2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
Tarih : 23 Mayıs 2010 13:09
KPSS TARİH KISA KODLAMALAR
KPSS TARİH KISA KODLAMALAR
reklam
 • TARİH KISA KODLAMALAR
 • YAZAN  & HAZIRLAYAN:  Pınar ÜSTÜNER

 • • 1.İnönü bizim için MİLAT oldu…Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye
  • Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya
  • Vilayet-i Sitte : SEV DEB…Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis
  FBli HALİ (feberbahçeli hali)…Fransa,Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg İtalya
  Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR...Sırbistan,Karadağ,Romanya

 • • Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB
  yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum
  • Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO.…Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.
  • Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN Wilson Prensipleri Cemiyeti
  İngiliz Muhipler Cemiyeti
  Teali İslam Cemiyeti
  Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Cemiyeti
  Kürt Teali Cemiyeti
  • 1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal
  • Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:…GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.
  • Balkan Harbi : BüYüSeK…Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı
  • 2.Balkan Harbi :ROKSY…Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan
 • • Misakı Milli Maddeleri: KABSAR….Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum
  • Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN…Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van
  • Erzurum Kong Katılmayanlar:MED…Mardin, Elazığ,Diyarbakır
  • Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD.…Savunma ,Adalet, İçişleri, dışişleri
  • Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ
  • dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR.…Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)
  Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)
  • Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)...Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit
  • dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS
  Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)
  • Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)
  • İlk Türk beylikleri: SAÇDıM...Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler
  • İran ile savaşlarımız; KaFeSiN…Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl
  • G8 ülkeleri: AFRİKAJİ…Abd,Fransa, Rusya,İngiltere,Kanada,Almanya,Japonya, -son katılan-,İtalya
  • G-5 ülkeleri: FAJİA Fransa,Almanya,Japonya,İngiltere,ABD
  • Atatürk’ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK….Suriye,Çanakkale,Kafkas
  • Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS Conk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr
  • Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL…Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan
  • Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM…Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..
  • haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II….S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova
  • AB kurucu ülkeleri Bİ LAF…….Belçika, İtalya, Lüksemburg,Hollanda,Almanya, Fransa
  • D-8 ÜLKELERİ GELİŞMEKTE OLANLAR:
  BENİM PoTaM……BANGLADEŞ,ENDONEZYA,NİJERYA,İRAN, MISIR,PAKİSTAN,TÜRKİYE. Malezya,
  • Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:
  GU SAKaL….g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir…
  • Nabucco projesine ortak olan ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ…..T ÜRKİYE,A VUSTURYA,M ACARİSTAN,B ULGARİSTAN,A LMANYA,
  R OMANYA
  • Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ….FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA
  • kadınların sıyası hak sırası: B.M.V B..eledıye,M..uhtar,V..ekil
  • Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA.….
  Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD
  • Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ….Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu
  • Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:…..
  S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER
  • 2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M
  S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun
  • II. Mahmut İdare alanındaki yenilikler.PİSNEDİMM
  P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı
  • Euro kullanmayan ülkeler: İDİ .….İsveç,Danimarka, ingitere
 • • DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR….Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan
  • sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ ya da GEÇ ve SAKlan…AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı…..sosyal ve ekonomik hak
  konut dokunulmazlığı……temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..
  Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı
  • tAnzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA.…Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye
  SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü
  • Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.
  • osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile
  İnebahtı
  Çeşme
  i
  Navarin
  i
  S….inop
 • • güney çephesinde illerin kurtuluş sırası : MUA
  Maraş
  Urfa
  Antep
  • mısırda kurulan türk islam dev. TEMA
  T olunoğulları
  E yubiler
  M emlükler
  A kşitler
  • denızcı beylıkler..: CAM KıS
  C andarogulalrı
  A ydınogulalrı
  M enteseogulları
  K aresıogulları
  S aruhanogulları
  • kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)
  A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)
  divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)
  MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:
  Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk
  • BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:
  Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık
  • ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri
  ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim
  ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
  ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi
  • Sevr sntlaşmasındaki başlıklar == SIKBoğazDOY
  S ınırlar
  I stanbul
  K apitülasyonlar
  BOĞAZ lar (komisyonu)
  D uyunu umumiye (borçlar)
  O rdunun terhisi
  Y abancı okullar
  • Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler CiToS c-umhuriyet halk partisi,
  i
  t-erakki perver cumhuriyet fırkası,
  o
  s-erbest cumhuriyet fırkası
  • LALE DEVRİ ISLAHATLARI
  ÇİMMEÇK
  Ç Çiçek aşısı (ilk)
  İ İtfaiye örgütü (ilk)
  M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)
  M Matbaa (ilk ÖZEL)
  E Elçilikler açıldı (geçici)
  Ç Çini imalatı
  K Kağıt fabrikası kuruldu
  • l.MAHMUT
  HKH
  H endesehane
  K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)
  H umbaracıocağı
 • • osmanlı kuruluş dönemi savaşları
  şifre:KMS SINAVI II
  1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.
  2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.
  3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.
  4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.
  5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.
  6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.
  7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.
  8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.
  9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.
  • İlk Türk beylikleri
  Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)
  S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar
  • ANADOLU BEYLİKLERİ——--(GEMiCi HAKKO)
  • G.germiyanoğulları
  • E..Eretma devleti
  • M..menteşeoğulları
  • C..candaroğulları
  • H..HAMİTOĞULLARI
  • A..Aydınoğulları
  • K..karamanoğuları
  • K..karesi oğulları
  • O..Osmanoğulları
  • DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR: CAFeR
  • Celal bayar
  • Adnan menderes
  • Fuat köprülü
  • e
  • Refik koraltan
  • Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN
  • KAYSERİ
  • İZNİK
  • NİĞDE
  • OSMANLIDA SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)
  • M= MISIR
  • H= HABEŞ
  • B= BASRA
  • B= BAGDAT
  • T= TUNUS
  • T= TARABLUSGARP
  • C= CEZAYİR
  • Y= YEMEN
  • BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI: BİR İKİ KaSaB
  • I. İNÖNÜ
  • II. İNÖNÜ,
  • KÜTAHYA -ESK,
  • SAKARYA,
  • BÜYÜK TAARRUZ
  • *Atatürk’ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AHİM
  Anadolu Ajansı
  Hakimiyet-i Milliye
  İrade-i Milliye
  Minber
  • 1.dünya savaşında kurulan yeni uluslar:PALYaÇoM
  Polonya
  Avusturya
  • Letonya
  Yogoslavya
  Çekoslovakya
  Macaristan

DİĞER KPSS DERS NOTLARI HABERLERİ

  • Birbirinden güzel çiçek sepetleri

   Birbirinden güzel çiçek sepetleri

   Annenize hediye almak istiyor fakat bir türlü karar veremiyorsanız seçiminizi çiçeklerden yana kullanabilirsiniz. Çiçekler akla gelen ilk seçeneklerden olsa da genellikle vazgeçilmeyen hediyelerdir. Kadınların...

  • Duvar Saati Şekline Gizli Kamera

   Duvar Saati Şekline Gizli Kamera

   Duvar Saati Şekline Gizli Kamera Eğer evinizde, ofisinizde ve ya herhangi bir yerde gizli kamera kullanmak istiyorsanız size harika bir önerimiz olacak. Bu gizli kamera diğerlerinden oldukça farklı ve çok...

  • Teknoloji Haberleri

   Teknoloji Haberleri

   Teknoloji  Haberleri Günümüzde teknolojinin hızlı ilerlemesi ile insanların teknolojiye zaten var olan merakları her geçen gün artmaya devam etmektedir.  Özellikle akıllı telefon kullanımı ile beraber...

  • Sıla Gençoğlu Fan Club sitesi

   Sıla Gençoğlu Fan Club sitesi

   Silagencoglu.org Türkiye'nin en büyük Sıla Fan Club sitesidir. Sıla Fan'da Sıla Gençoğlu hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere erişebilir, soru sorabilirsiniz. Sıla Gençoğlu hakkında neler düşündüğünüzü,...

  • KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Tarih Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS Tarihde sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ila TBMM dönemi...

YORUMLAR
Bu Habere 8 Yorum Yapılmıştır.
 • OLCAY diyor ki ;
  05 Kasım 2010 12:39

  süper olmus elinze saglik

 • melikşah diyor ki ;
  09 Kasım 2010 22:11

  ELLERİNE SAĞLIK SAĞOL…

 • süpersin diyor ki ;
  29 Eylül 2011 14:33

  dostum imailden de bekliyorum görüşürüz

 • ruzgar diyor ki ;
  15 Şubat 2012 22:21

  süper olmuş; elinize sağlık

 • seçil diyor ki ;
  19 Şubat 2012 0:58

  çok beğendim ve de devamını bekliyorum ..elinize sağlık!

 • esmergüzel diyor ki ;
  22 Mart 2012 11:15

  çok güzel olmuş ellerinize sağlık..

 • AYLİN diyor ki ;
  06 Haziran 2012 15:02

  tek kelimeyle harika :))

 • AYLİN diyor ki ;
  06 Haziran 2012 15:03

  ellerinize sağlık :)) teşekkür ederiz :))

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR