2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
Tarih : 27 Ocak 2011 0:39
Vergi Hukuku Test Soruları
Vergi Hukuku Test Soruları
reklam
 • VERGİ HUKUKU
 • 1 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir?
 • A)Kanunlar
 • B)Tüzükler
 • C)Uluslararası vergi anlaşmaları
 • D)Kanun hükmünde kararnameler
 • E) Boş
 • 2 .Menkul sermaye iratları ile ilgli olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A)Repo geliri üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır.
 • B)Hazine bonosu ve devlet tahvili faizlerinde stopaj oranı %0’dır.
 • C)Vergi alacağı bir bir menkul sermaye iradı değildir.
 • D)Bazı menkul sermaye iratları için "indirim oranı" uygulanır.
 • E) Boş
 • 3 .Aşağıdakilerden hangisi tek işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgilidir?
 • A)Beyan yoluyla vergilendirme.
 • B)Kesinti yoluyla vergilendirme
 • C)Basi usulde vergilendirme
 • D)Muaflık
 • E) Boş
 • 4 .Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkuk etmesi anlamına gelir?
 • A)Uzlaşmanın olumsuz sonuçlanması
 • B)İtiraz kaydıyla beyanname verilmesi
 • C)Dava açılması
 • D)Deftere kayıt yapılması
 • E) Boş
 • 5 .Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık uygulamasından yararlanmanın koşullarından biri değildir?
 • A)Pişmanlık dilekçesinin idarece incelemeye başlamadan verilmesi
 • B)Pişmanlık dilekçesinin idarenin suçu öğrenmesinden önce verilmesi
 • C)Mükellefin vergi cezasının 1/3’ünü ödemesi
 • D)Mükellefin gecikme zammını 15 gün içinde ödemesi
 • E) Boş
 • 6 .Bir AŞ’nin 2002 yılı dönem başı özsermayesi 10.000.000 TL dönem sonu özsermayesi ise 20.000.000TL’dir. Yıl içinde şirketten 1.000.000 TL tutarında para çekilmiş, 2.000.000 TL ise eklenmiştir.Yukarıdaki bilgilere göre, AŞ’nin 2002 yılı kurumlar vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)9.000.000 TL
 • B)11.000.000 TL
 • C)9.500.000 TL
 • D)10.000.000 TL
 • E) Boş
 • 7 .Yapılan inceleme sonucunda bir vergi yükümlüsü 100 TL tutarındaki vergi ziyaına neden olmuştur.Yükümlü için hesaplanan gecikme faizi 200 TL olduğuna göre talep edilecek vergi ziyaı cezası aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)100
 • B)200
 • C)250
 • D)300
 • E) Boş
 • 8 .Aşağıdakilerden hangisi "vergi cezalarından" biri değildir?
 • A)Pişmanlık uygulaması
 • B)Özel usulsüzlük
 • C)Vergi kaybı (ziyaı)
 • D)Usulsüzlük
 • E) Boş
 • 9 .Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?
 • A)Vergi aslı
 • B)Usulsüzlük
 • C)Vergi kaybı (ziyaı)
 • D)Kaçakçılık sıç ve cezaları
 • E) Boş
 • 10 .Aşağıdakilerden hangisinde vergi tahakkuku kesinleşmiş sayılır?
 • A)Vergi davasının yükümlü lehine sonuçlanması
 • B)Vergi davasını yükümlü aleyhine sonuçlanması
 • C)Beyannameye yükümlü tarafından itiraz edilmesi
 • D)Dilekçeye damga pulu yapıştırılmaması
 • E) Boş
 • 11 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?
 • A)Vergi oranının yanlış uygulanması
 • B)İndirim ve istisnanın uygulanmamış olması
 • C)Verginin süresinden önce ödenmesi
 • D)Verginin mükerrer hesaplanması
 • E) Boş
 • 12 .Bir işletmeye aynı işlem nedeniyle hem "vergi ziyaı" cezası; hem de "usulsüzlük" cezası uygulanması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)Sadece vergi ziyaı cezası uygulanır
 • B)Cezalardan yüksek olanı uygulanır
 • C)Her iki ceza da %50 indirilerek uygulanır
 • D)Her iki ceza da tam uygulanır
 • E) Boş
 • 13 .Aşağıdaki vergilerden hangisi için "pişmanlık hükümleri" uygulanmaz?
 • A)Gelir vergisinde
 • B)Emlak vergisinde
 • C)Kurumlar vergisinde
 • D)Katma değer vergisinde
 • E) Boş
 • 14 .Vergi yasalarına göre "iş konusu değişiklikelrinin" bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)7 gün içinde bildirilir
 • B)15 gün içinde bildirilir
 • C)20 gün içinde bildirilir
 • D)1 ay içinde bildirilir
 • E) Boş
 • 15 .Zirai kazançların tesitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerinin hangi kurum belirler?
 • A)TÜRMOB
 • B)Maliye Bakanlığı
 • C)Bakanlar Kurulu
 • D)Snayi ve Ticaret Bakanlığı
 • E) Boş
 • 16 .Beyan üzerinden alınan vergilerden verginin tarhı aşağıdaki belgelerden hangisi üzerinde gerçekleştirilir?
 • A)Tarh Fişi
 • B)Tahsil Fişi
 • C)Tahakkuk Fişi
 • D)Mahsup Fişi
 • E) Boş
 • 17 .Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunmasına yönelik önlemlerden biri değildir?
 • A)Teminat
 • B)Kefil
 • C)Tedbir
 • D)İhtiyati Haciz
 • E) Boş
 • 18 .Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın özsermaye karşılaştırması yoluyla tespitinde indirilmesine izin verilmeyen giderlerden biridir?
 • A)Amortismanlar
 • B)Zararlar
 • C)Vergi cezaları
 • D)Genel Giderler
 • E) Boş
 • 19 .Arazisini başkasının kullanımına bırakarak üründen pay alan kişinin elde ettiği gelir aşağıdakikazançlardan hangisinin kapsamına girer?
 • A)Menkul sermaye iredı
 • B)Gayrimenkul sermaye iradı
 • C)Zirai kazanç
 • D)Ticari kazanç
 • E) Boş
 • 20 .Özel muayenehanesi olan bir doktor aynı zamanda bir hastanedenvergilendirilmiş aylık ücret almaktadır.Doktorun yıllık beyannamesinde beyan edeceği gelirler aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)Ticari Kazanç-Arızai Kazanç
 • B)Ticari Kazanç-Ücret
 • C)Serbest Meslek Kazancı
 • D)Serbest Meslek Kazancı-Ticari Kazanç
 • E) Boş
 • 21 .Vergi Hukuku hangi hukukun alt dalıdır.
 • A)Anayasa Hukuku
 • B)Gelir Hukuku
 • C)Mali Hukuk
 • D)Kamu Hukuu
 • E) Boş
 • 22 .Vergi Usul Kanunu’na göre "Stoklar" aşağıdaki ölçülerden hangisiyle değerlenir.
 • A)Maliyet
 • B)Tasarruf
 • C)Alış Bedeli
 • D)Mukayyet
 • E) Boş
 • 23 .Vergi Yasalarına göre aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz?
 • A)Yer üstü düzenleri
 • B)Alacaklar
 • C)Stoklar
 • D)Binalar
 • E) Boş
 • 24 .Mukteza alınması ve mükellefin buna göre işlem yapmasına rağmen, yapılan işlemden dolayı cezaya muhatap olması halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır.
 • A)Ceza kesilir,edenmez
 • B)Ceza kesilmez
 • C)Cezanın 1/3’ü ödenir
 • D)Cezanın tamamı ödenir
 • E) Boş
 • 25 .Vergi kesenlerin,tahsil ettikleri verginin ödenmesinden dolayı doğacak vergi aslı ve faiz alacağı kimdentahsil edilir.
 • A)Mükelleften
 • B)Kanuni Temsilciden
 • C)Vergi sorumlusundan
 • D)Hiçbiri
 • E) Boş
 • 26 .Telif haklarının 3.kişiler tarafından kiraya verilmesinden dolayı elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer.
 • A)Diğer kazanç ve iratlar
 • B)Zirai kazanç
 • C)Gayrimenkul sermaye iradı
 • D)Menkul sermaye iradı
 • E) Boş
 • 27 .Yabancı paraların dönem sonu değerleme kuru aşağıdakilerden hangisidir.
 • A)Borsadaki kur
 • B)TCMB belirlenen kur
 • C)Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kur
 • D)Son 5 günlük kur ortalamsı
 • E) Boş
 • 28 .KDV oranı %18 olan bir bir işletmede "Kasım 2003" döneminde 80.000.000.tl "Devir KDV" çıkmaktadır.Aralık 2003 döneminde işletmenin ticari mal alışı 220.000.000.ticari mal satışı 386.000.000.tlise,aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
 • A)80 Milyon tl ödenecek vergi yasal hükümlülükleri devir ediyor.
 • B)50,12 Milyon tl devir KDV çıkıyor.
 • C)49,60 Milyon tl devir KDV çıkıyor.
 • D)29,88 Milyon tl devir KDV çıkıyor.
 • E) Boş
 • 29 .Bir kurumun üç aylık geçici vergi dönemi karı 100 Milyar TL’dir Bu kurum ödeyeceği kurumlar geçici vergisi aşağıdakilerden hangisidir.
 • A)30 Milyar
 • B)10 Milyar
 • C)35 Milyar
 • D)15 Milyar
 • E) Boş
 • 30 .Bir kurumun mali karı 400 milyon TL’dir. Kurumlar Vergisi ne kadardır.
 • A)100 Milyon
 • B)250 Milyon
 • C)120 Milyon
 • D)200 Milyon
 • E) Boş
 • 31 .Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.
 • A)Devir
 • B)Birleşme
 • C)İştirakler
 • D)Bölünme
 • E) Boş
 • 32 .KVK’na göre Araştırma ve geliştirme giderleri (AR-GE) ne zaman itfa edilir.
 • A)Ayrıldığı Dönemde
 • B)İzleyen Dönemde
 • C)3 Yılda
 • D)5 Yılda
 • E) Boş
 • CEVAPLAR
 • 1 A
 • 2 C
 • 3 B
 • 4 B
 • 5 C
 • 6 A
 • 7 B
 • 8 A
 • 9 D
 • 10B
 • 11C
 • 12B
 • 13B
 • 14D
 • 15B
 • 16C
 • 17C
 • 18C
 • 19B
 • 20C
 • 21D
 • 22A
 • 23C
 • 24B
 • 25C
 • 26C
 • 27C
 • 28B
 • 29A
 • 30C
 • 31C
 • 32C

Etiketler :

DİĞER KPSS İKTİSAT HABERLERİ

  • Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular

   Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular

   Uluslarası İktisat Çıkmış Sorular ve cevapları. AÖF uluslararası iktisat  dersin çıkmış sorular ve cevapları uluslar arasi ıktısat butunleme ...

  • Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavı

   Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavı

   Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavı ve Çalışma  Soruları -------------------------------------------------------------------------------- 1-) Sürekli olarak yapılan faaliyetler sonucu...

  • Türk Vergi Sistemi Arasınav Çalışma Soruları

   Türk Vergi Sistemi Arasınav Çalışma ...

   Türk  Vergi Sistemi Arasınav Çalışma  Soruları 1. Üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir? Cevap: Mükellef 2. Aşağıdakilerden...

  • Devlet Bütçesi Çalışma Soruları-3

   Devlet Bütçesi Çalışma Soruları-3

   Devlet  Bütçesi  Çalışma  Soruları-3 1-) Bütçenin malların ve ihtiyaçların nisbi...

  • Devlet Bütçesi Çalışma Soruları-2

   Devlet Bütçesi Çalışma Soruları-2

   Devlet  Bütçesi  Çalışma  Soruları-2 1-) Hükümetlerin vatandaşların isteklerini bütçe aracılığı ile gerçekleştirmeyi üstlenmesi...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR