

 

Osmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devlet ile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?

CEVAP:  Lonca

 

Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan "Divan-ı Hümayun" eski Türklerdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?

CEVAP:  Kurultay

 

Osmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?

CEVAP:  Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi

 

Osmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?

CEVAP:  Bac

 

Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?

CEVAP:  Ahmet Cevdet Paşa

 

Seyahatnamenin yazarı kimdir?

CEVAP:  Evliya Çelebi

 

Osmanlıda "Ekber ve Erşad" sistemini kim getirmiştir?

CEVAP:  I.Ahmet

 

Osmanlıda "Devlet hanedanın ortak malıdır" anlayışının yerine devlet "hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır" anlayışını getiren padişah kimdir?

CEVAP:  I. Murat

 

 

Osmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?

CEVAP:  Yavuz Sultan Selim

 

Avrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi——II. MAHMUT

İlk Islahat programının oluşturulması———III. SELİM

Demiryollarının yapımına başlanması———-ABDÜLMECİT

 

Osmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir?

CEVAP:  Vezir-i azam

 

Osmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?

CEVAP:  Müsadere sisteminin kaldırılması

 

Osmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?

CEVAP:  Orhan Bey

 

Fezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?

CEVAP:  Katip Çelebi

 

Fatih Döneminde yazılan "Tarih-i Ebulfeth" kimin eseridir?

CEVAP:  Tursun Bey

 

Sultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?

CEVAP:  Has Arazi

 

Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?

CEVAP:  Paşmaklık arazi

 

Osmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?

CEVAP:  Resmi Bennak

 

1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?

CEVAP:  Mecidiye

 

16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk  kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir?

CEVAP:  Ahmet Akşemseddin Karahisari

 

 

 

Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?

CEVAP:  Amanname

 

Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?

CEVAP:  II. Beyazıt

 

Osmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?

CEVAP:  Seyfiye-İlmiye-Kalemiye

 

Osmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?

CEVAP:  19. Yüzyıl

 

Osmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?

CEVAP:  Duyun-u Umumiye İdaresi

 

Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?

CEVAP:  I.Murat—-II.Mahmut

 

Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?

CEVAP:  18.Yüzyıl

 

Lale devrine hangi değişim damga vurmuştur?

CEVAP:  Kültürel Değişimler

 

Hani yenileşme hareketinde ilk defa "Kanun gücünün, her gücün üstünde." olduğu kabul edilmiştir?

CEVAP:  Tanzimat Fermanı

 

Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir?

CEVAP:  Kanun-i Esasi

 

Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?

CEVAP:  Sened-i İttifak

 

I. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?

CEVAP:  Hürriyet Gazetesi

 

Osmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?

CEVAP: Askeri

 

Osmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?

CEVAP:  III. Selim

 

Osmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?

CEVAP:  Kabakçı Mustafa Olayı

 

Osmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur?

CEVAP:  II. Mahmut

 

Osmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?

CEVAP:   31 Mart Vakası

 

Osmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?

CEVAP:   Tanzimat Dönemi

 

Tanzimat Fermanı daha çok hangi alanda yapılan yenilikleri kapsar?

CEVAP:   Hukuk—Yönetim

 

Hangi dönemde,padişah ilk defa meclis kararıyla tahtan indirilmiştir?

CEVAP:   II. Meşrutiyet

 

Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?

CEVAP:  Uşi Anlaşması

 

I. Balkan Savaşında Osmanlıdan en çok toprak alan (en karlı çıkan) Balkan devlet hangidir?

CEVAP:   Bulgaristan

 

I.Balkan Savaşı sırasında isyan ederek Osmanlıdan ayrılan ulus hangisidir?

CEVAP:  Arnavutluk

 

I.Balkan Savaşından sonra en fazla sorun olan toprak parçası neredir?

CEVAP:  Makedonya

 

Hangi olay ile İttihat ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirmiştir?

CEVAP: Bab-ı Ali Baskını

 

Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkmış ilk ve tek isyan hareketi hangi dönemde olmuştur?

CEVAP:  II. Meşrutiyet

 

"Haberleşmenin gizliliği ilkesi" hangi düzenleme ile Türk tarihinde ilk defa yürürlüğe girmiştir?

CEVAP:  II. Meşrutiyet

 

İttihak ve Terakki Fıkrası hangi yıllar arası yönetime hakim olmuştur?

CEVAP:  1912-1918

 

Rusla’nın izlediği ve Slavları bir çatı altında toplama politikası olan Panslavizm’den en fazla rahatsız olan devlerler hangileridir?

CEVAP:  Osmanlı—Avusturya–Macaristan

 

1908 yılında Osmanlı Devletini paylaşmak için İngiltere ve Rusya’nın bir araya geldiği ve ilk defa "Hasta Adam" ifadesinin kullanıldığı görüşmenin adı nedir?

CEVAP:  Reval Görüşmesi

 

Osmanlı Devletinde ilk defa çok partili hayatın yaşandığı dönem hangi padişah dönemidir?

CEVAP:  II. Abdülhamit

 

"Genel Borçlar İdaresi" (Muharrem Kanunnamesi) hangi padişah döneminde kurulmuştur?

CEVAP:  II. Abdülhamit

 

20.yy’da Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarma amaçıyla II. Abdülhamit tarafından izlenen Resmi Devlet Politikası nedir?

CEVAP:  Panislavzm

 

Osmanlının,On İki Adayı İtalyanlara bırakmasının asıl sebebi nedir?

CEVAP:  Balkan savaşlarının başlaması

 

I.Dünya Savaşı sonucunda ilk işgal edilen Osmanlı toprağı neresidir?

CEVAP:  Musul

 

Osmanlı Berlin anlaşmasıyla kaybettiği Kars,Ardahan ve Batum’u geri almak için hangi cepheyi açmıştır?

CEVAP:  Kafkas Cephesi

 

I. Dünya Savaşında ilk açılan ve resmi olarak ilk kapanan cephe hangisidir?

CEVAP:  Kafkas Cephesi

 

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ve mağlup olmasına rağmen toprak kazancı ile kapanan cephe nedir?

CEVAP: Kafkas Cephesi

 

Kafkas Cephesi hangi anlaşma ile kapatılmıştır?

CEVAP:  Brest-Litowsk Antlaşması

 

Evliye-i Selase illeri hangileridir?

CEVAP:  Kars—Batum–Ardahan

 

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir?

CEVAP:  Trablusgarp

 

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında görev aldığı son cephe hangisidir?

CEVAP: Suriye – Filistin

 

I.Dünya Savaşında İtilaf Devletlerini arasında imzalanan gizli anlaşmalar hangi devlet tarafından dünya kamuoyuna duyurulmuştur?

CEVAP:  Rusya

 

İngiltere hangi gizli anlaşma ile Arap azınlıkları Osmanlıya karşı kışkırtmayı amaçlamıştır?

CEVAP: Sykes-Picot Gizli Anlaşması

 

Cemiyet-i Akvam ( Milletler Cemiyeti ) kurulmasına zemin hazırlayan olay nedir?

CEVAP:  Wilson ilkeleri

 

II. Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan antlaşma nedir?

CEVAP:  Versay Antlaşması

 

I. Dünya Savaşından ilk ayrılan ve amacına ilk ulaşan devlet hangisidir?

CEVAP:  Japonya

 

I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Arap halkını Osmanlıdan koparmak için hangi anlaşmayı imzalamıştır?

CEVAP:  Mac-Mahon

 

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sırasında Tehcir Kanunu çıkarmasında etkili olan cephe hangisidir?

CEVAP:  Kafkas Cephesi

 

Osmanlının I. Dünya Savaşında Ateşkes imzalamasında hangi devletin savaştan çekilmesi etkili olmuştur?

CEVAP:  Bulgaristan

 

 

I. Dünya savaşında Rusyanın savaştan çekilmesiyle İtilaf devletleri bu boşluğu hangi devletle doldurmuştur?

CEVAP:  ABD

 

I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalara hangi devlet katılmamıştır?

CEVAP: ABD

 

I.Dünya savaşı sırasında hangi devletin savaşa girmesiyle Almanya’nın Osmanlıya silah ve cephane göndermesi kolaylaşmıştır?

CEVAP:  Bulgaristan

 

İtilaf Devleti olmasın rağmen,Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hangi devlet

 Anadolu topraklarını işgal etmemiştir?

CEVAP: ABD

 

Osmanlının imzaladığı son antlaşma hangisidir?

CEVAP:  Sevr

 

Gümrü Barış anlaşmasının önemi nedir?

CEVAP:  Ermeniler Sevr Barış Anlaşmasındaki haklarından vazgeçmiştir

 

Türk Milli Mücadelesinin ve direnişinin haklılığını ortaya koyan ilk ulusal belge nedir?

CEVAP:  Amiral Bristol Raporu

 

Osmanlının başkenti olan İstanbul hangi olaydan sonra fiilen işgal edilmiştir?

CEVAP: Mondros Ateşkes Antlaşması

 

30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan heyetin başkanlığını kim yapmıştır?

CEVAP: Rauf Orbay

 

Mondros Ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal Paşa hangi cephede görev almaktaydı?

CEVAP:  Suriye Cephesi

 

Milli Mücadele döneminde kurulan ilk yararlı cemiyet hangisidir?

CEVAP:  Redd-i İlhak Cemiyeti

 

İlk silahlı direnişi başlatan ulusal cemiyet hangisidir?

CEVAP:  İzmir Müdefa-i Hukuk Cemiyeti

 

Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin ulusal mücadele açısından önemi nedir?

CEVAP:  Batı Cephesini oluşturur

 

Milli mücadele hazırlık safhasında milli egemenlikten söz edilen ilk ulusal belge nedir?

CEVAP:  Havga Genelgesi

 

İstanbul Hükümeti Anadolu hareketini nerede resmen tanımıştır?

CEVAP: Amasya Görüşmesi (Protokolü)

 

İstanbul Hükümeti TBMM’yi ilk defa ne zaman tanımıştır?

CEVAP:  Bilecik Görüşmeleri

 

Temsil Heyetinin kurulacağı ilk defa neyle belirtilmiştir?

CEVAP:  Amasya Genelgesi(Tamimi)

 

Temsil Heyeti ilk defa yürütme gücünü hangi gelişme ile kullanmıştır?

CEVAP:  Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

 

Milli Mücadelenin ve Temsil Kurulunun, İstanbul hükümetine karşı kazanmış olduğu ilk siyasi başarı nedir?

CEVAP:  Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi

 

Milli Mücadelenin ilk yayın organları  hangi kongrede kurulmuştur?

CEVAP:  Sivas Kongresi

 

Milli Mücadelenin ilk yayın organı nedir?

CEVAP:   Hakimiyet-i Milliye (27 Aralık 1919’da çıkarılmış)

 

Milli Mücadele döneminde kurulan İstiklal Mahkemeleri ilk defa ne zaman görev yapmıştır?

CEVAP:  TBMM açılmasıyla

 

TBMM’nin açılmasıyla, TBMM’ye karşı çıkan ve Güneydoğu Anadoluda bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen isyan hareketi nedir?

CEVAP:  Milli Aşireti İsyanı

 

M. Kemal ilk defa yönetim şeklinin değişeceğini Ulusal Eğemenliğe dayalı bir yönetim şeklinin geleceğini hangi gelişmede belirtmiştir?

CEVAP: Amasya Genelgesi

 

Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir?

CEVAP:  Sivas Kongresi

 

Temsil Heyeti yurdun bütünlüğü temsil eder kararı hangi kongrede alınmıştır?

CEVAP: Sivas Kongresi

 

Temsil heyeti nerede kurulmuştur?

CEVAP:  Erzurum Kongresi

 

Mustafa Kemal hangi kongreden sonra milli mücadeleyi sivil yürütmüştür?

CEVAP:  Erzurum Kongresi

 

Erzurum kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş nedir?

CEVAP:  Ulusun bağımsızlığını koşulsuz olarak gerçekleştirme

 

Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği görevi 3. orduya hangi gelişmeden sonra düşürülmüştür?

CEVAP:   Amasya Genelgesi

 

Erzurum Kongresinin toplanmasında etkili olan cemiyet hangisidir?

CEVAP:  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

 

Milli Kongre Cemiyetini diğer cemiyetlerden ayıran en büyük özelliği nedir?

CEVAP:  Mücadelesini sadece basın yoluyla vermesi

 

Milli Mücadeleye en fazla zarar veren cemiyet hangisidir?

CEVAP:  Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti

 

Mondrostan sonra kurulan yararlı cemiyetlerin kuruluşundaki dayanak noktası nedir?

CEVAP:  Wilson İlkeleri

 

Mondros Ateşkesinden sonra Güneybatı Anadolu Bölgesini işgal eden İtilaf Devleti hangisidir?

CEVAP:  İtalya

 

Mondros ve Sevr’i imzalayan hükümetler hangileridir?

CEVAP:  Mondros——-Ahmet İzzet Paşa

              Sevr——–Reşat Halis Paşa

 

Damat Ferit paşa Hükümeti hangi olaydan sonra istifa etmiş ve hangi olay sonucu tekrar hükümet kurmuştur?

CEVAP:  İstifa———-Sivas Kongresi

              Yeniden kuruma—-İstanbul’un İşgali

 

Mustafa Kemal’in Adana’ya gelerek Tufan Paşa yönetiminde yaptığı milli mücadelenin ilk kongresi hangisidir?

CEVAP:   Pozantı Kongresi

 

Atatürk’ün milli mücadeledeki sözleri hangi tarihi olaylara hitaben söylenmiştir?

CEVAP:   "Siz orada sadece düşmanı değil,Türk milletinin makus tarihini de yendiniz."————-I. İnönü

                "Hattı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır,o satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı şehit kanı ile sulanmadıkça terk edilemez."——Sakarya Savaşı

              "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz,ileri"——–Büyük Taarruz

 

Mustafa Kemal’in ortağı olduğu ve köşe yazarlığıda yaptığı gazetenin adı nedir?

CEVAP:  Minber

 

Son Osmanlı Mebusan Meclisinde "Misak-ı Milli" kararının alınmasını sağlayan milli mücadele taraftarı grubun adı nedir?

CEVAP:  Felah-ı Vatan Grubu

 

İstanbul Hükümeti tarafından kurulan ve Anadoludaki Kuva-i Milliye hareketini sadece askeri anlamda değil,siyasi anlamda da engellemeye çalışan Müşir Zeki Paşa’nın emrindeki müfettişliğin adı nedir?

CEVAP:  Anadolu Fevkalade Müfettişliği

 

Mustafa Kemal’in hazırladığı ve ilk defa İstanbul hükümetini karşısına aldığı rapor nedir?

CEVAP:  Samsun Raporu

 

Doğu Anadolu da bir Ermeni Devletinin kurulamayacağını ortaya koyan belge nedir?

CEVAP:  General Harbor Raporu

 

Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Müslüman ülke hangisidir?

CEVAP:  Afganistan

 

Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti hangisidir?

CEVAP:  SSCB

 

Kurtuluş Savaşı süresinde Türkiye’ye elçi gönderen Devlet hangisidir?

CEVAP:  SSCB

 

Kurtuluş Savaşı süresinde kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa Devleti hangisidir?

CEVAP:  SSCB

 

Milli Mücadele döneminde Türkiye’nin bir devlet olarak isminin geçtiği ilk antlaşma hangisidir?

CEVAP:  Gümrü Anlaşması

 

Milli mücadelenin muharebeler döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk bağımsız devlet hangisidir?

CEVAP:  Ermenistan

 

Muharebeler Döneminde ilk defa Misak-ı Milliyi kabul eden ve Sevr’i reddeden İtilaf Devleti hangisidir?

CEVAP:  Fransa

 

Düzenli ordunun kazanmış olduğu ilk askeri başarı hangi devlete karşıdır?

CEVAP:  Yunanistan

 

I. TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkilap  nedir?

CEVAP:  Saltanatın Kaldırılması

 

Milli mücadelenin muharebeler döneminde "Paris Mukarreratı" olarak sunulan ateşkes önerisi hangi savaştan sonra teklif edilmiştir?

CEVAP:  Sakarya Savaşı

 

Türk ordusunun son savunma savaşı hangisidir?

CEVAP:  Sakarya Savaşı

 

Milli Mücadelenin muharebeler döneminde kaybedilen ilk ve tek savaş nedir?

CEVAP:  Eskişehir-Kütahya Savaşı

 

Yunanlıların düzenli orduyu henüz toparlanma aşamasındayken yok etmek için  başlattığı savaş nedir?

CEVAP:  I. İnönü

 

Lozan Barış Anlaşmasından sonra sınırlarımıza katılan tek yer neresidir?

CEVAP:  Hatay

 

Sevr Barış Anlaşması hangi savaştan sonra biraz daha yumuşatılarak TBMM’ye kabul ettirilmek istenmiştir?

CEVAP:  I. İnönü

 

Hangi gelişmeyle Hatay ve İskenderun’da özerk bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmştır?

CEVAP:  Ankara Anlaşması

 

Hangi gelişmeden sonra Fransızlar,Ankara Anlaşmasını imzalamıştır?

CEVAP:  Sakarya Savaşı

 

 

Hangi anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur?

CEVAP:  Sevr Barış Antlaşması

 

Misak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?

CEVAP:  Batum

 

Misak-ı Milliyeden ilk taviz verilen antlaşma nedir?

CEVAP:  Moskova Antlaşması

 

Hangi antlaşma ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır?

CEVAP:  Moskova Antlaşması

 

Türkiye’nin doğu sınırının kesinleştiği antlaşma nedir?

CEVAP:  Kars Anlaşması

 

Anadoluyu boşaltan ilk itilaf devleti hangisidir?

CEVAP:  İtalya

 

TBMM içerisinden, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olşturduğu ve I. Grup olarak anılan milli mücadelenin lider kadrosu hangi oluşuma dayanmaktadır?

CEVAP:  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

CEVAP: (Cumhuriyet) Halk Fırkası

 

Cumhuriyet tarihin ilk muhalefet partisi hangisidir?

CEVAP:  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 

5 Eylül 1945’te Nuri Demirağ tarafından çok partili düzene geçişin ilk partisi nedir?

CEVAP:  Milli Kalkınma Partisi

 

19 Temmuz 1948 yılında Fevzi Çakmak’ın önderliğinde kurulan siyasi partinin adı nedir?

CEVAP:  Millet Partisi

 

Türkiye tarihinde en çok oyu alan parti ve seçim tarihi nedir?

CEVAP:  1965 seçimleri Adalet Partisi  %53

 

Hangi olay birinci çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur?

CEVAP:  Şeyh Sait İsyanı

 

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihler arasında uygulanmıştır?

CEVAP:  1934-1939

 

Hangi olay ile Türk Tarihinde ilk defa okuma-yazma seferberliği başlamıştır?

CEVAP:  Millet Mekteplerinin Açılışı

 

Türk Hükümeti Mustafa Kemel döneminden yabancı okullar konusunda en çok hangi devletle sorun yaşamıştır?

CEVAP:  Fransa

 

Musul sorunun Misak-ı Milliye uygun olarak çözülememesinin neden nedir?

CEVAP:  Şeyh Sait İsyanı

 

1938’de hazırlanan II. Beş yıllık Kalkınma Plan’nın uygulanamamasının temel nedeni nedir?

CEVAP:  II. Dünya Savaşı’nın çıkması

 

Atatürk İlkeleri kaç tarihinde anayasaya girmiştir?

CEVAP:  1937

 

"Devletin dini İslam’dır" maddesi anayasadan hangi tarihte kaldırılmıştır?

CEVAP:  10 Nisan 1928

 

İlköğretim zorunluluğu,devletin izni olmadan okulların açılamayacağı,eğitim sisteminin ana hatlarıyla belirlenmesi neyle sağlanmıştır?

CEVAP:  Maarif Teşkilatı Kanunu

 

Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi Atatürk’ün hangi iki ilkesiyle alakalıdır?

CEVAP:  Halkcılık—Cumhuriyetcilik

 

Kadına verilen ilk siyasi hak nedir?

CEVAP:  Belediye başkanı olabilme

 

Türk kadının en son elde ettiği siyasi hak nedir?

CEVAP:  Milletvekili Seçilme

 

Kadınlara milletvekili olma hakkı kaç yılında verildi?

CEVAP:  1934

 

Osmanlı Devletinde saltanatın kaldırılmasından sonra görev yapan son halife kimdir?

CEVAP:  Abdülmecid Efendi

 

"Hatay ve İskenderun da özerk bir yönetim kurulacaktır ve resmi dillleri Türkçe olacaktır" ibaresi hangi anlaşmada geçmektedir?

CEVAP:  Ankara Antlaşması

 

Türk-Yunan ilişkilerini 1954 yılında bozan olay nedir?

CEVAP:  Kıbrıs Sorunu

                                                                        

Başta ABD olamak üzere Avrupalı devletlerinde birleşerek imzaladıkları ve savaşın lanetlenmesi olarak özetledikleri olay nedir?

CEVAP:   Kellog Paktı

 

Türkiye Cumhuriyenin ilk cumhurbaşkanı——-Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyenin ilk başbakanı————-İsmet İnönü

Türkiye Cumhuriyenin ilk meclis başkanı——–Fethi Okyar

 

Kaynak: http://fatihhocakpss.blogspot.com

DİĞER KPSS TARİH HABERLERİ

  • KPSS kodlamaları kitapçığı

   KPSS kodlamaları kitapçığı

   2014 KPSS hazırlıkları tüm adaylar tarafından son hızla devam ederken kpss lisans sınavı'da gün be gün yaklaşıyor. kpss kodlamaları adayların ezberlemekte sıkıntı çektiği konuları ve...

  • KPSS tarih şifre kartları

   KPSS tarih şifre kartları

   KPSS 'ye az bir süre kala bu kartlara göz atmanız oldukça faydanıza olacaktır. Kartlar Sayfamız Editörlerinden '' Buğra AYAN'' tarafından özenle hazırlanmış ve tüm kartların...

  • KPSS tarih ders notları

   KPSS tarih ders notları

   Tarih notu arayanlar için harikulade bir döküman. Notlar gayet kısa,öz ve anlaşılır şekilde hazırlanmıştır. Önemli noktalar ve resimli anlatımlar ayrıca kodlamalarla bilgilerin...

  • KPSS Tarih Renkli Notlar

   KPSS Tarih Renkli Notlar

   RENKLİ FEM TARİH NOTLARI 1.DÜNYA SAVAŞI ATATÜRK DÖNEMİ KRONOLOJİ KONGRELER ÇOK PARTİLİ HAYAT SANAT TARİHİ ESERLERİ  ...

  • KPSS Tarih Tamamı çözümlü sorular

   KPSS Tarih Tamamı çözümlü sorular

   KPSS tarih tamamı çözümlü testler ve sorular KPSS tarih konularını tekrar etmek isteyen arkadaşlar için şahane bir kaynak. Tüm soruların ayrıntılı ve detaylı...

YORUMLAR
Bu Habere 3 Yorum Yapılmıştır.
 • Fatih HOCA diyor ki ;
  17 Aralık 2011 19:09

  Kaynak belirttiğiniz için teşekkür ederiz sitemizde daha fazla kaynak bulunmaktadır hepinizi bekleriz…

  fatihhocakpss.blogspot.com

  fatihhocakpss.blogspot.com

  fatihhocakpss.blogspot.com

  fatihhocakpss.blogspot.com

 • sercan diyor ki ;
  13 Aralık 2012 23:28

  anadoluda kurulan ilk siyasi teşkilat adı nedir acaba

 • ilayda kemer diyor ki ;
  16 Ocak 2013 18:28

  istanbul hükumeti tbmm nin varlığını ne ile resmen tanımıştır?

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR