2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Tarih İle İlgili Önemli Ders Notları
a aa
Tarih : 16 Ağustos 2010 11:14
Tarih İle İlgili Önemli Ders Notları
Tarih İle İlgili Önemli Ders Notları
reklam
 • 1-**Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
  -Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni

  2-**I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
  -Ekberiyet Sistemi

  3**-Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?Kaynakwh:
  -Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)

 • 4-**Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
  -Serdar-ı Ekrem
  ****önemli****
  Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
  Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
  Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.
  Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi

  5-***Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
  -Öşür(aşar)

  6-***Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
  -Cizye
  7-***Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
  -Haraç
  8**Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
  -Akçe
  9-***Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
  -Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

  11***Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
  -Ulufe

  12-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
  -Reaya
  *Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
  *Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
  *Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi
  *Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi

  13-***Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
  -Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

  14-**I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
  -Yavuz-Midilli
  15-***Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
  -Nusret Mayın Gemisi

  16-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
  -1918 Brest Littowsk

  I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
  *Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.

  **Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.

  17-***Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
  -Mondros Ateşkes antlaşması
  143-**Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
  -Hasan Tahsin

  18-***Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
  -Kuva-yi Milliye

  19-İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
  -Paris Barış Konferansı

  20-**M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
  -9.Ordu Müfettişi
  147-****Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
  -Amasya genelgesi

  21-İ**lk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
  -Amasya Genelgesi

  22-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
  -Erzurum Kongresi
  23-**“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
  -Erzurum Kongresi

  24-****Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
  -Erzurum Kongresi
  25-***Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
  -Erzurum Kongresi

  26-***Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
  -Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

  27-**İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
  -Amasya görüşmeleri

  28-****Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
  -Felah-ı Vatan
  156-**İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
  -Misak-ı Millinin ilanı

  29-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
  -23 Nisan 1920
  30-****TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
  -Teşkilat-ı Esasiye
  31-***TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
  -Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
  32-***Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
  -Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

  33-****TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
  -Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

  34-**Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
  -Gümrü Antlaşması

  35-**Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
  -Fransa- Ankara Antlaşması

  36-***Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
  -Güney Cephesi

  37-**Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
  -Yunanistan
  166-**Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
  -I.İnönü Zaferi

  ***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.

  38-**Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
  -Gümrü Antlaşması
  168-***Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
  -Rusya-Moskova Antlaşması

  39-***Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
  -Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)

  40-**İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
  -Londra Konferansı

  41-****Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
  -Kütahya-Eskişehir Savaşları

  42-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
  -Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce

  43-****Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
  -Tekalif-i Milliye Emirleri

  44-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
  -Sakarya Meydan Muharebesi

  45-****TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
  -Sakarya Meydan Muharebesi
  175-*Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
  -Sakarya Meydan Savaşı

  46-**Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
  -Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)

  47-**Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
  -Fransa (Ankara Antlaşması ile)

  48***-İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
  -Mudanya Ateşkes Antlaşması

  49-**Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
  -Mudanya Ateşkes Antlaşması

  50-***Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
  -Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  51-*** Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
  -Mudanya Ateşkes Antlaşması

  52-***Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
  -Abdülmecit Efendi

  53-***Son Osmanlı Padişahı kimdir?
  -VI.Mehmet (Vahdettin)

  54-***Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
  -Lozan Barış Antlaşması

  55-**İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
  -Lozan Barış Antlaşması

  56**Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
  -Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  57-**Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
  -Saltanatın kaldırılması

  58-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?Kaynakwh:
  -M.Kemal Paşa
  189-***Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
  -İsmet (İnönü)Paşa

  59-****Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
  -Fethi (Okyar) bey
  60-***Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
  -İsmet İnönü
  192-*Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
  -Halifeliğin Kaldırılması

  61-**Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
  -Cumhuriyet Halk Partisi

  62**Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
  -Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

  63***-M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
  -Serbest Cumhuriyet Fırkası

  64-**Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
  -Takrir-i Sükun Kanunu

  65-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
  -İsviçre

  66-****Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
  -Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
  -Türk Dil Kurumu

  67****-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
  -Milliyetçilik İlkesi

  68-***Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
  -İzmir İktisat Kongresi

  69-****Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
  -Devletçilik
  70-***Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
  -Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

 

UYARI: Notların Size   Gönderilebilmesi  İçin  Lütfen   Mail  grubumuza  üye  Olmayı  Unutmayınız…

Grup  ADRESİ:  http://groups.google.com.tr/group/10linekpss

Etiketler :

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Tarih Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS Tarihde sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ila TBMM dönemi...

  • Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi KPSS Tarih'in en çok karıştırılan konularından birisi. Atatürk Dönemi Kronolojisi ile ilgili soruları kaçırmamak için Atatürk Döneminde gelişen olayların kronolojisini Bilmek oldukça...

  • 2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS az bir süre kala genel tekrar yapabilmeniz açısında oldukça faydalı olabilecek bu notları sizinle paylaşıyoruz. 2014 KPSS Pratik Ders Notları dökümanında neler var. * 2014 KPSS pratik tarih...

  • KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şimdiye kadar çıkmış kpss tarih soruları'nı bir araya getiren arkadaşımız ''Ahmet SARITAŞ''a teşekkür ederiz. KPSS tarih çıkmış sorular dökümanında neler var? ** KPSS tarih...

  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notla...

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi için hazırladığım ve 316 maddeden oluşan çalışma kağıdıdır. Cıktı alın ve çalışın gözünüz arkada kalmasın.. İçinize yarayacak bütün bilgiler icinde mevcuttur. 3 adet bilgi...

YORUMLAR
Bu Habere 56 Yorum Yapılmıştır.
 • dilek diyor ki ;
  24 Temmuz 2012 14:11

  banada gönderebilirmisiniz lutfen tşk ederim şimdiden

 • Zeynep diyor ki ;
  03 Ağustos 2012 17:09

  Bana da notları gönderirseniz çok sevinirim

 • özlem diyor ki ;
  04 Eylül 2012 17:13

  Bana da tarih anayasa,coğrafya ve güncel bilgi özetlerini gönderebilir misiniz mail olarak.Çok güzel hazırlanmış.Aynı zamanda eğitim bilimleri ders notları ve özetlerinide gönderirseniz çok sevinirim. Emeğinize sağlık.

 • ali diyor ki ;
  06 Mart 2013 15:57

  kpss ile ilgili cok güzel ders notları

 • hatice diyor ki ;
  06 Mart 2013 16:02

  kpss ile ilgili cok güzel notlar arkadaslar http://www.kpssdersanesi.com

 • nuran diyor ki ;
  08 Ağustos 2014 11:11

  bana da sözel olan tüm notları göndermenizi istiyorum tşk

1 2

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR