2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular
a aa
Tarih : 15 Mayıs 2011 20:10
Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular
Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular
reklam

Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular ve cevapları.

AÖF uluslararası iktisat  dersin çıkmış sorular ve cevapları

uluslar arasi ıktısat butunleme


1-) Kumaş (m) Şarap (L)
Türkiye 40 20
İngiltere 10 40
Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye, kumaş üretiminde mutlak üstündür.
B) İngiltere, şarap ihraç eder.
C) Türkiye’de kumaş, şaraptan 2 kat pahalıdır.
D) İngiltere, şarap üretiminde mutlak üstündür.
E) İngiltere’de kumaşın fiyatı şarabın fiyatının 4 katıdır.

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaret teorisi analizlerinde kullanılan varsayımlardan biri değildir?
A) İki ülke ve sonsuz mal vardır.
B) Taşıma giderleri sıfırdır.
C) Uluslararası ticarette para kullanılmaz.
D) Tüm piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir.
E) Hükümet müdahaleleri yoktur.

——————————————————————————–
3-) Kaynakların karşılaştırmalı üstünlükler doğrultusunda kullanılmasının doğurduğu bir defalık etkisine ne ad verilir?
A) Tüketim kazancı
B) Statik yarar
C) Üretim kazancı
D) Dinamik yarar
E) Optimal yarar.

——————————————————————————–
4-) Bir tüketicinin iki malın değişik biçimlerinden elde edeceği aynı fayda düzeylerini gösteren eğriye ne ad verilir?
A) Kayıtsızlık eğrisi
B) Dönüşüm eğrisi
C) Teklif eğrisi
D) Fayda eğrisi
E) Maliyet eğrisi

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi faktör donatımı teorisinin varsayımları arasında yer almaz?
A) Ülkelerin faktör donatımları farklıdır.
B) Malların faktör yoğunlukları farklıdır.
C) Malın üretim fonksiyonu farklıdır.
D) Ülkelerin talep koşulları benzerdir.
E) Üretimde ölçeğe göre sabit verim koşulları geçerlidir.

——————————————————————————–
6-) Sanayileşmiş ülkeler tarafından bir mal ilk icat edildiğinde standart değildir. Zamanla standartlaşır ve az gelişmiş ülkeler tarafından ihraç edilir, görüşü hangi teoriye aittir?
A) Tercihlerde benzerlik teorisi
B) Monopolcü rekabet teorisi
C) Nitelikli işgücü teorisi
D) Ölçek ekonomileri teorisi
E) Ürün dönemleri teorisi

——————————————————————————–
7-) X ülkesi emek zengini, Y ülkesi sermaye zengini ise, serbest dış ticaret, gelir dağılımını hangi faktör lehine değiştirir?
A) X ülkesinde sermaye, Y ülkesinde emek lehine değiştirir.
B) X ülkesinde emek, Y ülkesinde sermaye lehine değiştirir.
C) İki ülkede de emek lehine değiştirir.
D) İki ülkede de sermaye lehine değiştirir.
E) İki ülkede de hem emek, hem sermaye lehine değiştirir.

——————————————————————————–
8-) Yeni kurulan bir endüstride maliyetlerin dünya fiyatlarının üzerinde olduğunu, rekabetçi duruma gelinceye kadar rakipleri karşısında korunması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlak üstünlük teorisi
B) Gelir dağılımı teorisi
C) Stratejik ticaret politikası
D) Genç endüstri tezi
E) Anti – dampıng politikası

——————————————————————————–
9-) Gümrük tarifeleri ve öteki kısıtlama araçları ile ulusal sanayilerin dış piyasa rekabeti karşısında desteklenmesine ne ad verilir?
A) Savunma
B) Otarşi
C) Korumacılık
D) Ulusalcılık
E) Ambargo

——————————————————————————–
10-) Gümrük tarifelerinin, ulusal gelirin tüketicilerden üreticilere doğru yeniden bölüşümüne neden olan etkisine ne ad verilir?
A) Gelir etkisi
B) Üretim etkisi
C) Üretici rantı
D) Dış ticaret etkisi
E) Tüketim kaybı

——————————————————————————–
11-) Hükümetlerin tek taraflı kararı ile konulan tarifelere ne ad verilir?
A) Otonom tarife
B) Advalorem tarife
C) Spesifik tarife
D) Optimum tarife
E) Yasaklayıcı tarife

——————————————————————————–
12-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi kotalara ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) Kotalar, tarifelere göre daha katı uygulamalardır.
B) Kotalar, karaborsa ve kaçakçılığa neden olur.
C) Kotalar, saydam olmayan uygulamalardır.
D) Kotaların, ithalatı sınırlandırma etkisi belirsizdir.
E) Kotalar, acil dış açık sorunu ile karşılaşan ülkelerce tercih edilir.

——————————————————————————–
13-) İhracatçı ülkenin uyguladığı sübvansiyonlara karşı ithalatçı ülkenin korunmak amacıyla ithalata uyguladığı ek vergiye ne ad verilir?
A) Anti – dampıng vergisi
B) Telafi edici vergi
C) Fark giderici vergi
D) Spesifik vergi
E) Yıkıcı vergi

——————————————————————————–
14-) Dünya Ticaret Örgütü’ne üye bir ülkenin diğerinin mallarının ithalatıyla ilgili olarak ona verilen bir ödün veya sağlanan bir kolaylığın ayırım yapmadan diğer bütün ülkelere de aynen geçerli kılınmasını öngören kurala ne ad verilir?
A) Zararı karşılama ilkesi
B) Ulusal işlem kuralı
C) En fazla kayrılan ülke kuralı
D) Adalet kuralı
E) Düşük ücret kuralı

——————————————————————————–
15-) Üyelerin aralarındaki ticareti serbestleştirip, dışa karşı ortak tarife uygularken, emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin de bölge içinde serbest dolaşımını sağlayan iktisadi birleşme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak Pazar
B) Gümrük Birliği
C) Tercihli Ticaret Anlaşması
D) Serbest Ticaret Bölgesi
E) İktisadi Birlik

——————————————————————————–
16-) Gümrük birliklerinin etkilerini açıklamada kullanılan ikinci en iyi teorisi kime aittir?
A) Smith
B) Ricardo
C) Keynes
D) Myrdal
E) Viner

——————————————————————————–
17-) Aşağıdaki ülkelerin hangisi Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucularından biri değildir?
A) Almanya
B) Fransa
C) İtalya
D) Hollanda
E) İngiltere

——————————————————————————–
18-) Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşma ile ekonomik bütünleşmenin son aşaması olan ekonomik ve parasal birlik aşamasına geçmiştir?
A) Brüksel
B) Helsinki
C) Paris
D) Maastricht
E) Viyana

——————————————————————————–
19-) Avrupa Birliği’nin yürütme organlarını denetleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Komisyonu
B) Avrupa Parlamentosu
C) Bakanlar Konseyi
D) Adalet Divanı
E) Ortaklık Konseyi

——————————————————————————–
20-) Türkiye, Avrupa Birliğine ne zaman tam üyelik başvurusunda bulunmuştur?
A) 1963
B) 1987
C) 1996
D) 1997
E) 1999

——————————————————————————–
21-) Kendisi işleme taraf olmadan alıcı ve satıcıyı bir araya getiren kişi ya da firmaya ne ad verilir?
A) Broker
B) Dealer
C) Hedger
D) Spekülatör
E) Arbitrajcı

——————————————————————————–
22-) Döviz kurunun yabancı para birimi başına ulusal para miktarı biçiminde tanımlanmasına ne ad verilir?
A) Dolaylı kotasyon
B) Çapraz kur
C) Amerikan yöntemi
D) Üçlü kotasyon
E) Dolaysız kotasyon

——————————————————————————–
23-) 1€ = 1.25 $ ve 1 €= 2.5 YTL ise doların çapraz YTL kuru kaçtır?
A) 0.5 YTL
B) 2 YTL
C) 0.05 YTL
D) 20 YTL
E) 0.75 YTL

——————————————————————————–
24-) Bankanın aynı yabancı para üzerinden satın aldığından daha fazla döviz satışında bulunmasına ne ad verilir?
A) Fazla pozisyon
B) Uzun pozisyon
C) Kısa pozisyon
D) Karlı pozisyon
E) Denk pozisyon

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosuna ilişkin yanlış bir bilgidir?
A) Akım kavramdır.
B) Genellikle yıllık olarak hazırlanır.
C) İşletmelerin kar zarar hesaplarına benzer.
D) Ülkenin birikmiş dış borç veya varlıklarının tutarını gösterir.
E) Bir ülkede yerleşik kişilerle yabancı ülkedeki yerleşik kişilerin yaptığı tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösterir.

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hizmetler kapsamındaki işlemler arasında yer almaz?
A) Dış turizm
B) Uluslararası taşımacılık
C) Uluslararası bankacılık
D) Yurtdışı işçi gelirleri
E) Tekyanlı transferler

——————————————————————————–
27-) Ulusal paranın aşırı değerlenmesi dış ticaret bilançosunu nasıl etkiler?
A) İthalatı azaltır.
B) İhracatı artırır.
C) Dış ticaret bilançosu açıklarına neden olur.
D) Sermaye hesabını dengeye getirir.
E) Dış ticaret bilançosu fazlalıklarına neden olur.

——————————————————————————–
28-) Ülkede bir yıl süresince üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile değerlerinin toplamını ifade eden kavrama ne ad verilir?
A) Net Milli Hasıla
B) Gayri Safi Milli Hasıla
C) Ulusal Gelir
D) Kişibaşına Milli Gelir
E) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

——————————————————————————–
29-) Toplam harcama kalemlerinden birisindeki bir artışın, ulusal gelirde kendisinden çok daha büyük artışlar doğurmasına ne denir?
A) Gelir etkisi
B) Massetme kapasitesi
C) Dış ticaret etkisi
D) Çarpan etkisi
E) Marjinal etki

——————————————————————————–
30-) Aşağıdakilerden hangisi dış açık durumunda merkez bankasının uygulayacağı politikalardan biri değildir?
A) Mevduat karşılık oranlarını artırmak
B) Vergileri artırmak
C) Reeskont faizlerini artırmak
D) Açık piyasa işlemleri içinde bono ve tahvil satmak
E) Daraltıcı para politikası uygulamak

——————————————————————————–
31-) Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods Sisteminin temel özellikleri arasında yer almaz?
A) Ayarlanabilir sabit kur modeline dayanır.
B) ABD dışındaki üye ülkeler, resmi kurdan paralarının değerini dolar cinsinden tanımlamıştır.
C) Ulusal paraların dolar paritesi etrafında dalgalanma marjı ± %1 olarak belirlenmiştir.
D) Dış açık veren üye ülkelere kısa vadeli kredi sağlama görevi İMF’ye verilmiştir.
E) Sistemde müdahale amacıyla kullanılacak para sterlin olarak belirlenmiştir.

——————————————————————————–
32-) Aşağıdakilerden hangisi Maastricht Kriterlerinden biri değildir?
A) Fiyat istikrarı
B) Kamu açığı
C) Kamu borçları
D) Kamu yatırımları
E) Faiz oranları

——————————————————————————–
33-) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin kredi verdiği ülkelerden istediği şartlar arasında yer almaz?
A) Vergileri azaltma
B) Kamu harcamalarını azaltma
C) Para arzını kısma
D) Özelleştirme
E) Devalüasyon yapma

——————————————————————————–
34-) Aşağıdakilerden hangisi ithal ikamesi stratejisine ilişkin doğru bir ifade değildir?
A) Yoğun devlet müdahalesini gerektirir.
B) İç piyasaya dönük üretimi esas alır.
C) Yaygın olarak döviz kontrolü ile birlikte uygulanır.
D) İç fiyatlar ile dünya fiyatlarını birbirine bağlı kılar.
E) Seçici olmayan dengeli bir sanayileşmeye dayalıdır.

——————————————————————————–
35-) Bir ülkenin sattığı ve satın aldığı malların fiyatlarındaki değişmeler nedeniyle dış ticaretten kazançlı mı yoksa zararlı mı çıktığını gösteren kavrama ne ad verilir?
A) Dış ticaret hadleri
B) Ödemeler bilançosu
C) Cari işlemler tablosu
D) Dış borçluluk dengesi
E) Fon akım tablosu

——————————————————————————–
36-) Dış ticaret hadlerinin uzun dönemde tarım ürünleri aleyhine veya sanayi ürünleri lehine değişmekte olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurkse Tezi
B) Kravis Tezi
C) Singer-Prebisch Tezi
D) Mutlak Üstünlük Tezi
E) Faktör Donatımı Tezi

1-)
C

2-)
A

3-)
B

4-)
A

5-)
C

6-)
E

7-)
B

8-)
D

9-)
C

10-)
C

11-)
A

12-)
D

13-)
B

14-)
C

15-)
A

16-)
E

17-)
E

18-)
D

19-)
B

20-)
B

21-)
A

22-)
E

23-)
B

24-)
C

25-)
D

26-)
E

27-)
C

28-)
E

29-)
D

30-)
B

31-)
E

32-)
D

33-)
A

34-)
D

35-)
A

36-)
C

DİĞER KPSS A GRUBU DERS NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS A grubu nedir,Kimler başvurabilir?

   KPSS A grubu nedir,Kimler başvurabilir?

   (A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve...

  • KPSS A grubu nedir? Nasıl çalışılmalı?

   KPSS A grubu nedir? Nasıl çalışılmalı?

   Bilindiği gibi 2013 Yılında yapılacak KPSS'ye KPSS eğitim bilimleri ve KPSS  A grubuna hazırlanan adaylat girebilecek. KPSS eğitim bilimleri sınavına Öğretmen adaylarının hazırlandığını bilmeyen...

  • Borçlar Hukuku Ders Notları

   Borçlar Hukuku Ders Notları

         BORÇLAR HUKUKU(GENEL...

  • KPSS A Grubu Tüm Ders Notları

   KPSS A Grubu Tüm Ders Notları

   KPSS  A Grubu  Ders  Notları Döküman  içerisinde kpss A  Grubu'na Ait  Tüm  Ders  Notları Meccuttur. Maliye, iktisat,İşletme,Kamu...

  • Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavı

   Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavı

   Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavı ve Çalışma  Soruları -------------------------------------------------------------------------------- 1-) Sürekli olarak yapılan faaliyetler sonucu...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR