2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
tarih karma kısa bilgiler
a aa
Tarih : 20 Mayıs 2010 15:21
tarih karma kısa bilgiler
tarih karma kısa bilgiler
reklam
 • Kavimler göçünün başlamasına sebep olan………….Avrupa Hun Devletiv Türk toplumunda millet ve devlet fikri………Asya Hundevleti ile başlar
 •  
 • v Orduda onlu sistem……….Mete Han
 •  
 • v Avrupada kurulan ilk Türk devleti …….Avrupa (batı) Hun Devleti
 •  
 • v Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti…….Göktürkler
 •  

 •  
 • v Orhun Kitabelerinin konusu……Türklerin siyasi yaşantıları, Türk-Çin ilişkileri, Hükümdarların faaliyetleri
 •  
 • v Göktürk devleti bağımsız olmadan önce……….Avar hakimiyetindeydi
 •  
 • v Türkler arasında en ileri medeniyete sahip olan ………….Uygurlar
 •  
 • v İlk din değiştiren …………….Uygurlar
 •  
 • v Yerleşik hayata ilk geçen………Uygurlarv Matbaayı ve kağıdı kullanan ilk türk devleti………..Uygurlar
 •  
 • v Moğolların türkleşmesinde etkili olan devlet………….Uygurlar
 •  
 • v Türk hukukunun ilk kez yazılı hale getirilmesi…………Uygurlar
 •  
 • v Parayı ilk kullanan Türk devleti……Türgişler
 •  
 • v İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu………Karluklar
 •  
 • v Karahanlıların kurulmasında etikili olan………..Karluklar
 •  
 • v Museviliği benimseyen ilk ve tek türk devleti…………Hazarlar
 •  
 • v İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti……..Avarlar
 •  
 • v Bizans ordusunda paralı askerlik yapanlar…………..Peçenekler ve Oğuzlar
 •  
 • v Kavimler göçünün son halkası……..Kıpçaklar
 •  
 • v Tarihte bilinen ilk türk topluluğu ………İskitler (sakalar)
 •  
 • v Ölülerini mumyalayan topluluk…….İskitler (ikinci yaşam anlayışı)
 •  
 • v Moğol hakimiyetini kabul eden ilk türk kavimi …..Kırgızlar
 •  
 • v En uzun türk destanı…………..Manas destanı (Kırgızlara ait)
 •  
 • v Pantolon ve kemer tokasını ilk kullanan ……………..İskitler
 •  
 • v Savaşçılığı bırakıp ticaretle uğraşan………….Hazarlar
 •  
 • v Adı bilinen en eski Türk şairi………Aprın Çur Tigin
 •  
 • v Anadoluya ilk akın yapan…………….İskitler
 •  
 • v Kadın savaşçılarıyla ün yapan……………..İskitler
 •  
 • v İslamiyeti kabul edip Selçuklu devletini ve Osmanlı devletini kuran………Oğuzlar
 •  
 • v Dinsel hoşgörünün hakim olduğu, dinsel ve kültürel farklılıklara müdahale etmeyen…..Hazarlar
 •  
 • v Siyasi olarak birleşip bir devlet kuramayan……….Peçenekler
 •  
 • v Türklerin ihraç ettiği ürünler…………..et, deri canlı hayvan,kösele,silah,hayvansal gıdalar
 •  
 • v Türklerin ithal ettiği ürünler……………tarım ürünleri (hububat), ipek kumaş, giyim eşyasıv Oğuz Kağan Destanı………Asya Hunları
 •  
 • v Ergenekon Destanı………..Göktürkler
 •  
 • v Türeyiş ve Göç Destanı……….Uygurlar
 •  
 • v Manas Destanı…………Kırgızlar
 •  
 • v Dede Korkut Hikayeleri…………Kıpçak- Oğuz mücadelesi
 •  
 • v Tigin…………..hakan çocuklarına verilen ad
 •  
 • v Tudun……….. Vali
 •  
 • v Şad……………Vezir
 •  
 • v Tamgacı……..Mühürcü
 •  
 • v Bitikçi………. Katip
 •  
 • v Subaşı……….Ordu komutanı
 •  
 • v Ağılıg………..Hazine sorumlusu
 •  
 • v Yargucu…….Yargıç
 •  
 • v Sav…………..Atasözleri
 •  
 • v Sagu…………Ölenlerin arkasından söylenen ağıt
 •  
 • v Koşuk……….Törenlerde kopuz eşliğinde çalınan eser
 •  
 • v Yuğ………….Cenaze törenleri
 •  
 • v Kurgan……..Mezar
 •  
 • v Uçmağ………Cennet
 •  
 • v Tamu………..Cehennem
 •  
 • v Umay……….Tanrıça adı
 •  
 • v Ebi…………..Hükümet konağı
 •  
 • v Örgin……….Saray
 •  
 • v Yada taşı…….Yağmur yağdırmak ve rüzgar estirmek için sihrine başvurulan kutsal taş
 •  
 • v Tengri………Tanrı
 •  
 • v Ir……………..Söyledikleri beste
 •  
 • v Küg…………Sazlarla çalınan melodi
 •  
 • v Tarıglag……..Tarla
 •  
 • v Tarıgçı……..Çiftçi
 •  
 • İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ
 •  
 • v İslamiyetin Türkler arasında yayılmasını geciktiren……………..Hazarlar ve Türgişler
 •  
 • v İslamiyetin Türkler arasında yayılmaya başlaması……………….Talas savaşı
 •  
 • v Kağıt yapımının çin dışına çıkması………………Talas savaşı
 •  
 • v Karahanlılar arasında islamiyetin yayılması ve kabul edilmesinde etkili olan………..Samanoğulları
 •  
 • v İslam dinini kabul eden ilk Türk devleti……………Karahanlılar
 •  
 • v Türkçeyi resmi dil olarak ilk kullanan…………..Karahanlılar
 •  
 • v İlk kervansaray…………..Karahanlılar
 •  
 • v Satuk Buğra Han destanı…………Karahanlılar
 •  
 • v Türk edebiyatının ilk örneği……………..Kutadgubilig (karahanlılar)
 •  
 • v Posta teşkilatını oluşturan………………..Karahanlılar
 •  
 • v Dünya tarihinde ilk defa burslu öğrencilik uygulamasını başlatan………….Karahanlılar
 •  
 • v İslamiyetin kutsal toğrağı olan Hicaz bölgesinin ilk kez Türklerin egemenliği altına girmesi………Akşitler

 •  
 • v Karahanlılar döneminden günümüze kalan eserler……….Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügatit Türk, Divanı Hikmet, Atabetül Hakayık
 •  
 • v İlk sultan ünvanını kullanan…………..Gazneli Mahmut
 •  
 • v İmparatorluk karakteri taşıyan ilk Türk- İslam devleti…………Gazneliler
 •  
 • v Mısırda kurulan ilk Türk devleti………..Tolunoğulları
 •  
 • v Yöneticeleri Türk halkı arap olan………..Tolunoğulları
 •  
 • v Mısırda kurulan ikinci Türk devleti…………….Akşitler
 •  
 • v Büyük Selçukluların kuruluş sürecini tamamlayıp tam bağımsız bir devlet haline gelmesi………Dandanakan savaşı
 •  
 • v Moğolları durduran ilk devlet…………..Memlükler
 •  
 • v Türk tarihinin başlangıcı kabul edilen zafer………….. Malazgirt savaşı
 •  
 • v Karahanlılarda ordu ……………..tamamen Türklerden oluşuyor
 •  
 • v Gaznelilerde ordu…….Gulam (köle) sistemine göre toplanan hassa ordusundan oluşuyor
 •  
 • v Büyük selçuklularda ordu……… İkta sisteminden oluşuyor
 •  
 • v İkta sistemi ile ………………..toprağın iyi işlenmesi sağlanmış, devlet masraf yapmadan büyük orduya sahi p olmuş, toprakların güvenlik ve asayişi sağlanmış
 •  
 • v Hassa ordusu……………….Devşirmelerden olşur, devletten 3 ayda bir ‘’Biştegani’’ denilen maaş alırlar
 •  
 • v İkta arazi………Maaş karşılığında devlet görevlilerine verilen toprak
 •  
 • v Has arazi…………….Geliri sulatana ayrılan arazi
 •  
 • v Vakıf arazi……………Geliri hayır işlerinde kullanılan arazi
 •  
 • v Mülk arazi…… Şahsa ait arazi
 •  
 • v Büyük selçuklularda…… Saray ve halk türkçe konuşmaktaydı
 •  
 • v Noyin………Karahanlılarda hükümdara yardımcı vezire verilen ad
 •  
 • v Ulu Hacip…….Bütün devlet teşkilatı içinde hükümdar ve vezirden sonra gelen en büyük görevli, hükümdar ile halk arasında irtibatı sağlar
 •  
 • v Kapucubaşı……Sarayın hertürlü hizmetinden sorumlu
 •  
 • v Silahtar……….Silahaneyi yönetir
 •  
 • v Alemdar…………..Bayrak ve sancakları taşıyıp muhafaza eder
 •  
 • v Emir-i Ahur……..Atların bakımından sorumlu
 •  
 • v Emir-i Şimşir…………Divanın güvenliğinden sorumlu
 •  
 • v Sahib-i Divan-ı Saltanat…………….Büyük divanın başkanı
 •  
 • v Divan-ı İşraf……………. Devlete bağlı tüm kurumları denetler, başkanı ‘’müşrif’’
 •  
 • v Divam-ı Tuğra………… Devletin iç ve dış yazışmalarını sağlar
 •  
 • v Divan-ı Arz……….Ordu ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılar
 •  
 • v Divan-ı İstifa……………….Mali işleri düzenler, başkanı ‘’müstevfi’’
 •  
 • v Şıhne……………Askeri vali, eyaletlerde bulunur
 •  
 • v Amid………Şehir ve kasabaların idaresinden sorumlu sivil vali
 •  
 • v Amil………..Şehir ve kasabaların mali işlerinden sorumlu, vergileri toplar
 •  
 • v Muhtesip……….Belediye işlerini kontrol eder
 •  
 • v Ulag…………Posta şebekesine verilen ad
 •  
 • v Şer-i davalara………………Kadılar bakar
 •  
 • v Örf-i davalara………….Emir-i Dad (adalet bakanı) bakar
 •  
 • v Kazasker………..Askeri davalara bakar
 •  
 • v Divanı mezalim………..Devlete karşı işlenen ağır suçların bakıldığı mahkeme, başkanı sultani verdiği karar kesindir
 •  
 • v Kabz-ı Divan………Bir önceki divan kararlarını bir sonraki toplanan divana iletir
 •  
 • v Kutadgu Bilig…………….Yusuf Has Hacip………….Mutluluk veren bilgi
 •  
 • v Divan-ı Lügat-it Türk……….Kaşgarlı Mahmut……….Türk dilinin toplu sözlüğü
 •  
 • v Atabetül Hakayık………………..Edip Ahmet…………..Dini öğütler verir
 •  
 • v Divan-ı Hikmet…………Ahmet Yesevi…………Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği
 •  
 • v Siyasetname……….Nizam’ül mÜlk……….Devlet yönetimiyle ilgili bilgiler verir
 •  
 • v Şehname………Firdevsi……….Türk-İran savaşlarını anlatır
 •  
 • v Nizamiye medreseleri………..Nizam’ül Mülk…………….ilk medrese……….. dünyadaki ilk üniversite
 •  
 • v Harezmi……….Matematikte ilk kez ‘’sıfır’’ rakamını kullanmış, coğrafya, astronomi bilgini
 •  
 • v Farabi……..Pozitif bilimlerin kurucusu,Muallimi sani (ikinci öğretmen)
 •  
 • v İbni Sina……….Tıp bilgini, batı dünyasında ‘’Avicenna’ olarak bilinir
 •  
 • v El Biruni……….Enlem boylam heseplamalarını yapmış, Asari Bakiye en önemli eseri
 •  
 • v El Razi…………Kimyager, sülfirik asidi bulmuş
 •  
 • v Uluğ Bey……..Astronomi
 •  
 • v Utbi…………Gazneliler döneminde yaşamış, eseri ‘’tarihi yemin’’
 •  
 • v Zemahşeri……..Tevsir ve gramer alanında çalışmalar yapmış,eseri ‘’Keşşaf ve Mukaddemetül Edeb’’
 •  
 • v İbni Rüşt………..ispanyada yetişen ünlü bilim adamı, Avrupada ‘’Averroes’’ diye bilinir
 •  
 • v İmam Gazali………İslam bilgini filozofu, Nizamiye medresesinde ders vermiş
 •  
 • v Karahanlılardan kalma ilk cami………..Mezar-şir Kebir
 •  
 • v Gaznelilerden klam en önemli eser……….Leşker-i Bazar Ulu cami
 •  
 • v En önemli Selçuklu kervansarayları……..Ribatı Zafarani ve Ribatı Şerif
 •  
 • v Karahanlılardan kalma en eski mimarı eser………Arap Ata Türbesi
 •  
 • v Karahanlılara ait Kervansaraylar……….Şir kebir Cami, Arap Ata türbesi, Ayşe Bibi, Balacı hatun türbesi
 •  
 • v Gaznelilere ait kervansaraylar……Zafer Kuleleri, Leşkeri Bazar ulu cami, Arasü’l felek cami
 •  
 • v Büyük selçuklular dönemine ait eserler…………Mescidi Cuma, Sultan sencer türbesi
 •  
 • v Dini Mimariler……………..cami, mecit, medrese,türbe,kümbet,külliye
 •  
 • BEYLİKLER ve ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ
 •  
 • v Birinci beylikler dönemi…………..Danişmentliler (sivas ve çevresi), Mengücekler ( Erzincan ve Kemah), Artuklular ( Mardin, Diyarbakır, Elazığ), Çaka Beyliği ( İzmir)
 •  
 • v İlk başkent………İznik
 •  
 • v İlk bakır para…………….I. Mesut
 •  
 • v İlk kurumlaşma ve bayındırlık hareketlerini başlatan………..I. Mesut
 •  
 • v İlk gümüş para……..II. Kılıçarslan
 •  
 • v Sinopta ilk tersanenin kurulması ve denizcilik faaliyetlerinin başlaması………İzzettin Keykavus dönemi
 •  
 • v Anadoluda Türk siyasi birliğinin tamamen sağlanması ve en geniş sınarlara ulaşılması………..Yassı Çemen savaşı
 •  
 • v Selçuklularda dini nitelikli çıkan ilk isyan………………Baba İshak isyanı
 •  
 • v Kösedağ savaşı sonucunda……………….Anadoluda çok sayıda bağımsız beylikler kuruldu
 •  
 • v Anadolu Selçuklularının mirasçıları olarak kendilerini gördükleri için Osmanlılara karşı en çok direnen beylik……….Karamanoğulları
 •  
 • v Türkçeyi resmi dil olarak kullanan …………………..Karamanoğulları
 •  
 • v Anadoluda ilk kez tüccarla sözleşme yapan ve sigorta uygulamasını başlatan devlet………..Anadolu Selçukluları
 •  
 • v Meşveret meclisi…………………Devletin iç ve dış politikalarına dair herşeyin konuşulduğu meclis
 •  
 • v Divan- Arz……..Savunma ile ilgili kararlara bakar
 •  
 • v Divan-ı Tuğra………Yazışmaları düzenler
 •  
 • v Divan-ı İstifa………………Mali işleri yürütür
 •  
 • v Divan-ı İşraf…………Yönetimle ilgili işlere bakar
 •  
 • v Naib…………Hükümdar başkentte olmadığında devlet işlerine bakar
 •  
 • v Pervaneci……………..Arazi defterlerini tutar, ikta dağıtımlarını yapar
 •  
 • v Müstevfi………………..Mali işlerden sorumlu
 •  
 • v Müşrif………….Mali ve idarei işleri teftiş eder
 •  
 • v Arız…….Savunma işleri ve ordunun maaşlarının dağıtılması
 •  
 • v Emir-i Dad………..Adalet işlerinden sorumlu
 •  
 • v Hassa ordusu …………………Merkezde bulunan, devşirmelerden oluşan maaşlı askerler
 •  
 • v Kıyı bölgelerin yönetim ve donanmadan sorumlu ………………..Emir-ül Sevahil
 •  
 • v Reis-ül Bahr……….Doğrudan donanmayı idare eden komutan
 •  
 • v Dirlik……………..Ordu mensupları ve devlet memurlarına hizmet karşılığı bırakılan arazi
 •  
 • v Mülk arazi………..Önemli görevler yapmış devlet adamlarına verilir
 •  
 • v Vakıf arazi………………….Geliri hayır işlerine ayrılan arazi
 •  
 • v Has arazi…………Geliri tamamen hükümdara ayrılan toprak
 •  
 • v Alay Han …………..Anadoluda inşa edilen ilk kervansaray
 •  
 • v Yağıbasan Medresesi…………Anadoluda ilk kervensaray (danişmentliler)
 •  
 • v Caca Bey Medresesi………..Dünyanın ilk rasathanesi olarak kabul edilir
 •  
 • v Emir Saltuk………..Anadolunun en eski anıtsal mezar yapısıdır
 •  
 • v Divriğ Külliyesi……….Anadoluda kurulan ilk külliye (mengücekler)
 •  
 • v Tezhip………Bir yazı ya da kitabı yaldız veya boya ile süsleme sanatı
 •  
 • v Hat…………Güzel yazı yazma sanatı
 •  
 • v Figür………Resim ya da heykel türü eserlerde asıl betimlenen nesne
 •  
 • v Fresko……….Yaş alçı üzerine yapılan resimlerin bina süslemelerinde kullanılması
 •  
 • v Hekim Bereke………….Anadolu selçuklularında ilk türkçe tıp kitabının yazarı
 •  
 • v El Cezeri………….Sibernetik bilimin kurucusu
 •  
 • v Hoca Dehhani……….Türkiyede ilk kez dün dışı konularda eser yazan, kaside ve gazellerini türkçe yazarak türkçeyi ön planda tutan ve selçuklu şehnamesini yazan divan şairi
 •  
 • v Mevlana’nın………. eserleri: Divan- kebir, Mesnevi, Fihi Mafih
 •  
 • v Yunus Emre………..eserleri: Divan, Risalet’ün Nushiye
 •  
 • v Hacı Bektaş Veli…………eseri: Makalat
 •  
 • v Dönemin ünlü şairleri…………….Gülşehri, Aşık Paşa, Kul Mesud Ahmedi, Hoca Mesut
 •  
 • KONYA
 •  
 • · Alladin cami
 •  
 • · Karatay Medresesi
 •  
 • · Sultan Hanı
 •  
 • · Sahip Ata Türbesi
 •  
 • · Sırçalı medresesi
 •  
 • · Selçuklu köşkü
 •  
 • KAYSERİ
 •  
 • · Hunat Hatun Cami
 •  
 • · Gevser Neshibe Şifahanesi
 •  
 • · Mehperi Hatun Türbesi
 •  
 • · Çifte kümbet
 •  
 • · Döner kümbet
 •  
 • · Sırçalı kümbet
 •  
 • SİVAS
 •  
 • · Keykavus Medresesi
 •  
 • · Şifaiye medresesi
 •  
 • · Üç mederese…….Gök medrese, Buruciye medresesi, Çifte minareli medrese
 •  
 • ERZURUM
 •  
 • · Yakutiye medresesi
 •  
 • · Emir Saltuk Türbesi
 •  
 • · Çifte minareli medrese
 •  
 • OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ
 •  
 • v I.Murat……………….Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır
 •  
 • v F. Sultan Mehmet………….Kardeş katli kanunu
 •  
 • v I. Ahmet………Ekber ve erşet
 •  
 • v Mehmet……….Şehzadelerin sancağa çıkma usulünü kaldırdı
 •  
 • v Halifelik ünvanı………………Yavuz sultan selimden itibaren kullanıldı
 •  
 • v Saray……………….Padişahın özel hayatının geçtiği bölüm
 •  
 • v Birun………Sarayın dış bölümü
 •  
 • v Babüs saade……………. Orta kapı
 •  
 • v Divanı Hümayun…………….Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü yer
 •  
 • v Sefer divanı………….Veziriazam sefere çıkarken toplanan divan
 •  
 • v Ulufe Divanı………….Yeniçeri maaşları için toplanan divan
 •  
 • v Galebe Divanı……….Yabancı elçilerin kabulü sırsında toplanır
 •  
 • v Ayak divanı………….Olağanüstü durumda toplanan divan
 •  
 • v At divanı………Sefer sırasında at üzerinde yapılan toplantı
 •  
 • v Divanın kurulması………………….Orhan Bey
 •  
 • v Divanın kaldırılması………………….II. mahmut
 •  
 • v 16. yy dan itibaren divana üyesi olanlar …………Şeyhülislam / Reissül küttab / kaptanı derya / Yeniçeriağası
 •  
 • v Seyfiye sınıfı (yönetim ve askerlik)…………………Vezirazam / Vezir / Beylerbeyi / Sancak Beyi
 •  
 • v İlmiye Sınıfı (adalet, eğitim ,yargı) …………………Şeyhülislam / Kazasker / Kadı / Müderrisler
 •  
 • v Kalemiye sınıfı (Bürokrasi)……………………………..Deft erdar / Nişancı / Reisül küttap
 •  
 • v Şeyhülislam…………….divana katılır fakat oy kullanamazdı, idam cezasına çarptırılamaz, tutuklanamaz, hapsedilemezdi. 17.yy a kadar görevden bile alınması söz konusu değildi, tanzimattan sonra yönetimdeki görvi azalmaya başladı
 •  
 • v Sadaret küthüdası………..Dahiliye nazırı
 •  
 • v Eyaletlerin önetimi……………..Beylerbeyi
 •  
 • v Sancakların yönetimi……………Sancak beyi
 •  
 • v Kazaların yönetimi……………….Kadı
 •  
 • v Köylerin yönetimi…………………Tımar sahibi
 •  
 • v Dirlik araziler………………Has / Zeamet / Tımar
 •  
 • v Yurtluk arazi………….Geliri sınır boylarında görev yapan askerlere verilir
 •  
 • v Ocakık arazi…………..Geliri kale muhafızları ile tersane giderlerine ayrılan arazi
 •  
 • v Mukataa……………….Geliri doğrudan devlet hazinesine giden arazi
 •  
 • v Paşmaklık……………..Hanedan kadınlarına verilen arazi
 •  
 • v Mevat toprak……………..Ölü toprak , gelir getirmeyen, taşlık, kıraç arazi.
 •  
 • v Metruk arazi………………Terkedilmiş araziler
 •  
 • v Tımar ve zamet………………..II. Mahmut zamanında kaldırılarak memurlar maaşa bağlandı
 •  
 • v İltizam sistemi………………..Devlete ait gelirlerin ihale yoluyla şahıslara verilmesi
 •  
 • v Mültezim………………..Bu ihaleyi kazanan kişi
 •  
 • v Muhtesip…………………Çarşı Pazar denetlemesi yapar, satılan mal fiyatlarını kontrol eder
 •  
 • v Kapan…………Şehirlere gelen sebze ve meyvelerin toplandığı yerlere denir, buraya gelen malın vergilendirilmesinide ‘’kapan emini’’ sağlar
 •  
 • v Beytülmal emini……………….Herhangibir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli kişi
 •  
 • v Bac ve gümrük eminleri………….Kasaba ve şehirlerde sanat ve ticaretle ilgili vergileri toplar
 •  
 • v Hazine-i Amire………………Vergilerin toplandığı ve harcamaların yapıldığı hazine
 •  
 • v Hazine-i Hassa……………..Dış hazinenin yetişmediği zamanda iç hazineden para aktarılır, yedekte bekletilen hazinedir
 •  
 • v Aşar……………….Müslümanlardan alınan toprak vergisi
 •  
 • v Haraç……………..Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi
 •  
 • v Cizye……………..Gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme karşılığı alınan vergi
 •  
 • v Örfi vergiler:
 •  
 • · Çift bozanvergisi……….üstüste üç yıl toprağını işlemeyenlerden alınan vergi
 •  
 • · Ağnam…………………….Küçükbaş hayvan vergisi
 •  
 • · Avarız……………………..Olağanüstü durumlarda alınan vergi
 •  
 • · Bac…………………………Pazar yerinde toplanan vergi
 •  
 • · İspençe…………………..Gayrimslim tüccarlardan alınan vergi
 •  
 • · Niyabet………………….Yöneticelerin halktan topladığı çeşitli vergi
 •  
 • · Bennak…………………..Yarım çift toprağı eken evli çiftlerden alınan vergi
 •  
 • · Poşkes……………………Devlet memurlarının halktan topladığı vergi
 •  
 • · Mücerred……………….Bekar çiftçilerden alınan vergi
 •  
 • v Kapıkulu ocakları………………I. Murat zamanında oluşturuldu
 •  
 • v Tımarlı sipahiler (Tamamı türklerden oluşurdu)
 •  
 • · Akıncılar………………….ordunun keşif hizmetlerini görür
 •  
 • · Azaplar……………………kelime anlamı bekar demek, gönüllü kuvvetler
 •  
 • · Deliler…………………….Düşmana korkusuzca saldırdıkları için bu adı almışlar
 •  
 • · Gönüllüler……………….sınırdaki kasaba ve şehirleri korur
 •  
 • · Beşliler……………………kaleleri korurlar
 •  
 • · Yaya ve müsellem ……………….ordunun önünde gidip yolları açar
 •  
 • v İlk osmanlı tersanesi…………………geliboluda I. Beyazıt dönemi
 •  
 • v İlk osmanlı parası……………………Osman bey
 •  
 • v Altın para………….. Fatih Sultan Mehmet
 •  
 • v İlk kağıt para (kaime)…………………Abdülmecid
 •  
 • v Mevkuf………………..Vakfedilen toprak
 •  
 • v Mütevelli……………….Vakıf yöneticisi
 •  
 • v İlk bütçe açığı……………………kanuni dönemi
 •  
 • v İlk Osmanlı bankası………………1847 Bank-ı Dersaadet (tanzimat dönemi)
 •  
 • v Duyunu Umumiyenin kurulması…………1881
 •  
 • v Lonca teşkilatını oluşturanlar:
 •  
 • · Şeyh…………..Çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir, cezaların uygulanmasını sağlar
 •  
 • · Kethüda………….Loncayı dışarda temsil eder
 •  
 • · Nakib……………..Şeyhi temsil eder, esnafla şeyh arasında aracılık yapar
 •  
 • · Yğitbaşı………………Disiplin işleri ve esnefa hammaddedağıtımını yapar
 •  
 • · Ehl-i Hibre……………İki kişilerdir, mesleğin sırlarını bilen, malların kalitesini bildiren, fiyat belirleyen uzaman
 •  
 • v Osmanlılarda ilk madenin işlenmesi………….Osman Bey
 •  
 • v İlk osmanlı medresesi…………..İznikte, Orhan Bey tarafından kurulmuş
 •  
 • v Enderun……….II. murat döneminde açıldı
 •  
 • v Müzekkilik………………..kitap süsleme sanatı
 •  
 • v Mücellidilik…………………Ciltçilik
 •  
 • v Hat…………………….Güzel yazı sanatı
 •  
 • v Osmanlıda ilk resim sergisi açan kişi…………Şeker Ahmet
 •  
 • v Darülbedayi…………………..Osmanlının şehir tiyatrosu
 •  
 • v Darülelhan………………..1914’te açılan Osmanlı konservatuarı
 •  
 • v Gravür…………………Taş, metal ve ağaç üzerine kat kat yapılan resimlerin kazanmasıyla yapılan süsleme sanatı
 •  
 • v Veziriazamlar ……………….ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmişler
 •  
 • v Vakanüvis………………..Osmanlı devletinde devletin resmi tarihçisi
 •  
 • v Memleket sandıkları……………….1963te çiftçiye vergi vermek için açıldı
 •  
 • v Ziraat Bankası………..1888
 •  
 • v Avrupa mimarı tarzında yapılan ilk eser……………Nur-u Osmaniye cami
 •  
 • v Arasta……………osmanlılarda aynı işi yapan sanatkarların bulunduğu çarşı
 •  
 • v Narh………………..Malın satış fiyatı
 •  

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Tarih Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS Tarihde sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ila TBMM dönemi...

  • Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi KPSS Tarih'in en çok karıştırılan konularından birisi. Atatürk Dönemi Kronolojisi ile ilgili soruları kaçırmamak için Atatürk Döneminde gelişen olayların kronolojisini Bilmek oldukça...

  • 2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS az bir süre kala genel tekrar yapabilmeniz açısında oldukça faydalı olabilecek bu notları sizinle paylaşıyoruz. 2014 KPSS Pratik Ders Notları dökümanında neler var. * 2014 KPSS pratik tarih...

  • KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şimdiye kadar çıkmış kpss tarih soruları'nı bir araya getiren arkadaşımız ''Ahmet SARITAŞ''a teşekkür ederiz. KPSS tarih çıkmış sorular dökümanında neler var? ** KPSS tarih...

  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notla...

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi için hazırladığım ve 316 maddeden oluşan çalışma kağıdıdır. Cıktı alın ve çalışın gözünüz arkada kalmasın.. İçinize yarayacak bütün bilgiler icinde mevcuttur. 3 adet bilgi...

YORUMLAR
Bu Habere 7 Yorum Yapılmıştır.
 • gülizar diyor ki ;
  30 Ağustos 2010 3:19

  merhaba. mail adresime tarih notlarını gönderebilirmisiniz

 • yalcin diyor ki ;
  05 Eylül 2010 8:17

  slm ben bu bılgıelrı kopyalıyamıyorum çıktısını alacamda nasıl kopyalabılır yada siz word fortatında yukleyebılırmıısnız

 • kpss :( diyor ki ;
  04 Ekim 2010 16:14

  bu bılgılerı kopyalamak ıcın yada ındırmek ıcın ne yapmalıyım yardıımcı olabılırmısınız:))

 • şirin diyor ki ;
  06 Ekim 2010 12:17

  bu bilgileri indirmek için ne yapmalıyım şimdiden tşkrlr

 • ahmet diyor ki ;
  19 Kasım 2010 15:09

  tşklerde bu nasıl kopyalanır veya indirilir

 • barış diyor ki ;
  24 Mart 2011 14:41

  ellerineze sağlık bu notları bana gönderebilirmisniz..? tsk

 • remranr diyor ki ;
  25 Mayıs 2012 18:13

  teşekürler emeğinize sağlık

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR